Zoznam víťazov

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje od roku 2010 aj súťaž o Cenu Daniela Tupého. Cena sa udeľuje každoročne ako súčasť Študentskej vedeckej a odbornej konferencie. Udelením tejto ceny si učitelia a študenti FiF UK pripomínajú pamiatku študenta Daniela Tupého, ktorý bol roku 2005 zavraždený vo veku 21 rokov. Cenu udeľuje dekan FiF UK na návrh komisie ustanovenej pre tento účel a schválenej vo vedení fakulty. 

Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci študenti FiF UK, podmienky pre prijatie práce sú identické s podmienkami stanovenými pre účasť v ŠVOK. Do súťaže sa možno zapojiť priamo (odovzdaním práce na sekretariáte Katedry filozofie a dejín filozofie), alebo práce môžu navrhnúť a poslať komisie ŠVOK, ktoré sú vytvorené na jednotlivých katedrách. Účasť na súťaži o cenu Daniela Tupého a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením v ŠVOK na katedrách.  
Práce, ktoré súťažia o cenu Daniela Tupého, by sa tematicky mali obracať k problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Tento tematický okruh sa chápe vo veľmi širokom rozsahu, čo platí aj o spôsoboch jeho spracovania.

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2017

sekcia: Andragogika

1. Lukáš Markech: Komunikácia v osobnom pohovore ako súčasť personálneho riadenia

2. Petra Gavurníková: Mimovládne organizácie a ich účasť na výchove dospelých k zdraviu

3. Elena Benka: Vekový manažment

sekcia: Archívnictvo

1. Bc. Michal Celnar: Pečiatky a pečate osamanských hodnostárov v listoch Mikuláša Pálffyho (1588 - 1594)

2. Bc. Zuzana Dzivá: Diplomaticko-obsahová analýza knihy odpisov prešovských testamentov 1757-1822

3. Matúš Kaščák: Úradný súpis daňovníkov z roku 1696 v Levoči a jeho diplomatická a obsahová analýza

sekcia: Estetika

1. Patrícia Krajčovičová: Násilie a moc vo filmoch Quentina Tarantina

2. Michaela Kováčová: Analýza vybraných aspektov poviedkovej tvorby Milana Kunderu

3. Stanislava Molčanová: Sir John Everett Millais: Ofélia

sekcia: Filozofia

1. Bc. Dominik Sadloň: Ako rozumieť slobode, individuálnej slobode a politickej slobode?

2. Bc. Nikola Kallová: Dietetika ako filozofický problém

3. Nikola Bakšová: Filozofia ako cesta k blaženému životu (Sokrates, Aurelius Augustín a Boethius z Dácie

sekcia: Germanistika, nederlandistika a škandinavistika

1. Tajana Hevesiová: Historický text ako výzva pre prekladateľa

2. Bc. Michal Homola: Špecifické problémy nevidiacich a slabozrakých tlmočníkov

3. Bc. Dušan Šuhajda: Vybrané právne termíny švédskeho trestného zákona ako prekladateľský problém

sekcia: História

1. Jana Magdaléna Májeková: Mittheisovci. Osud (ne)jednej bratislavskej rodiny (1898-1929)

2. Bc. Ivana Labancová: Františkánske kázne 18. a 19. st. z archívu minoritov v Levoči

3. Bc. Jakub Palko: Uhorsko-české vzťahy v období samostatnej vlády Štefana V. (1270 - 1272)

sekcia: Interdisciplinárne kolo etnologickej sekcie a SAS

1. Bc. Richard Lettrich: Model koaličných ukazovateľov na príklade záujmovej skupiny

2. Roberta Rocchi: Preklady rozprávok Pavla Dobšinského do taliančiny

3. Kristína Hedvigiová: Kyjatické hračky

sekcia: Knižničná a informačná veda

1. Simona Šatarová: Automatizované prepojenie knižničných katalógov s webovými stránkami a aplikáciami kníhkupectiev

2. Lenka Džimová: Čítanie chlapcov v pubescentnom veku

3. Denisa Chalmovská: Vývoj, využitie a trendy klasifikácie MDT

sekcia: Maďarský jazyk a literatúra

1. Bc. Dávid Mellár: A határsértés erotikája. Németh Zoltán Állati férj című kötetének poszthumán (szereltem) értelmezése. (Analýza zbierky "Állati férj" z pohľadu posthumanistického myslenia)

