ŠVOK

Študentská vedecká a odborná konferencia

Čo je to ŠVOK?

Študentská vedecká a odborná konferencia je prehliadkou prác študentov konkrétneho študijného odboru. ŠVOK prebieha na jednotlivých katedrách našej fakulty. Ide o súťaž, kde sú jednotlivé práce a vystúpenia hodnotené odbornou komisiou. Spravidla tri najlepšie práce sekcie sú ocenené dekanom finančnou cenou (formou mimoriadneho štipendia).

Aký je priebeh ŠVOK?

Samotný priebeh ŠVOK pripomína bežné obhajoby záverečných prác či vedeckých konferencií a je vhodnou prípravou. Autor v krátkosti ústne predstaví svoju prácu, je konfrontovaný s posudkom oponenta a čelí najrôznejším otázkam odbornej komisie, oponenta, ale i publika, pretože ŠVOK je verejne prístupná.

Čo prináša ŠVOK?

ŠVOK predstavuje možnosť prezentácie výsledkov vlastnej práce v písomnej i ústnej podobe, ponúka možnosť sebarealizácie a zviditeľnenia sa. Účasť na ŠVOK zaváži aj na prijímacom konaní na doktorandské štúdium. V neposlednom rade znamená tvorivý dialóg s kolegami študentmi aj pedagógmi a získanie nových skúseností a informácií, overenie si vlastnej odbornej úrovne v konkurencii.

Kto sa môže zúčastniť ŠVOK?

Prihlásiť sa môže každý študent v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia na tých katedrách, kde sa ŠVOK uskutočňuje. Podmienkou je zvládnutie vyššie uvedených termínov. Dôležitý je výber konzultanta (podľa charakteru témy).

Kedy býva ŠVOK?

Fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej konferencie sa koná spravidla v apríli príslušného kalendárneho roku.

Študentská vedecká a odborná konferencia na FiF UK v akademickom roku 2016 – 2017

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave vyhlasuje aj tento rok na jednotlivých katedrách v dňoch 18. – 28. apríla 2017 fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej  konferencie (ďalej ŠVOK).

ŠVOK sa bude konať v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v študijných odboroch (programoch) a špecializáciách alebo interdisciplinárne (spojením príbuzných odborov a špecializácií do jednej sekcie). Na jednej katedre a v tom istom študijnom odbore je možné vytvoriť len jednu sekciu ŠVOK. Študenti iných katedier a programov sa môžu zúčastniť súťaže v rámci iných sekcií.

Cena Daniela Tupého

     Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje 6. ročník súťaže o Cenu Daniela Tupého. Cena sa udeľuje každoročne ako súčasť Študentskej vedeckej a odbornej konferencie. Udelením tejto ceny si učitelia a študenti FiF UK pripomínajú pamiatku študenta Daniela Tupého, ktorý bol roku 2005 zavraždený vo veku 21 rokov. Cenu udeľuje dekan FiF UK na návrh komisie ustanovenej pre tento účel a schválenej vo vedení fakulty. Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci študenti FiF UK. Do súťaže sa možno zapojiť priamo (odovzdaním práce na sekretariáte Katedry filozofie a dejín filozofie), alebo práce môžu navrhnúť a poslať komisie ŠVOK, ktoré sú vytvorené na jednotlivých katedrách. Účasť na súťaži o cenu Daniela Tupého a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením v ŠVOK na katedrách. Práce, ktoré súťažia o cenu Daniela Tupého, by sa tematicky mali venovať problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte.

     Dekan fakulty aj tohto roku vyhlasuje mimoriadnu cenu pre prácu venovanú dejinám Filozofickej fakulty UK. Vedenie fakulty považuje výskum vlastnej histórie za jednu z priorít, umocnenú blížiacou sa storočnicou (v roku 2021). Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci študenti FiF UK. Účasť na súťaži o túto cenu dekana  a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením v ŠVOK na katedrách. Práce tematicky majú súvisieť s dejinami Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (dejiny fakulty ako celku počas nejakej prelomovej udalosti alebo obdobia, vývoj katedier v istom období, biografia významných osobností spojených s fakultou a pod.). Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže o cenu dekana svoje práce odovzdajú na domovskej katedre a zároveň (vytlačený exemplár a elektronicky) na referát Ing. Andrei Ligačovej (andrea.ligacovauniba.sk). Prvé, druhé a tretie miesto udelí dekan na návrh komisie ustanovenej pre tento účel a schválenej vedením fakulty.

Práce ašpirujúce na ocenenie v rámci Ceny Daniela Tupého alebo v rámci ceny pre prácu k dejinám Filozofickej fakulty UK treba odovzdať najneskôr do 28. apríla 2017. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien dekanom fakulty sa uskutoční v poslednom výučbovom týždni letného semestra v zasadacej miestnosti G 236 (alebo v Moyzesovej sieni). Autori troch najúspešnejších prác v každej sekcii budú odmenení formou mimoriadneho štipendia. Presný termín bude včas oznámený v pozvánke. Počas rokovania konferencie a vyhlásenia výsledkov udeľuje dekan fakulty účastníkom konferencie dekanské voľno.

Študentská vedecká a odborná konferencia 2017 - Protokol

Víťazné práce z roku 2015