Poslanie

Poslaním Filozofickej fakulty je šírenie vzdelanosti a ochrana poznaného, pestovanie slobodného myslenia, nezávislého vedeckého bádania a samostatnej umeleckej tvorby a všestranná podpora tvorivého ducha ľudskej spoločnosti.

FAKULTA prispieva k plneniu poslania Univerzity Komenského v Bratislave a k plneniu jej hlavných úloh. Fakulta slobodne uskutočňuje tvorivú vedeckú, vzdelávaciu a kultúrnu činnosť. Vzdelávacia činnosť je založená na poznatkoch vedy a techniky, vrátane výsledkov vlastného vedeckého bádania. Fakulta sa podieľa na rozvoji vedy, vzdelanosti a kultúry v Slovenskej republike.

FAKULTA poskytuje, organizuje a zabezpečuje vysokoškolské vzdelávanie v rámci akreditovaných študijných programov všetkých stupňov v oblasti filozofických, filologických, historických, pedagogických, psychologických a sociologických vied, vied o umení, komunikácii, informačnom manažmente, žurnalistiky a ďalších humanitných a spoločenských vied. Fakulta poskytuje aj ďalšie vzdelávanie.

FAKULTA poskytuje knižničné a ďalšie informačné služby, ktoré súvisia predovšetkým s vedeckou, pedagogickou a umeleckou činnosťou jej akademickej obce.

FAKULTA spolupracuje s domácimi a zahraničnými vysokými školami, ich fakultami, vedeckými a výskumnými inštitúciami a inými právnickými osobami a fyzickými osobami a vytvára podmienky pre účasť členov akademickej obce na tejto spolupráci. Formy a spôsoby spolupráce s právnickými osobami sú spravidla upravené v osobitných zmluvách.

FAKULTA môže vykonávať za úhradu podnikateľskú činnosť, ktorá nadväzuje na jej vzdelávaciu, výskumnú, vývojovú, liečebno-preventívnu, umeleckú alebo ďalšiu tvorivú činnosť alebo činnosť, ktorá slúži na účinnejšie využitie jej ľudských zdrojov a majetku Podnikateľská činnosť nesmie ohroziť kvalitu, rozsah a dostupnosť činností napĺňajúcich jej poslanie.