Publikácie

Články a štúdie

Meno:Názov:Kde:Text:
Szapuová, M.Quinean inspiration in feminist epistemology on the potential alliance between naturalism and feminismIn: Varieties of Naturalism in Contemporary Philosophy. - : 1. vyd. ISBN 978-80-7007-699-6. - Praha : Filosofický ústav Akademie věd České republiky, 2021. - S. 28-43Text
Szapuová, M.Pravda, objektivita a hodnoty príspevok koncepcie sociálnej objektivity H. Longino do súčasných diskusií In: Pravda. Teoretické a praktické kontexty: zborník vedeckých príspevkov. - : 1. vyd. ISBN 978-80-973092-0-6. - Bratislava: Slovenské filozofické združenie, 2018. - S. 123-126Text
Szapuová, M.Filozofické východiská rodového výskumu a možnosti ich aplikácie rovnosť príležitostí vo svete informačných technológií ako segmentu trhu práceIn: Rodový aspekt v interdisciplinárnom diskurze [elektronický zdroj]. - Košice : UPJŠ, 2015. - ISBN 978-80-8152-377-9. - S. 11-26 (Acta Facultatis Philosophicae Universitatis Šafarikianae ; 78 [online]) Text
Szapuová, M.Úvahy o rode a vede alebo od otázky žien vo vede k otázke rodovej určenosti vedy.In: Filozofia,  65 (2010), 5, 485-492. Text
Szapuová, M.Rod vo vede: teoretické perspektívy a ich uplatnenie vo výskumeIn: Sociologicky časopis/Czech Sociological Review, 2009, Vol. 45, No. 4: 649–670Text
Farkašová, E.Sociálne dimenzie objektivity vedeckého poznaniaIn: Podoby filozofovania včera a dnes. IRIS, Bratislava 2009, s. 23 - 33Text
Kiczková, Z.Cesty k prežívanej a vyrozprávanej skúsenostiIn: Podoby filozofovania včera a dnes. IRIS, Bratislava 2009, s. 35 - 46Text
Kiczková, Z.Znovu/premyslenie argumentačných koncepcií. Na príklade problematiky interupcií.In: Gluchman, V. (ed): Metodologické a metodické otázky bioetiky súčasnosti. ACTA FACULTATIS pHILOSOPHICAE uNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS, Filozofický zborník 35, Prešov 2009, s. 69 - 77Text
Szapuová, M.Epistemické komunity a problém situovanosti aktérov vedeckého poznaniaIn: Podoby filozofovania včera a dnes. IRIS, Bratislava 2009, s. 47 - 62Text
Kiczková, Z.Reconsideration of Argumentation Conceptions: Using the Example of AbortionIn: Bioethics in Central Europe, ACTA FACULTATIS PHIOSOPHICAE UNIVERSITATIS PREŠOVIENSIS, Filozofický zborník 37, Prešov 2009, s. 111 - 119Text
Szapuová, M.Rod vo filozofii: Prípad Harriet Taylor MillIn: Filozofia, Roč. 637, č. 3 (2008), s. 229 - 239Text
Farkašová, E."Logika stanoviska" vo feministickej epistemológii: úspechy a úskaliaIn: Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. FHS UK v Praze, Praha 2007, s. 54 - 71Text
Kiczková, Z.Subjekt - Moc - Rod: Kritické inšpirácie Judith ButlerIn: Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. FHS UK v Praze, Praha 2007, s.37 - 51Text
Szapuová, M.Otázky feministickej teórie a kritiky vedy: na ceste k problematike žien vo vedeIn: Vztahy, jazyky, těla. Texty z 1. konference českých a slovenských feministických studií. FHS UK v Praze, Praha 2007, s.72 - 91Text
Szapuová, M.Kategória rodu ako metodologický nástroj historicko-filozofického skúmania: poznámky k feministickej kritike filozofického kánonu.In: Igor Hrušovský. Osobnosť slovenskej filozofie, Iris, Bratislava 2007Text