2. Orsolya Kusala: Modern frazémák és empirikus vizsgálatuk. (Empirický výskum moderných frazém)

3. Bc. Anikó Kázmérová: Felolt. Vélemények a "logikátlan" igekötős igékről. (Názory na "nelogické" slovesné prípony)

sekcia: Marketingová komunikácia

1. Bc. Lucia Fialová, Bc. Lea Kožová, Bc. Veronika Nagyová: KAMAKO - vizuálna identita a 20. výročie katedry

2. Alexandra Cambálová Pastorková: KAMAKO - design manuál

3. Peter Hlavička: Galéria módy FLACE

sekcia: Muzeológia a kultúrne dedičstvo

1. Bc. Nela Szabóová: Spolok Izabella

2. Bc. Pavlína Lauková: Ideový návrh na Múzeum slovenskej populárnej hudby

3. Margaréta Hernando: Kozubové hodiny majstra Jacoba Guldana

sekcia: Politológia

2. Peter Švikruha: Bol Slovenský štát (1939 - 1945) republikou?

3. Barbora Černá: Voľby predsedov vybraných slovenských politických strán v roku 2016

sekcia: Porovnávacia religionistika

1. Bc. Jakub Adámek: Nielen mlieko pi! Aj chlebík papaj!

2. Mgr.art.  ArtD. Anton Korenči: Mayská vituálna dráma Rabinal Achi

3. Bc. Dominik  Čisárik: Difrazizmy v Cantares Mexicanos

sekcia: Psychológia

1. Šárka Šuvadová: Asociovanie nenumerických sekvencií a priestoru

2. Eva Chudá: Vplyv inhalácie esenciálneho oleja šalvie lekárskej a aktivácie akupresúrnych bodov na pamäťový výkon

3. Petra Petrášová: Vplyv hladiny kortizolu na pamäťový výkon pri okamžitej a oddialenej odpovedi

sekcia: Rusistika a východoeurópske štúdie

1. Bc. Matej Pemčák: Ohlas filozofie L. N. Tolstého na Slovensku

2. Nikoleta Ziliziová: Cirkus Šardam ako absurdná dráma

3. Bc. Dominika Sajanová: Arménska genocída v diskurze krajín východnej Európy

sekcia: Slovanské filológie

1. Bc. Katarína Lalíková: Diela Franceho Prešerna v intertextovom dialógu s Boštjanom Gorecom - Pižamom

2. Bc. Milica Ivović: Porovnanie magického realizmu v trilógii o Kurlanovcoch a Tisícročnej včele

3. Michala Petra Poliačková: Základné planimetrické a stereometrické pojmoslovie v bulharčine a slovenčine

sekcia: Slovenský jazyk

1. Iveta Chmurová: Historizmy, zastarané a zastarávajúce lexikálne jednotky v povedomí mladej generácie

2. Lujza Mária Javorková: Lexikálne jednotky nemeckého pôvodu v jazyku obyvateľov Banskej Štiavnice

3. Matúš Pomikal: Aktuálne riešenia jazykových poradní na Slovensku

sekcia: Slovenská literatúra a literárna veda

1. Albert Lučanský: Literárna interpretácia Veľpiesne 8: 6-7

2. Maxim  Duleba: Typológia čítania Jána Števčeka ako spôsob porozumenia a vývinu literárnokritickej a literárnovednej recepcie Henryho Millera

sekcia: Sociológia

1. Kristína Kepičová: Formy kyberšikanovania medzi mladými ľudmi

2. Romana Loncová: Pôsobenie reklamy na študentov VŠ pri nakupovaní (interpretácia výsledkov výskumu)

3. Dominika Mišániová: Kybernetické šikanovanie - novodobý sociálny problém

sekcia: Žurnalistika

1. Bc. Alžbeta Hudáková: Redakčný krúžok v Ústave na výkon trestu odňatia slobody

2. Júlia Brižeková, Bc. Ria Gehrerová, Bc. Katarína Kiššová: Novinárske prejavy v Denníku N

3. Marcela Rebrová: Juraj Špitzer (1919 - 1995) - Memoárová a esejistická tvorba

Cena Daniela Tupého 2017

Víťazi – ocenení štipendiom

1. Bc. Róbert Mihály (Katedra filozofie): Populizmus a extrémizmus v zrkadle spoločenskej krízy

2. Bc. Andrea Hanusková (Katedra etnológie a muzeológie): Reprezentácie študentov o moslimských mužoch a ženách

3. Kristína Kepičová (Katedra sociológie): Formy kyberšikanovania medzi mladými ľuďmi 

3. Marcela Rebrová (Katedra žurnalistiky): Juraj Špitzer (1919–1995) – publicista

Diplomy  za hodnotnú prácu v súťaži o Cenu Daniela Tupého – nezískavajú štipendium

Bc. Dominika Sajanová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií): Arménska genocída v diskurze krajín východnej Európy

Bc. Kristína Puškelová migrácie (Katedra žurnalistiky): Škandinávia v kontexte migrácie

Ruiqi Zhang: Alexander Dubček a Teng Siao-pching v kontexte sociálno-politických reforiem (Studia Academica Slovaca — centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk)

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2016

sekcia: Praveká a stredoveká archeológia

 1. Michaela Siekelová: Pintadery na Slovensku a v strednej Európe v období eneolitu.

 2. Štefan Olšav: Pokus o rekonštrukciu včasnostredovekej zemnice v Zemplínskom múzeu v Michalovciach.

