Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FiF UK

Zloženie Vedeckej rady FiF UK na obdobie 1. 9. 2016 – 31. 8. 2020

Interní členovia vedeckej rady:

  1. predseda VR: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD. (filozofia)
  2. podpredseda VR: Doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD. (muzikológia)
  3. prof. PhDr. Jozef  Bátora, DrSc. (archeológia)
  4. prof. M.Phil. Jozef  Bátora, PhD. (politológia)
  5. prof. PhDr. Marta  Botiková, PhD. (etnológia) 
  6. prof. PhDr. Miroslav  Dudok, DrSc. (slovanské jazyky a literatúry)
  7. prof. PhDr. František  Gahér, PhD. (logika)
  8. prof. PhDr. Anton  Heretik, PhD. (psychológia)
  9. prof. PhDr. Mária  Kusá, PhD. (slovanské jazyky a literatúry)
10. prof. PhDr. Darina  Malová, PhD. (politológia)
11. prof. PhDr. Peter  Michalovič, PhD. (estetika)
12. doc. Mgr. Vincent  Múcska, PhD. (história)
13. prof. PhDr. Zlatica  Plašienková, PhD. (filozofia)
14. prof. PhDr. Mária  Potočárová, PhD. (pedagogika)
15. prof. PhDr. Ján  Sopóci, PhD. (sociológia)
16. prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD. (knižničná a informačná veda
17. prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD. (slovenský jazyk a literatúra)

Externí členovia vedeckej rady:

18. doc. PhDr. Gabriel  Bianchi, CSc. (Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)
19. prof. PhDr. Adam  Bžoch, PhD. (Ústav svetovej literatúry SAV)
20. prof. PhDr. Ivan  Gerát, PhD. (riaditeľ, Ústav dejín umenia SAV)
21. prof. PhDr. Silvia  Miháliková, PhD. (Sociologický ústav SAV)
22. PhDr. Slavomír  Michálek, DrSc. (riaditeľ, Historický ústav SAV)
23. prof. PhDr. Slavomír  Ondrejovič, DrSc. (Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)
24. prof. PhDr. Tibor  Pichler, PhD. (Filozofický ústav SAV)

Schválil Akademický senát FiF UK na zasadnutí dňa 27. júna 2016 a na zasadnutí 18. februára 2019.