Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedecká rada FiF UK

Zloženie Vedeckej rady FiF UK na obdobie 1. 9. 2016 – 31. 8. 2020

Interní členovia vedeckej rady:

  1. predseda VR: prof. PhDr. Jaroslav  Šušol, PhD., dekan fakulty (knižnično-informačné štúdiá)
  2. podpredseda VR: prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium (filozofia)
  3. prof. PhDr. Jozef  Bátora, DrSc. (archeológia)
  4. prof. M.Phil. Jozef  Bátora, PhD. (politológia)
  5. prof. PhDr. Marta  Botiková, PhD. (etnológia)
  6. prof. PhDr. Ladislav  Čúzy, PhD. (slovenský jazyk a literatúra)
  7. prof. PhDr. Miroslav  Dudok, DrSc. (slovanské jazyky a literatúry)
  8. prof. PhDr. František  Gahér, PhD. (logika)
  9. prof. PhDr. Anton  Heretik, PhD. (psychológia)
10. prof. PhDr. Mária  Kusá, PhD. (slovanské jazyky a literatúry)
11. prof. PhDr. Darina  Malová, PhD. (politológia)
12. prof. PhDr. Ondrej  Mészáros, PhD. (neslovanské jazyky a literatúry)
13. prof. PhDr. Peter  Michalovič, PhD. (estetika)
14. doc. Mgr. Vincent  Múcska, PhD. (história)
15. prof. PhDr. Zlatica  Plašienková, PhD. (filozofia)
16. prof. PhDr. Mária  Potočárová, PhD. (pedagogika)
17. prof. Mgr. Martin  Slobodník, PhD. (orientálne jazyky a kultúry)
18. prof. PhDr. Ján  Sopóci, PhD. (sociológia)
19. prof. PhDr. Pavol  Žigo, PhD. (slovenský jazyk a literatúra)

Externí členovia vedeckej rady:

20. doc. PhDr. Gabriel  Bianchi, CSc. (riaditeľ, Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV)
21. prof. PhDr. Adam  Bžoch, PhD. (riaditeľ, Ústav svetovej literatúry SAV)
22. prof. PhDr. Ivan  Gerát, PhD. (riaditeľ, Ústav dejín umenia SAV)
23. prof. PhDr. Silvia  Miháliková, PhD. (riaditeľka, Sociologický ústav SAV)
24. PhDr. Slavomír  Michálek, DrSc. (riaditeľ, Historický ústav SAV)
25. prof. PhDr. Slavomír  Ondrejovič, DrSc. (riaditeľ, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV)
26. prof. PhDr. Tibor  Pichler, PhD. (riaditeľ, Filozofický ústav SAV)

Schválil Akademický senát FiF UK na zasadnutí dňa 27. júna 2016.