Rada pre kvalitu FiF UK

Rada pre kvalitu Filozofickej fakulty UK je poradným orgánom dekana FiF UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia FiF UK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 15/2014)

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu na FiF  UK sa uskutočnilo za prítomnosti prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD., a dekana FiF UK prof. Mgr. Mariána Zouhara, PhD. dňa 11. júna 2019.

Zloženie Rady pre kvalitu FiF UK v Bratislave

Predseda:

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan pre rozvoj a informačné technológie

Členovia:

prof. PhDr. František Gahér, CSc., Katedra logiky a metodológie vied FiF UK

prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK

prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., Katedra sociológie FiF UK

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Katedra všeobecných dejín FiF UK

Michael Hanzalík, Študentská časť AS FiF UK