Rada pre kvalitu FiF UK

Rada pre kvalitu Filozofickej fakulty UK je poradným orgánom dekana FiF UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia FiF UK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 15/2014)

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu na FiF  UK sa uskutočnilo za prítomnosti prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD., a dekana FiF UK prof. Mgr. Mariána Zouhara, PhD. dňa 11. júna 2019.

Zloženie Rady pre kvalitu FiF UK v Bratislave

Predseda:
prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan pre rozvoj a informačné technológie

Členovia:
doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium
doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
prof. PhDr. František Gahér, CSc., Katedra logiky a metodológie vied FiF UK
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., Katedra sociológie FiF UK
Damián Samuel Ovečka, študent FiF UK
Martin Bednárik, študent FiF UK
PhDr. Viktória Khernová, Národný inštitút vzdelávania a mládeže