Veda

Poslaním fakulty je šírenie vzdelanosti a ochrana poznaného, pestovanie slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a samostatnej umeleckej tvorby a všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti. Fakulta slobodne uskutočňuje tvorivú vedeckú, vzdelávaciu a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť je založená na poznatkoch vedy, vrátane výsledkov vlastného vedeckého bádania. Fakulta sa podieľa na rozvoji vedy, vzdelanosti a kultúry v Slovenskej republike.

Veda predstavuje popri vzdelávaní druhý kľúčový pilier činnosti Filozofickej fakulty. Vedeckí a vedecko-pedagogickí zamestnanci  fakulty – či už ako jednotlivci alebo ako súčasti tímov – vykonávajú základný a aplikovaný výskum v oblasti humanitných a sociálnych vied.

Keďže od roku 1921 až do začiatku päťdesiatych rokov bola Filozofická fakulta UK jedinou fakultou svojho druhu na Slovensku, veľká časť humanitných a sociálnych odborov vďačí za svoju existenciu práve vedeckej činnosti jej pracovníkov. Ich cieľom bolo a stále je posunúť poznanie vo svojich disciplínach v slovenskom aj medzinárodnom kontexte.

Fakulta mala a má ambície byť najlepším pracoviskom svojho zamerania na Slovensku, vyhľadáva  špičkových vedcov vo svojich oblastiach (členovia medzinárodných vedeckých grémií, excelentných tímov) a podporuje výskum zamestnancov, ktorí bádajú aj v oblastiach, ktoré sa inde na Slovensku prakticky nepestujú (napr. arabistika, mayológia, japonológia, koreanistika, sinológia, kodikológia a pod.).

Základné inštitucionalizované formy výskumu predstavuje riešenie zahraničných a domácich vedeckých projektov podporovaných grantovými agentúrami ako sú rámcové programy EÚ (v súčasnosti Horizont 2020), APVV, VEGA a iné.

Bežnými formami prezentácie vedeckých výsledkov a konfrontácie s výskumom kolegov je organizovanie či účasť na domácich či medzinárodných konferenciách a spolupráca s inými výskumnými inštitúciami na Slovensku (SAV, univerzity) alebo v zahraničí.

Pracovníci fakulty aplikujú poznatky získané výskumom aj pri svojej vzdelávacej praxi. Vďaka tomu získavajú študenti poznatky bezprostredne a v čo najkratšom časovom horizonte. Mnohí z nich sa zapájajú do výskumu svojich učiteľov ako doktorandi alebo postdoktorandi (vedeckí pracovníci).

Výsledky vedeckej práce sú publikované vo fakultných vedeckých zborníkoch (viaceré majú takmer 50 ročníkov), v zborníkoch z domácich i zahraničných konferencií, vo vedeckých časopisoch a v knižných monografiách.