 3. Bc. Tomáš Pišúth: Úvod do neo-darwinizmu (neolitizácia ako modelová štúdia).

sekcia: Archívnictvo

 1. Veronika Garajová: Hudobno-paleografická analýza a vyhodnotenie stredovekých rukopisov z Trenčína.

 2. Zuzana Dzivá: Diplomatický a obsahový rozbor účtovnej knihy kostola a špitála sv. Egídia v Bardejove 1448-1525.

 3. Mgr. Michala Máriassyová: Genealogická a archontologická analýza rodu Emresz z Modry.

sekcia: Dejiny výtvarného umenia

 1. Bc. Ľubomír Augustín: Východiská sakrálnej architektúry klasicizmu na Slovensku.

 2. Patrik Farkaš: Začiatky krajinomaľby na Slovensku.

 3. Bc. Gabriela Ondrišáková: Plagát a vizuálna identita v tvorbe Karola Rosmányho.

sekcia: Estetika

 1. Bc. Patrícia Krajčovičová: Tragický subjekt v súčasnej dráme.

 2. Bc. Kamila Šmidová: Subjektívna analýza spätnoväzobnej slučky v predstavení Vnútro vnútra zo dňa 29.9.2013.

 3. Katarína Babinčáková: Drámy Bernarda-Marie Koltésa a absurdná dráma.

sekcia: Etnológia

 1. Bc. Andrea Bučičová: Jazyk ako nástroj moci v súdnom pojednávaní.

 2. Bc. Richard Lettrich: Pohroma ako multidimenzionálny jav.

 3. Dominika Lešková: Spomienkové rozprávanie žien.

sekcia: Filozofia

 1. Bc. Daniela Glavaničová: Disjunctive Permission and Free Choice.

 2. Marcel Čas: The realist methodology of economics: Uskali Mäki´s challenge.

 3. Bc. Alžbeta Kuchtová: Neexistuje nič mimo textu?

sekcia: Germanistika, lingvisticko-translatologická

 1. Bc. Soňa Kanderová: Intralingválne rozdiely v prameňoch občianskeho práva Nemecka a Rakúska.

 2. Bc. Naďa Vojtková: Pracovné uplatnenie v interkultúrnej komunikácii .

 3. Martina Markovičová: Wortverbindungen und Verbindungen von Wörtern im Deutschen und im Slowakischen .

sekcia: Germanistika, literárno-didaktická

 1. Ria Struháriková: Die Rolle des Verlags Edition Exil in der literarischen Szene Österreichs.

 2. Bc. Veronika Sadloňová: Binnendifferenzierung und Motivation beim Deutschlernen.

 3. Anita Vargová: Goethes Römische Elegien.

sekcia: História

 1. Jana Magdaléna Májeková: Ján II. le Meingre, maréchal de France, prezývaný Boucicaut a bitka pri Nikopole (1396) v odraze súdobých francúzskych kroník.

 2. Bc. Matej Čapo: Okupácia Bratislavy v roku 1809.

 3. Bc. Juraj Kucharík: Premeny bratislavského mestského opevnenia vo vybraných obdobiach 16. a 17. storočia.

sekcia: Knižničná a informačná veda

 1. Bc. Michaela Kmeťová: Dlhodobá archivácia digitálnych objektov v inštitucionálnych repozitároch.

 2. Mária Dubová: Využívanie metódy sledovania očí pri testovaní webových stránok vo vzdelávacom kontexte.

 3. Bc. Matej Sitár: Vývoj titulného listu tlačenej knihy 15. storočia na príklade tlačí Antona Kobergera.

sekcia: Kulturológia

 1. Filip Taufer: Otázky ľudských práv v globalizovanej kultúre.

 2. Barbora Kováčová: Súčasná živá kultúra: rap.

 3. Scarlett Bednáriková: Osobná identita v kontexte kultúry.

sekcia: Maďarský jazyk a literatúra

 1. David Mellár: Krisztina hiánya (Egy nőalak megteremtése, elrejtése és felfejtése Márai A gyertyák csonkig égnek című regényében), (Analýza románu Sviece dohárajú Sándora Máraiho) .

 2. Linda Farkasová: A tulajdonnevek helyesírásának vizsgálata a szlovákiai magyar nyelvű elektronikus sajtóban , (Aktuálne otázky pravopisu maďarských vlastných mien) .

