ŠVOK

ŠVOK aktuálne

  • ŠVOK sa koná v sekciách – na katedrách. Informujte sa čím skôr u svojich pedagógov alebo u vedúceho katedry, do akej sekcie sa môžete zapojiť: katedrovej alebo prípadne aj širšej, medziodborovej (interdisciplinárnej)?
  • Prácou na ŠVOK sa môže stať text, ktorý už existuje: napríklad vaša seminárka z minulého semestra, prípadne ucelená časť vznikajúcej bakalárskej alebo magisterskej záverečnej práce. Prezentácia a následná diskusia budú pre vás užitočnou skúsenosťou a s vysokou pravdepodobnosťou získate podnety a nápady použiteľné v ďalšom písaní.
  • Prácu treba odovzdať vedúcemu/ej katedry, resp. osobe, ktorá má ŠVOK na katedre na starosti, najneskôr 3 pracovné dni pred konaním ŠVOK na Vašej katedre. Presný termín oznámi katedra, ale bude to niektorý deň v období medzi 16. a 26. aprílom 2024.
  • Práca na ŠVOK sa odovzdáva v elektronickej podobe a prípadne aj vytlačená (obojstranná tlač, jeden exemplár v hrebeňovej väzbe) vedúcemu/ej katedry. Odporúčaný rozsah je 10 - 20 normostrán (ale informujte sa pre istotu na katedre, obvyklý rozsah prác vo Vašom odbore môže byť iný).
  • V každej sekcii komisia ocení najlepšie práce – spravidla tri. Všetkých študentov ocenených v sekciách dekan fakulty odmení finančnou cenou – jednorazovým štipendiom.

ŠVOK v skratke

Čo je to ŠVOK?

Študentská vedecká a odborná konferencia je prehliadkou prác študentov konkrétneho študijného odboru. ŠVOK prebieha na jednotlivých katedrách našej fakulty. Ide o súťaž, kde sú jednotlivé práce a vystúpenia hodnotené odbornou komisiou. Spravidla tri najlepšie práce sekcie sú ocenené dekanom finančnou cenou (formou mimoriadneho štipendia).

Aký je priebeh ŠVOK?

Samotný priebeh ŠVOK pripomína bežné obhajoby záverečných prác či vedeckých konferencií a je vhodnou prípravou. Autor v krátkosti ústne predstaví svoju prácu, je konfrontovaný s posudkom oponenta a čelí najrôznejším otázkam odbornej komisie, oponenta, ale i publika, pretože ŠVOK je verejne prístupná.

Čo prináša ŠVOK?

ŠVOK predstavuje možnosť prezentácie výsledkov vlastnej práce v písomnej i ústnej podobe, ponúka možnosť sebarealizácie a zviditeľnenia sa. Účasť na ŠVOK zaváži aj na prijímacom konaní na doktorandské štúdium. V neposlednom rade znamená tvorivý dialóg s kolegami študentmi aj pedagógmi a získanie nových skúseností a informácií, overenie si vlastnej odbornej úrovne v konkurencii.

Kto sa môže zúčastniť na ŠVOK?

Prihlásiť sa môže každý študent v bakalárskom i magisterskom stupni štúdia na tých katedrách, kde sa ŠVOK uskutočňuje. Podmienkou je zvládnutie vyššie uvedených termínov. Dôležitý je výber konzultanta (podľa charakteru témy).

Kedy býva ŠVOK?

Fakultné kolo Študentskej vedeckej odbornej konferencie sa koná spravidla v apríli príslušného kalendárneho roku.