Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FiF UK

Vedecká rada FiF UK v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách okrem iné prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný; schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy po prerokovaní akademickým senátom fakulty; hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty; schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium; prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku; prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na vymenovanie profesorov; prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov; schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty; plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK alebo fakulty. Funkčné obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné.

Vedecká rada FiF UK schválená od 1. 9. 2016 do 31. 8. 2020

Interní členovia vedeckej rady

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (filozofia), predseda Vedeckej rady

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. (muzikológia), podpredseda Vedeckej rady

prof. PhDr. Jozef  Bátora, DrSc. (archeológia)

prof. M.Phil. Jozef  Bátora, PhD. (politológia)

prof. PhDr. Marta  Botiková, PhD. (etnológia)

prof. PhDr. Miroslav  Dudok, DrSc. (slovanské jazyky a literatúry)

prof. PhDr. František  Gahér, PhD. (logika)

prof. PhDr. Anton  Heretik, PhD. (psychológia)

prof. PhDr. Mária  Kusá, PhD. (slovanské jazyky a literatúry)

prof. PhDr. Darina  Malová, PhD. (politológia)

prof. PhDr. Peter  Michalovič, PhD. (estetika)

doc. Mgr. Vincent  Múcska, PhD. (história)

prof. PhDr. Zlatica  Plašienková, PhD. (filozofia)

prof. PhDr. Mária  Potočárová, PhD. (pedagogika)

prof. PhDr. Ján  Sopóci, PhD. (sociológia)

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (knižničná a informačná veda)

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (slovenský jazyk a literatúra)

 

Externí členovia vedeckej rady

doc. PhDr. Gabriel  Bianchi, CSc. (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)

prof. PhDr. Adam  Bžoch, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV)

prof. PhDr. Ivan  Gerát, PhD. (riaditeľ, Ústav dejín umenia SAV)

prof. PhDr. Silvia  Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV)

PhDr. Slavomír  Michálek, DrSc. (riaditeľ, Historický ústav SAV)

prof. PhDr. Slavomír  Ondrejovič, DrSc. (Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV)

prof. PhDr. Tibor  Pichler, PhD. (Filozofický ústav SAV)

Schválil Akademický senát FiF UK na zasadnutí dňa 27. júna 2016 a na zasadnutí 18. februára 2019.