Cviková, J.Rozhovor Jany Cvikovej s Etelou Farkašovou: Veľa ženských životov zostáva nezaznamenanýchIn: Histórie žien. Aspekty písania a čítania, Aspekt, Bratislava 2007, s. 20 - 22Text
Kiczková, Z.Vy/rozprávaná a pre/žitá biografiaIn: Histórie žien. Aspekty písania a čítania, Aspekt, Bratislava 2007, s. 96 -111Text
Kiczková, Z."Sociálne materstvo": koncepcia a príbehIn: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Praha 2006, s. 417 - 433Text
Szapuová, M.Hra na imaginárne: Obrazy materstva vo filme MODRÉ Z NEBAIn: V bludném kruhu. Mateřství a vychovatelství jako paradoxy modernity, SOCIOLOGICKÉ NAKLADATELSTVÍ (SLON), Praha 2006, s. 345 - 360Text
Farkašová, E."Dvojidentita", "dvojperspektíva" ako možný epistemický potenciálIn: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta, Iris, Bratislava 2006, s. 415 - 419Text
Szapuová, M.Dôvera a jej epistemická funkcia vo vedeIn: Filozofia v kontexte globalizujúceho sa sveta, Iris, Bratislava 2006, s. 415 - 419Text
Farkašová, E., Szapuová, MSloboda a rovnosť v priestore feministickej imaginácie2006Text
Farkašová, E.Môže byť rozum “emocionálny” a objektivita “perspektívna”?2004Text
Farkašová, E.Redefinition and Reconceptualization: Feminist Projects in Epistemology2004Text
Farkašová, E., Szapuová, M.Feminizmus a veda: otázky, problémy a perspektívy 2004Text
Kiczková, Z.Wozu brauchen wir die feministischen Theorien oder noch einmal über das Öffentliche und das Private2004Text
Farkašová, E., Kiczková, Z., Szapuová, M.Rodovo-diferencovaný pohľad na človeka/ spoločnosťIn: Sociálna psychológia. Univerzita Komenského, Bratislava 2004Text
Farkašová, E.Spory o rozum/racionalitu (diskusie v súčasnej feministickej filozofii)In: Hodnotové aspekty súčasného sveta, Bratislava: Iris, 2003Text
Farkašová, E., Szapuová, M.„Prípad Gilliganová“ – epistemologické a metodologické otázky feministického výskumuIn: Filozofia: minulé podoby - súčasné perspektívy, Bratislava: Maxima press, 2003 s. 47 - 52Text
Szapuová, M.Doslov (O emancipácii žien: liberálny feminizmus Johna Stuarta Milla)In: Poddanstvo žien, Bratislava: Kalligram, 2003 s. 149 - 165Text
Szapuová, M.Hodnoty a záujmy vo vedeckom poznaní: spory o autonómiu vedyIn: Hodnotové aspekty súčasného sveta, Bratislava: Iris, 2003 s. 258 - 264Text
Szapuová, M.Otázky feministickej epistemológie v kontexte niektorých súčasných epistemologických inicatívIn: Brnianske prednášky, Brno: Masarykova Univerzita, 2003 s. 267 - 284Text
Farkašová, E.Rodovo-diferencovaný pohľad na socializáciu In: Človek, spoločnosť, myslenie.- Banská Bystrica: Univerzita Mateja Bela 2002, s. 17 - 24Text
Farkašová, E.Problémy epistemickej privilegovanostiIn: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, SFZ a FHTU, Trnava, 2002, s. 277 - 282Text
Farkašová, E.Situovanosť vedeckého poznania versus jeho objektivita?In: Filozofia, 6 (2002), s. 383 - 392Text
Farkašová, E., Szapuová, M.Ako môže byť filozofia praktická: prípad feminizmu a pragmatizmuIn: Philosophica 33: Filozofia v škole, filozofia v živote, Bratislava:UK, 2002 s. 39 - 45Text
Farkašová, E., Szapuová, M.Foucault očami feministických filozofiekIn: Aspekt, (2002) 1, s. 247 - 255Text
Kiczková, Z.Problém rodovej identity z pohľadu Simone de Beauvoir2002Text
Szapuová, M.Problém empirizmu vo feministickej epistemológiiIn: Filozofia, Roč. 57, č. 6 (2002), s. 393 - 404Text
Kiczková, Z.

