Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Rada pre kvalitu FiF UK

RADA PRE KVALITU FILOZOFICKEJ FAKULTY UK

Rada pre kvalitu Filozofickej fakulty UK je poradným orgánom dekana FiF UK pre zabezpečenie a hodnotenie vnútorného systému v oblasti zabezpečovania kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania, výskumu ako aj kvality riadenia FiF UK v súlade so zákonom č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou rektora Univerzity Komenského v Bratislave – Pravidlá zabezpečenia kvality poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na UK v Bratislave (Vnútorný predpis č. 15/2014).

Ustanovujúce zasadnutie Rady pre kvalitu na FiF  UK sa uskutočnilo za prítomnosti prorektorky pre rozvoj a kvalitu UK prof. MUDr. Viery Štvrtinovej, PhD., a dekana FiF UK prof. Mgr. Mariána Zouhara, PhD. dňa 11. júna 2019.


Zloženie Rady pre kvalitu Filozofickej fakulty UK v Bratislave

Predseda:
Prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan pre rozvoj a informačné technológie

Členovia:
Prof. PhDr. František Gahér, CSc., Katedra logiky a metodológie vied FiF UK
Prof. Mgr. Michal Chabada, PhD., Katedra filozofie a dejín filozofie FiF UK
Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, PhD., Katedra sociológie FiF UK
Doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., Katedra všeobecných dejín FiF UK
Michael Hanzalík, Študentská časť AS FiF UK

Rokovací poriadok Rady pre kvalitu FiF UK

Štatút Rady pre kvalitu FiF UK