Filozofická fakultaUniverzity Komenského v Bratislave

Kontakt

Webové stránky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského vytvorili autori s úmyslom, aby čo najlepšie informovali študentov, zamestnancov, záujemcov o štúdium aj širokú verejnosť o tejto vzdelávacej, vedeckej a kultúrnej inštitúcii. Ak ste aj napriek tomu nenašli informáciu, ktorú potrebujete, môžete sa na nás  obrátiť prostredníctvom elektronickej alebo listovej pošty, prípadne môžete si dohodnúť osobnú návštevu. V každom prípade prosím zvážte, na koho sa obrátite, pretože len tak môžete získať rýchlu a kvalifikovanú odpoveď.

Oficiálna korešpondencia

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozofická fakulta
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Telefonický kontakt

Spojovateľ : 02/59339111
Telefonické kontakty na jednotlivých zamestnancov FiF UK

Vyhľadávanie osôb

Táto aplikácia slúži na vyhľadávanie zamestnancov a študentov UK. Ak chcete vyhľadanej osobe poslať e-mail, adresu vytvoríte takto.

Informácie podľa zákona

Ak máte požiadavku na informáciu v zmysle zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám, pozrite si najprv Úradnú vývesku.

doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra pedagogiky
docent vysokej školy, univerzity
Publikačná činnosť

prof. PhDr. Jozef Bátora, DrSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra archeológie
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/593 39 144
Miestnosť
G327
Publikačná činnosť

prof. Mgr. Janka Benická, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra východoázijských štúdií
profesorka
Telefón
02/592 44 687
Miestnosť
S523
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Igor Brezina, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra psychológie
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 282
Miestnosť
G400
Publikačná činnosť

doc. Mgr. Zoltán Csehy, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra maďarského jazyka a literatúry
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 478
Miestnosť
G252/a
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra slovanských filológií
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 461
Miestnosť
G217/a
Publikačná činnosť

doc. PhDr. Věra Eliašová, PhD.

Filozofická fakulta UK, Katedra jazykov
docent vysokej školy, univerzity
Telefón
02/593 39 472
Miestnosť
G338/A
Publikačná činnosť

Ing. Viera Feriancová

Filozofická fakulta UK, Oddelenie ekonomiky
vedúci ekonomického útvaru
Telefón
02/593 39 152
Miestnosť
G114

prof. PhDr. František Gahér, CSc.

Filozofická fakulta UK, Katedra logiky a metodológie vied
profesor vysokoškolský, univerzitný
Telefón
02/592 44 174
Miestnosť
Š522
Publikačná činnosť

PhDr. Daniela Gondová

Filozofická fakulta UK, Ústredná knižnica
riaditeľ
Telefón
02/592 44 447
Miestnosť
Múzejná M313
Publikačná činnosť