Etika starostlivosti  alebo ako  začarovať  „odčarovanú  prírodu“?

In: Szkice ze wspólczesnej slowackiej.- Toruń: Wyd. Adam Marszalek, 2001. s. 135-149. Text
Kiczková, Z.Niekoľko poznámok k Analýze stavu rodiny v Slovenskej republikeIn: Mozaika rodiny, Bratislava: Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny, 2001 s. 5 - 6Text
Kiczková, Z.Why do we need feminist theories.In: Gender in transition in Eastern and Central Europe. Berlin:Trafo, 2001, s. 124 - 132Text
Kiczková, Z.Konštrukcia ženských obrazov vo filme Modré z nebaIn: Rodové štúdiá v umení a kultúre, Bratislava: Sorosovo centrum súčasného umenia - Slovensko, 2000 s. 109 - 124Text
Szapuová, M.An epistemology of gender or gender as a tool of analysis2000Text
Farkašová, E.Teória stanoviska (diskusie v súčasnej feministickej filozofii)1999Text
Kiczková, Z.Génové  manipulácie z hľadiska ekofeminizmuIn: Čas a dejiny 1, Bratislava: Slovenské filozofické združenie, 1999 s. 128 - 137Text
Kiczková, Z.Subjekt v pohybeIn: Aspekt, (1998) 1, s. 64 - 75Text
Szapuová, M.Feministická epistemológia a empirický výskum kognitívnych procesovIn: Kríza filozofie - filozofia krízy?, Bratislava: SFZ, 1998 s.  48 - 52Text
Szapuová, M.Kategória rodu vo feministickom diskurzeIn: Aspekt, (1998) 1, s. 32 - 38Text
Kiczková, Z.Ekofeministické koncepcie ako nová alternatíva vzťahu k prírodeIn: Aspekt, (1997) 2, s. 165 - 169Text
Kiczková, Z.Vzájomný vzťah medzi verejnou a súkromnou sférou z pohľadu žienIn: Aspekt, (1997) 2, s. 189 - 196Text
Farkašová, E.Filozofia so ženskou tvárou? Filozofovanie zo ženského pohľadu?1996Text
Szapuová, M.O možnom spojenectve medzi naturalizovanou a feministickou epistemológiouIn: Súčasné podoby filozofie a filozofovania na Slovensku, Bratislava: Infopress, 1996 s. 134 - 137Text
Kiczková, Z.Jej inakosť, jej identita?In: Štyri pohľady do feministickej filozofie, Bratislava: Archa, 1994 s. 7 - 24Text
Farkašová, E.Jej svet, jej teória?In: Štyri pohľady do feministickej filozofie, Bratislava: Archa, 1994 s. 57 - 74 Text
Kiczková, Z.Medzi sebaobetovaním a sebarealizáciouIn: Rodina ako predmet vedy, Bratislava: Medzinárodné stredisko pre štúdium rodiny,1994 s.120 - 121Text
Farkašová, E.Feministická filozofia: problémy, projekty, inšpirácie1993Text

Monografie

Mariana Szapuová (ed.)Situovaná veda. Podoby a kontexty tvorby poznaniaCentrum rodových štúdií, Bratislava, 2009Obsah
Zuzana Kiczková,
Mariana Szapuová,
Jana Zezulová
(eds
Na ceste k rodovej rovnosti. Ženy a muži v akademickom prostredíIRIS, Bratislava, 2009Obsah
Etela FarkašováNa ceste k "vlastnej izbe" - postavy/ podoby/ problémy feministickej filozofieIRIS, Bratislava, 2006Obsah
Zuzana Kiczková (ed.)Women´s Memory: The Experience of Self-Shaping in Biographical InterviewsIRIS, Bratislava, 2006Obsah
Zuzana Kiczková a kol.Pamäť žien. O skúsenosiach sebautvárania v biografických rozhovorochIRIS, Bratislava, 2006Obsah
Zuzana Kiczková a kol.Otázky rodovej identity vo výtvarnom umení, architektúre, filme a literatúreUNIVERZITA KOMENSKÉHO, Bratislava 2000Obsah
Zuzana KiczkováPríroda: vzor žena!?Aspekt, Bratislava 1998Obsah
Farkašová, E., Kalnická, Z., Kiczková, Z. (eds)Štyri pohľady do feministickej filozofieArcha, Bratislava 1994Obsah