Vedecká rada FiF UK

Vedecká rada FiF UK v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách okrem iné prerokúva dlhodobý zámer fakulty vypracovaný; schvaľuje na návrh dekana vnútorné predpisy po prerokovaní akademickým senátom fakulty; hodnotí najmenej raz za rok úroveň fakulty; schvaľuje školiteľov na doktorandské štúdium; prerokúva návrhy na udelenie titulu „docent“ a rozhoduje o ich výsledku; prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy na vymenovanie profesorov; prerokúva a predkladá Vedeckej rade UK návrhy dekana na obsadenie funkcií hosťujúcich profesorov; schvaľuje na návrh predsedu vedeckej rady fakulty rokovací poriadok vedeckej rady fakulty; plní ďalšie úlohy určené vnútornými predpismi UK alebo fakulty. Funkčné obdobie členov vedeckej rady fakulty je štvorročné.

Od 1.9. 2020 – 31.8.2024 platí aj nové zloženie členov VR schválené AS FIF UK:

Interní členovia:

1.    Prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (filozofia, FIF UK)

2.    Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. (muzikológia, FIF UK)

3.    Prof. M. Phil. Jozef Bátora, PhD. (politológia, FIF UK)

4.    Prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. (etnológia, FIF UK)

5.    Prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc. (slovanské jazyky a literatúra, FIF UK)

6.    Prof. PhDr. František Gahér, CSc. (logika, FIF UK)

7.    Prof. Mgr. Anton Heretik, PhD. (psychológia, FIF UK)

8.    Prof. PhDr. Roman Holec, CSc. (slovenské dejiny, FIF UK)

9.    Prof. Mgr. Milan Kováč, PhD. (religionistika, FIF UK)

10.  Prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. (slovanské jazyky a literatúra, FIF UK)

11.  Prof. PhDr. Darina Malová, PhD. (politológia, FIF UK)

12.  Prof. PhDr. Peter Michalovič, CSc. (estetika, FIF UK)

13.  Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD. (všeobecné dejiny, FIF UK)

14.  Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. (slovenský jazyk, FIF UK)

15.  Prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD. (filozofia, FIF UK)

16.  Prof. PhDr. Mária Potočárová, PhD. (pedagogika, FIF UK)

17.  Prof. PhDr. Ján Sopóci, CSc. (sociológia, FIF UK)

18.  Prof. PhDr. Juraj Šedivý, PhD. (pomocné vedy historické, FIF UK)

19.  Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (knižničná a informačná veda, FIF UK)

20.  Doc. Mgr. Jozef Tancer, PhD. (literárna veda, FIF UK)

21.  Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (slovenská literatúra, FIF UK)

Externí členovia:

22.  Prof. PhDr. Peter Ďurčo, CSc. (germanistika, PdF UK)

23.  Prof. PhDr. Július Fujak, PhD. (kulturológia, FF UKF Nitra)

24.  Prof. PhDr. Ivan Gerát, PhD. (dejiny umenia, ÚDU SAV)

25.  Prof. Mgr. Martin Kanovský, PhD. (sociálna antropológia, FSEV UK)

26.  Prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D. (archeológia, FF MUNI Brno)

27.  Prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD. (sociológia SÚ SAV)

28.  Prof. PhDr. Marína Mikulajová, CSc. (psychológia, FP PEVŠ)