Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

ŠVOK

Študentská vedecká a odborná konferencia

Čo je to ŠVOK?

Študentská vedecká a odborná konferencia je prehliadkou prác študentov konkrétneho študijného odboru. ŠVOK prebieha na jednotlivých katedrách našej fakulty. Ide o súťaž, kde sú jednotlivé práce a vystúpenia hodnotené odbornou komisiou. Spravidla tri najlepšie práce sekcie sú ocenené dekanom finančnou cenou (formou mimoriadneho štipendia).

Aký je priebeh ŠVOK?

Samotný priebeh ŠVOK pripomína bežné obhajoby záverečných prác či vedeckých konferencií a je vhodnou prípravou. Autor v krátkosti ústne predstaví svoju prácu, je konfrontovaný s posudkom oponenta a čelí najrôznejším otázkam odbornej komisie, oponenta, ale i publika, pretože ŠVOK je verejne prístupná.

Čo prináša ŠVOK?

ŠVOK predstavuje možnosť prezentácie výsledkov vlastnej práce v písomnej i ústnej podobe, ponúka možnosť sebarealizácie a zviditeľnenia sa. Účasť na ŠVOK zaváži aj na prijímacom konaní na doktorandské štúdium. V neposlednom rade znamená tvorivý dialóg s kolegami študentmi aj pedagógmi a získanie nových skúseností a informácií, overenie si vlastnej odbornej úrovne v konkurencii.

Kto sa môže zúčastniť ŠVOK?

Prihlásiť sa môže každý študent v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia na tých katedrách, kde sa ŠVOK uskutočňuje. Podmienkou je zvládnutie vyššie uvedených termínov. Dôležitý je výber konzultanta (podľa charakteru témy).

Kedy býva ŠVOK?

Fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej konferencie sa koná spravidla v apríli príslušného kalendárneho roku.

Študentská vedecká a odborná konferencia na FiF UK v akademickom roku 2018 – 2019

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave vyhlasuje fakultné kolo študentskej vedeckej a odbornej konferencie (ďalej ŠVOK) na jednotlivých katedrách v dňoch 8. – 18. apríla 2019.

ŠVOK sa bude konať v sekciách, ktoré je možné organizovať na katedrách, v študijných odboroch (programoch) a špecializáciách alebo interdisciplinárne (spojením príbuzných odborov a špecializácií do jednej sekcie). Na jednej katedre a v tom istom študijnom odbore je možné vytvoriť len jednu sekciu ŠVOK. Študenti iných katedier a programov sa môžu zúčastniť súťaže v rámci iných sekcií.

Cena Daniela Tupého

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave ďalej vyhlasuje 9. ročník súťaže o Cenu Daniela Tupého. Cena sa udeľuje každoročne ako súčasť Študentskej vedeckej a odbornej konferencie, pričom si ňou učitelia a študenti FiF UK pripomínajú pamiatku študenta Daniela Tupého, ktorý bol v roku 2005 zavraždený vo veku 21 rokov. Cenu udeľuje dekan FiF UK na návrh komisie ustanovenej na tento účel vedením fakulty. Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci študenti FiF UK priamo (odovzdaním práce na sekretariáte Katedry filozofie a dejín filozofie), alebo práce môžu navrhnúť a poslať komisie ŠVOK, ktoré sú vytvorené na jednotlivých katedrách. Elektronickú verziu práce treba zároveň zaslať Ing. Andrei Ligačovej na adresu andrea.ligacovauniba.sk. Účasť v súťaži o cenu Daniela Tupého a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením vo ŠVOKu na katedrách. O cenu Daniela Tupého sa môžu uchádzať práce, ktoré sú venované problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte.

Dejiny filozofickej fakulty UK

Dekan Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave takisto vyhlasuje mimoriadnu cenu za prácu z dejín Filozofickej fakulty UK. Vedenie fakulty považuje výskum vlastnej histórie za jednu z priorít, umocnenú blížiacou sa storočnicou (v roku 2021). Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci študenti FiF UK. Účasť na súťaži o túto cenu dekana a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením vo ŠVOKu na katedrách. Práce tematicky musia súvisieť s dejinami fakulty ako celku počas nejakej prelomovej udalosti alebo obdobia, môžu zachytávať vývoj katedier v istom období, môžu sa týkať biografie významných osobností spojených s fakultou a pod. Študenti, ktorí majú záujem zúčastniť sa súťaže o túto cenu dekana, svoje práce odovzdajú na domovskej katedre a zároveň jeden vytlačený exemplár na referáte Ing. Andrei Ligačovej (treba aj v elektronickej verzii poslať na adresu andrea.ligacovauniba.sk). Prvé, druhé a tretie miesto udelí dekan na návrh komisie ustanovenej na tento účel vedením fakulty.

Práce ašpirujúce na ocenenie v rámci Ceny Daniela Tupého alebo v rámci ceny za prácu k dejinám Filozofickej fakulty UK treba odovzdať najneskôr do 18. apríla 2019. Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien dekanom fakulty sa uskutoční v poslednom výučbovom týždni letného semestra (13. – 17. mája 2019). Autori troch najúspešnejších prác v každej sekcii budú odmenení formou mimoriadneho štipendia. Počas rokovania konferencie a vyhlásenia výsledkov udeľuje dekan fakulty účastníkom konferencie dekanské voľno.

Študentská vedecká a odborná konferencia 2019 - Protokol

Víťazné práce zo súťaže o cenu Daniela Tupého z roku 2015