Etická rada FiF UK

Upozornenie: Od 1.7.2023 - 31.8.2023, teda v  čase povinného čerpania dovoleniek a letných prázdnin, Etická rada FiF UK nezasadá. Pre žiadosti, ktoré prídu v uvedenom období, začne plynúť 30-dňová lehota určená na rozhodovanie od 1.9.2023.


Etická rada Filozofickej fakulty UK odvíja svoje ciele od ambícií Univerzity Komenského v Bratislave byť popredným centrom európskej vzdelanosti v súlade s etickými princípmi v pedagogickej, výskumnej a umeleckej činnosti. V tomto rámci sa Etická rada FiF UK zaväzuje dodržiavať všeobecne známe a rešpektované morálne zásady založené na ľudských právach a dobrých mravoch. Etická rada FiF UK je vo svojej činnosti nezávislá od ideológií a svetonázorov, vo svojom rozhodovaní je nestranná a nepodlieha individuálnym ani inštitucionálnym záujmom. Etická rada FiF UK dbá na dodržiavanie Etického kódex FiF UK.

Zloženie Etickej rady FIF UK

prof. PhDr. Marta Botiková, CSc. - predsedníčka

doc. Mgr. Eva Škorvanková, PhD. - podpredsedníčka

Mgr. Radoslav Blaho, PhD. - tajomník

Mgr. Gabriela Pleschová, PhD. - členka

Martin Bednárik - člen


Náhradné členky
 

PhDr. Eva Benková, PhD.

Ema Filipová

doc. Mgr. Zuzana Gažáková, PhD.

doc. PhDr. Michal Hajduk, PhD.

doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.