 3. Veronika Mészárosová: Az Irodalmi Szemle korszakváltásai (észtetikai megfontolások, ideológiák, szerkesztői elvek ), (Konceptuálne zmeny v redigovaní časopisu Irodalmi Szemle) .

sekcia: Marketingová komunikácia

 1. Bc. Michaela Kompaníková: Alternatívny knižný sprievodca Bratislavou.

 2. Bc. Petra Daubnerová: Návrh knižného spracovania foodblogu Red Velvet.

 3. Veronika Nagyová: Malwel coloring apparel – návrh konceptu značky.

sekcia: Politológia

 1. Mário Kajan: Parlamentná aktivita poslancov z rodovej perspektívy.

 1. Peter Švikruha: Preferovali politické elity v Slovenskom štáte demokratické alebo nedemokratické hodnoty?

sekcia: Religionistika

 1. Bc. Stanislav Čuchran: Cesta do podsvetia. Interpretácia mayských hieroglyfov smrti.

 2. Dominik Čisárik: Ako objektivizovať dielo Brevísima relación de la destructición de las Indias.

 3. Jerguš Čáran: Mešita a modlitebňa v stredoeurópskom kontexte.

sekcia: Psychológia

 1. Soňa Mayerová: Altruistické správanie súrodencov.

 2. Mgr. Dávid Marcel: Vzdať sa viery alebo sexuality? O vnútornom rozpore v prežívaní kresťanstva a homosexuality .

sekcia: Rusistika a východoeurópske štúdiá

 1. Zuzana Chabová: Sovietizmy v súčasnom slovenskom diskurze po roku 2000.

 2. Bc. Jakub Kapičiak: Rutina ako tvorivá a existenčná stratégia. Jeden z aspektov tvorby D. Prigova.

 3. Silvie Holečková: Ruské precedentné fenomény v súčasnom diskurze o situácii na Ukrajine.

sekcia: Slavistika

 1. Bc. Wojciech Suski: Vysoké Tatry z hľadiska jazykovedy – Slovenské a poľské apelatívne členy tatranských oroným.

 2. Bc. Veronika Tomasović: Talianizmy v chorvátskych denníkoch.

 3. Kristína Stankovská: Názvy hudobných nástrojov ako komponenty bulharských a slovenských frazém.

sekcia: Slovenský jazyk

 1. Michaela Strišovská: Profesionalizmy v ľadovom hokeji.

 1. Sakalová Viera: Charakteristika hláskoslovia a tvaroslovia v zemplínskom nárečí okolia Vranova nad Topľou.

 2. Bc. Klaudia Veselá: Jazykové postoje mladých Slovákov k jazyku maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku.

sekcia: Slovenská literatúra a literárna veda

 1. Bc. Viliam Nádaskay: Outsiderstvo v slovenskej próze po roku 1989.

 2. Albert Lučanský: Vizionárstvo a podoby vízie v Bottovej Smrti Jánošíkovej.

 3. Bc. Kristína Krajanová: Princíp zrkadlenia v zbierke Návštevy od Richarda Pupalu.

sekcia: Žurnalistika

 1. Bc. Peter Petráš: Webová stránka 1. hokejovej ligy SR - www.prvaliga.sk.

 2. Marcela Rebrová: Časopis Živena a jeho reflektovanie života Sloveniek v roku 1942.

 3. Natália Babicová: Dokument a archív rozhovorov k NP deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb.

Cena Daniela Tupého 2016

Diplomy

 1. Bc. Martina Zboroňová: Rodovo podmienené násilie páchané na ženách

 2. Bc. Martin Foltin: Postoj K. Kosíka k roku 1968: medzi „koncom dejín“ a pokračovaním „bezdejinnosti“

 3. (dve tretie miesta)

Bc. Andrea Bučičová: Jazyk a moc v súdnom pojednávaní

Bc. Tatiana Babejová: Politické umenie na Ukrajine: “umenie majdanu“

Čestné uznanie

Scarlett Bednáriková: Osobná identita v kontexte kultúry

Bc. Viktor Buday: Bol vznik prvej Československej republiky riešením slobody?

Bc. Richard Lettrich: Pohroma ako multidimenzionálny jav

Bc. Peter Švikruha: Preferovali politické elity v Slovenskom štáte demokratické alebo nedemokratické hodnoty?

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2015

Psychológia

1. Bc. Jakub Šrol: Odkázaní na intuíciu. Vplyv kognitívneho vyčerpania na logické myslenie.
2. Bc. Drahomír Michalko: Psychometrická analýza slovenskej adaptácie škály kontroly pozornosti (ACS). Vzťah pozornosti a úzkostlivosti.
3. Ján Stieranka: Presnosť hodnotenia vlastnej inteligencie a osobnostných charakteristík.

Etnológia

1. Soňa Jambrichová: Súčasné štýly v odievaní vysokoškolákov
2. Veronika Nazarejová: Náboženstvo a modlitbové aktivity. Reflektovanie modlitby veriacimi a alternatívna forma duchovnosti.
3. Lea Daňková: Organizácia Socialistického zväzu mládeže a jej vplyv na život mládeže.

