Akreditačná rada FiF UK

Akreditačná rada FiF UK je stálym orgánom FiF UK pre zabezpečenie hodnotenia študijných programov na všetkých stupňoch štúdia v oblasti poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na FiF UK.

Jej hlavným poslaním je transparentné, spravodlivé, odborne fundované, objektívne a nezávislé posudzovanie študijných programov fakulty v zmysle Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a Štandardov pre študijný program, uverejnených dňa 2. júla 2020 Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo.

Jej základnou úlohou je posudzovanie a schvaľovanie návrhov na vytvorenie, úpravu, zmenu, pozastavenie a zrušenie študijných programov fakulty. Akreditačná rada FiF UK koordinuje svoju činnosť s Akreditačnou radou Univerzity Komenského v Bratislave.

Zloženie Akreditačnej rady FiF UK:

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc., emeritný profesor FiF UK - predseda

prof. PhDr. Anton Eliaš, CSc., bývalý zamestnanec FiF UK - podpredseda

prof. PhDr. Juraj Dolník, DrSc., emeritný profesor FiF UK - člen

doc. Mgr. Bohunka Koklesová, PhD., Vysoká škola výtvarných umení, rektorka - členka

Mgr. Jana Maříková Kubková, PhD., Archeologický ústav AV ČR v Prahe - členka

doc. PhDr. Eva Letovancová. PhD., Centrum vzdelávania a hodnotenia, Úrad vlády SR - členka

doc. Marilena Felicia Luţă, Fakulta cudzích jazykov a literatúr, Univerzita v Bukurešti - členka

prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc., emeritný profesor FiF UK - člen

prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Sociologický ústav SAV - členka

Mgr. Andrej Ondrejka, študent FiF UK -  člen

prof. PhDr. Juraj Schenk, CSc., emeritný profesor FiF UK - člen

Mgr. Katarína Skačániová, Oddelenie slovenských tlmočníkov pri Európskej komisii, vedúca - členka

prof. PhDr. Danuša Serafínová, PhD., bývalá zamestnankyňa FiF UK - členka

PhDr. Eva Vopálenská, PhD., bývalá zamestnankyňa FiF UK - členka


Tajomníčka AR FiF UK: Mgr. Lea Daňková