Vedecký profil fakulty

Stratégia fakulty v oblasti vedy

FiF UK chce byť verná svojim tradíciám a namiesto kvantity uprednostňuje kvalitu. Týka sa to aj výskumnej oblasti, kde napriek scientometrickým ukazovateľom podporuje veľké zásadné monografie („vlajkové lode“ výstupov humanitných a spoločenských vied), publikácie v zahraničných renomovaných vydavateľstvách a v karentovaných časopisoch.

V úsilí o širšiu recepciu výsledkov slovenskej vedy sa fakulta snaží o to, aby autori publikovali v zahraničí vo svetových jazykoch.

Podľa dlhodobého zámeru fakulty by mal každý vedecko-pedagogický zamestnanec publikovať ročne optimálne aspoň dve vedecké štúdie a zamestnanec s titulom docent alebo profesor by mal minimálne raz za päť rokov dosiahnuť výstup v podobe monografie alebo štúdie v publikáciách sledovaných databázami WoS alebo SCOPUS.