Slavistika

1. Katarína Lalíková: Obraz prisťahovalcov v románoch Gorana Vojničoviča Čefurji, raus! a Juhoslávia, moja krajina.
2. Michala Petra Poliačková: Základné matematické pojmy a vety v slovenskom, bulharskom a ruskom jazyku.
3.  Andrea Jakušová: Anglické prevzatia v bulharčine s akcentom na oblasť športu.

Muzeológia

1. Romana Nošková: Príprava realizácie prezentácie J. M. Hurbana v obci Hlboké.
2.  Bc. Petra Rýchliková: Barokový kaštieľ v Bernolákove.
3. Tomáš Fedas: Kaplnka Sv. Petra a Paula vo Vrakuni.

Marketingová komunikácia

1. Matúš Kvas: Media Relations slovenského hudobníka.
2. Bc. Ivana Futrikaničová, Bc. Miroslava Píšová, Bc. Miriama Zemková:  Večernica.
3. Bc. Pavol Horváth, Bc. Jozef Dohnanský: Bežec – Kamako Bál.

Muzikológia

1. Bc. Adriana Grešová: Hymnologické aspekty vzniku Cithary Sanctorum (1636) Juraja Tranovského.
2. Bc. Peter Behýl: Juraj Beneš: Cisárove nové šaty. Prvá moderná slovenská opera?
3. Bc. Margaréta Jurkovičová: Echo v hudbe na prelome 16. a 17. storočia.

Slovenský jazyk

1. Bc. Perla Bartalošová: Cudzosť/inakosť v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí. Aplikácia na diskurze o transrodovosti.
2. Bc. Roman Soóky: Jazykový postoj majority k príslušníkom gay minority.
3. Bc. Petra Kollárová: Ako fungujú entostereotypy v reklamnom diskurze (v česko-slovenskom kontexte).

Religionistika

1. Bc. Nikol Quardová: Tajomstvo patróna mayského kalendárneho cyklu.
2. Bc. Andrej Kapcár: Evolúcia vnímania smrti, funerálnych predstáv a praktík v dobe kamennej.
3. Bc. Stanislav Čuchran: Kresťanské prvky v Popol Vuh.

Sociológia

1. Samuel Karas: Analýza religiozity na Slovensku zameraná na Rímskokatolícku cirkev.
2. Tomáš Formánek: Priestorové aspekty problémov súvisiacich s konzumáciou alkoholu.
3. Lucia Pientková: Názory na úspešného človeka u vybraných kategórií mladých ľudí.

Kulturológia

1. Lucia Kralovičová:  Utópia v uvažovaní o spoločnosti v novoveku.
2. Bc. Michaela Gáboríková: Gentrifikácia.
3. Norbert Franko: Fenomén infotainmentu v mediálnej kultúre.

Žurnalistika

1. Andrea Vozárová, Peter Petráš: Promo UK, Promo katedry žurnalistiky FiF UK.
2. Bc. Andrej Galica, Bc. Dana Bednárová: Projekt dokumentárneho filmu Legenda spod Krakovej hole.
3. Bc. Anna Jacková, Bc. Michaela Žureková, Bc.Tomáš Gelinger, Bc. Matej Korpáš, Rebeka Révészová: Mozaika storočia – relácia vysielaná na Rádiu Devín RTVS.

Rusistika a východoeurópske štúdiá

1. Bc. Jakub Kapičiak: Piotr Pavlenskij a súčasné akčné a politické umenie v Rusku.
2. Bc. Michal Mikuláš: Preklad reálií v poviedkovej tvorbe A. P. Čechova.
3. Adam Záhorský: Byt ako fenomén sovietskej každodennosti.

Filozofia

1. Bc. Daniela Glavaničová: -TIL and Normative Systems.
2. Bc. Mariana Jankechová: Prinavrátenie života človeku. Komparácia názorov Maxa Stirnera a Friedricha Nietzscheho.
3. Bc. Alžbeta Kuchtová: Dissolution du sujet et catastrophe écologique chez Lévi-Strauss (preklad z francúzštiny).

Maďarský jazyk a literatúra

1. Bc. Enikő Czucz: A test elérhetetlensége Borbély Szilárd a Testhez című kötetében.
2. Anikó Kázmérová: A bepróbálkozik mint neologizmus.                                                                                   
3. Barbara Vidová: Identitás, differenciálódás és intertextualitás Talamon Alfonz és Gazdag József novelláiban.

Knižnično-informačné štúdiá

1. Ľubica Stančíková: Facebook ako nástroj (samo)vzdelávania: Analýza študijných skupín.
2. Zuzana Valachová: Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách.
3. Bc. Tomáš Bareán: Vizualizácia údajov.

História

1. Bc. Balász Csiba: Genealógia predialistov z Dobrohošti do začiatku 15. storočia.
2. Bc. Juraj Kucharík: Rímska Bratislava.
3. Bc. Michal Litavský: Strana slovenskej obrody ako nekomunistická politická strana v podmienkach totalitného režimu v Československu.

