Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky a andragogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 144
Miestnosť
G327
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Janka Benická, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
profesorka
Telefón
02/592 44 687
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 282
Miestnosť
G400
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 478
Miestnosť
G252/a
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovanských filológií
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 461
Miestnosť
G217/a
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 472
Miestnosť
G338/A
Publikačná činnosť

Ing. Viera Feriancová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie ekonomiky
vedúci ekonomického útvaru
Telefón
02/593 39 152
Miestnosť
G114

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 174
Miestnosť
Š522
Publikačná činnosť

PhDr. Daniela Gondová

Filozofická fakulta UK, Ústredná knižnica
riaditeľ
Telefón
02/901 31 447
Miestnosť
Múzejná M313
Publikačná činnosť