Klasická filológia

1.   Nikola Šefčíková: Filologický komentár podobenstva o milosrdnom Samaritánovi.
2.   Bc. Mária Májeková: Postavenie vdovy v Uhorsku v 12. storočí v kontexte Listiny 88.
3.   Bc. Samuel Púll: Orálny Proto-Marek?

Archívnictvo

1.  Bc. Balázs Csiba: Sídliskový komplex Vata.
2. Ivana Ďugelová: Komposesorát rodu Jesenský v Hornom Jasene – charakteristika na základe vlastného štatútu a ďalších prameňov.
3. Silvia Mária Petrovitsová: Elity mestečka Devín v tereziánskom období (Genealogicko-archontologický rozbor).

Slovenská Literatúra

1. Bc. Radomír Oravec: Roztrojenosť básnickej tvorby Jána Ondruša.
2. Albert Lučanský: Antisemitizmus v evanjeliách?
3. Bc. Andrea Draganová: Bajanova duchovná pieseň (motív putovania).

Politológia

1.Bc. Martin Kollárik:  Nezávislé hnutia v samospráve: Prípadová štúdia OI Ľudia pre Malacky.
2. Bc. Marta Černická: Právomoci a postavenie premiérov v ČR.
3. Bc. Rudolf Macháček: Liberálny feminizmus a radikálny feminizmus – spor o demokratizáciu demokracie?

Arabistika

1. Bc. Michaela Grančayová:  Náboženské a právne výnosy islamských autorít v ére moderných technológií a sociálnych sietí.
2. Bc. Lucia Dubayová: Zobrazenie života na okupovaných územiach v diele Sahar Chalífa.
3.Vladimír Pavlík: Ježiš v Koráne.

Cena Daniela Tupého 2015

Cena Daniela Tupého 2015

Keďže v roku 2015 uplynulo 10 rokov od tragickej smrti nášho študenta Daniela Tupého, rozhodla sa fakulta o otvorenie súťaže pre študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku. Zo zaslaných 18 prác boli ocenené:

Spoločensko-vedná a humanitná sekcia:

1. miesto - Albert Lučanský: Antisemitizmus v evanjeliách? Interpretácia vybraných perikop Matúšovho evanjelia v ich teologicko-historickom kontexte.

2. miesto - Martin Foltín: Tolerancia, intolerancia a verejný dialóg.

2. miesto - Veronika Dziaková: Kolektívna vina Nemcov zo Starej Lesnej a Malduru.

3. miesto - Nikola Kallová: Reflexia problematiky násilia na filozofii Ericha Fromma podporená názormi Sigmunda Freuda.

3. miesto - Perla Bartalošová: Intolerancia cudzosti/inakosti v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí. Aplikácia na diskurze o transrodovosti.

Umelecká sekcia:

1. miesto - Barbora Molčanová: Hrdinovia medzi nami.

2. miesto - Lívia Barnišinová: Po stopách časopisu Kazateľňa.

Mediálna sekcia

1. miesto - Tomáš Gelinger: Multikultúrny futbalový tím Different Colours United.

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2014

Psychológia

2.  miesto -  Bc. Jakub Remiar (Katedra psychológie): Metaverzum. Sociálna prezencia v plne imerzívnych virtuálnych prostrediach.
2. miesto - Bc. Jakub Valovič (Katedra psychológie): Spracovanie cieľového podnetu pri efektívnom a neefektívnom vizuálnom vyhľadávaní: ERP štúdia.
3. miesto - Bc. Jana Lišková (Katedra psychológie):  Pomôže žačať, pomôže skončiť. Využívanie sociálnej siete Facebook na začiatku partnerského vzťahu, v priebehu a po jeho ukončení.

Etnológia

1. miesto - Bc. Vojtech Bagín (Katedra etnológie a muzeológie):Pašeráctvo ako kultúrny fenomén slovensko-poľského pohraničia
2. miesto - Michal Uhrin (Katedra etnológie a muzeológie):Kríž ako dominantný symbol.
3. miesto - Linda Moróczová (Katedra etnológie a muzeológie):Miestne názvy a príbehy s nimi spojené.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

1. miesto - Mariana Bešinová (Katedra etnológie a muzeológie):Činnosť OZ Nový dvor na príklade skalných obydlí v Brhlovciach
2. miesto - Zuzana Lintnerová (Katedra etnológie a muzeológie):Vajnorský ľudový dom.
3. miesto - Zuzana Danihelová (Katedra etnológie a muzeológie):Malacký kaštiel.

Marketingová komunikácia

1. miesto - Pavol Horváth (Katedra marketingovej komunikácie): LERY PIP (prezentačný internetový portál).
2. miesto - Kolektív 3. roč. – Sláva Gajdošíková (Katedra marketingovej komunikácie): Reklamný spot – propagácia FF UK.
3. miesto - Kamila Žitňanská, Alena Pôbišová (Katedra marketingovej komunikácie): HELPIE (študenský projekt)

Muzikológia

1. miesto - Bc. Patrik Sabo (Katedra muzikológie):  Cink a jeho podoby v Európe na pozadí významných dobových traktátov.
2. miesto - Bc. Dominika Semaňáková (Katedra muzikológie):  Bartholomeus Gesius a jeho vplyv na Ľubický spevník.
3. miesto - Bc. Richard Bogár (Katedra muzikológie):  Porovnanie súčasného softvéru pre DJ-ing

Slovenský jazyk

1. miesto - Bc. Paula Postihačová (Katedra slovenského jazyka): Bulvárny obraz diskurzu telesne postihnutých
2. miesto - Michaela Jurčíková (Katedra slovenského jazyka): Profesionalizmy v komunikácií z oblasti bodybuildingu a fitness
3. miesto - Bc. Petra Kollárová (Katedra slovenského jazyka): Lexikálna variantnosť v ľudovýchovných dielach Juraja Ribaya

Religionistika

1. miesto - Anna Korbašová (Katedra porovnávacej religionistiky):  Golemiáda
2. miesto - Bc. Michaela Šimonová (Katedra porovnávacej religionistiky):  Prvky androgýnie v staronórskej mytológii.
3. miesto - Bc. Zdena Faragulová (Katedra porovnávacej religionistiky):  Vplyv lokálneho kontextu na súčasnú podobu muslimského online komiksu.

Sociológia

1. miesto - Jakub Lipták (Katedra sociológie): Rodové očakávania študentov vysokých škôl.
2. miesto - Zuzana Huráková (Katedra sociológie):  Znevýhodnené postavenie žien na trhu práce ako dôsledok rodovej nerovnosti spoločnosti.
3. miesto - Tomáš Formánek, Miroslav Rosina (Katedra sociológie): Adaptácia novoprijatých študentov na vysokoškolské prostredie: interpretácia výsledkov výskumu

Kulturológia

1. miesto - Bc. Peter Pivoda (Katedra kulturológie): Deti a súčasná výtvarná kultúra v inštitucionálnej pedagogike.
2. miesto - Anna Šmidriaková (Katedra kulturológie): Cesty a záznamy z ciest výtvarných umelcov v novoveku.
3. miesto - Paulína Belická (Katedra kulturológie): Reflexia hodnôt spoločnosti vo vybraných textoch slovenských raperov.

Žurnalistika

1. miesto - Lenka Jusková, Soňa Kolenčíková, Katarína Kukurová, Alžbeta Škvarková, Tomáš Verníček  (Katedra žurnalistiky):   Tvoje vzdelanie – tvoja voľba (propagačné video)
2. miesto - Bc. Dušan Dudík  (Katedra žurnalistiky):  Slovensko zajtra, slovenskozajtra.com (praktická práca)
3. miesto - Denisa Gdovinová, Patrik Vas (Katedra žurnalistiky): Internetový magazín MIRROR (praktická práca)

Ruský jazyk a literatúra

1. miesto - Veronika Konečná (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   Komunikačné stratégie V. Putina: analýza priamej linky s prezidentom.
2. miesto - Bc. Terézia Kučerová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   Východiská a podoby pravoslávnej misie na Ďalekom východe.
3. miesto - Bc. Johan Filo (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   D. Charms a motív nenávisti k deťom v jeho tvorbe

Filozofia

1. miesto - Daniela Glavaničová (Katedra filozofie a dejín filozofie):   K analýze deontických modalít v Transparentnej intencionálnej logike
2. miesto - Daniela Glavaničová, Alžbeta Kuchtová (Katedra filozofie a dejín filozofie):   Nad prekladmi Antisthena alebo nie je preklad ako preklad.
3. miesto - Alžbeta Kuchtová (Katedra filozofie a dejín filozofie):   Rozpúšťanie subjektu v štruktúre.

Maďarský jazyk a literatúra

1. miesto - Klaudia Szabóová (Katedra maďarského jazyka a literatúry): Pojem šťastia v slovenských a maďarských literárnych dielach
2. miesto - Anita Malčáková (Katedra maďarského jazyka a literatúry): Kontrastívne skúmanie maďarských a slovenských názvov Update výrobkov
3. miesto - Michaela Kiripolszkýová (Katedra maďarského jazyka a literatúry):  Skúmanie pravopisnej zručnosti žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Knižnično-informačné štúdiá

1. miesto - Zuzana Federlová (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Mediálna a informačná gramotnosť detí v náhradnej starostlivosti.
2. miesto - Bc. Jakub Fázik (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Informačné správanie stredoškolskej mládeže.
3. miesto - Tomáš Ferianc (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Implementácia normy IS0 690 : 2010 do citačného manažéra Zotero a analýza jeho kompatibility s katalógmi vybraných slovenských knižníc.

História

1. miesto - Bc. Balász Csiba (Katedra slovenských dejín):  Počiatky šľachtického rodu Olgyayovcov.
2. miesto - Martin Neumann (Katedra slovenských dejín):  Vypovedacia schopnosť kalendária Spišského misála.
3. miesto - Bc. Michal Litavský (Katedra slovenských dejín):  Počiatok ideologického boja KSČ proti cirkvi

Klasická filológia

2. miesto - Mgr. František Škvrnda (Katedra klasickej a semitskej filológie): Homér a predsokratovské myslenie.
3. miesto - Samuel Púll (Katedra klasickej a semitskej filológie): Starogrécka matematika
3.  miesto - Mgr. Zuzana Zelinová (Katedra klasickej a semitskej filológie):  Paideutická interpretácia krásna v Platónovom dialógu Symposion.

Archeológia

1. miesto - Bc. Michal Felcan (Katedra archeológie): Stredoveké radnice na Slovensku.
2. miesto - Dorota Babínová (Katedra archeológie): Nádoby v staromaďarských hroboch z územia Slovenska.
3. miesto - Tomáš Pišúth (Katedra archeológie): Hroby vo veľkomoravských sakrálnych stavbách

Archívnictvo

1.  miesto - Dominika Janáčová (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Mestská rada a notári mesta Skalica  17. storočí.
2.  miesto - Bc. Štefan Hrivňák (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Historicko-geografický vývoj Rače v 19. storočí.
3.  miesto - Peter Chytil  (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Návrh a vízia realizácie integrovaného modelu pre komplexné získanie informácií.

Slovenská literatúra a literárna veda

1. miesto -  Bc. Matúš Mikšík (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy): Topos Locus Amoenus v kontexte idyly a idylizmu
2. miesto -  Albert Lučanský (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy): Problematika interpretácie Šalamúnovej piesne z pohľadu modernej exegézy
3. miesto -  Kristína Krajanová (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy): Rozmanitosť protikladu v zbierke Cválajúce dni od Jána Smreka

Literárno-prekladateľská sekcia

1. miesto -   Bc. Simona Jonnerová (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Johannes Bobrowskis Porträtlyrik
2. miesto - Bc. Filip Gunda (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Prekladová tvorba Viliama Turčányho
3. miesto - Veronika Sadloňová (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Das Motiv des Aussenseiters im Jugendroman Tschick

Translatológia

1. miesto - Naďa Vojtková (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Lipská škola a jej odkaz.
2. miesto - Bc. Slavena Guľvášová (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Problémy pri tlmočení posunkového jazyka v porovnaní s tlmočením hovoreného jazyka.
3. miesto - Bc. Eva Majerčiaková (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Zlepšovanie výkonu u tlmočníka pomocou pamäťových cvičení.

Slavistika

1. miesto - Karina Némethová (Katedra slovanských filológií):  Prvky magického realizmu v diele Neditaklivi slovinského spisovatela Feriho Lainščeka.
2. miesto - Katarína Láliková (Katedra slovanských filológií):  Imagológia – autoobraz a heteroobraz Slovinca
3. miesto - Zuzana Pojezdalová (Katedra slovanských filológií):  Syntaktická transformácia, sygmeutácia a kompresia ako tlmočnícke stratégie

Cena Daniela Tupého 2014

1. miesto: Zuzana Huráková (Katedra sociológie): Znevýhodnené postavenie žien na trhu práce ako dôsledok rodovej nerovnosti spoločnosti.
2. miesto: Bc. Andrej Šteffek (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy):  Čítanie pod zažnutou Lampou Dušana Kužela
3. miesto: Bc. Andrea Geršiová (Katedra filozofie a dejín filozofie):  Boj proti démonom.  K problému subjektivity a interaktivity so svetom.
3. miesto: Bc. Zuzana Serdelová, Bc. Zuzana Vanková (Katedra žurnalistiky):  S problémami bez problémov.

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2013

Psychológia

1. miesto - Veronika Matušková (Katedra psychológie): Efektívne na jazyky? Využitie metódy kľúčového slova pri nadobúdaní slovnej zásoby tureckého jazyka u študentov strednej školy.
2.  miesto - Milan Mitka, Simona Šebíková (Katedra psychológie): Využitie detekcie mimických prejavov emócií pre účely vyšetrovania.
3.  miesto - Bc. Jakub Valovič (Katedra psychológie):  Strata informácií z pracovnej pamäte počas vizuálneho vyhľadávania: klasický model a efektívne a neefektívne vyhľadávanie.

Etnológia  a  kultúrna   antropológia

1. miesto - Bc. Vojtech Bagín (Katedra etnológie a muzeológie): Problematika goralskej identity a stereotypné predstavy o obyvateľoch Podhalia v prostredí slovenských goralských obcí.
2. miesto - Michal Uhrin (Katedra etnológie a muzeológie): Kováčstvo a podkúvačstvo v minulosti a v súčasnosti v obci Poruba pod Vihorlatom.
3. miesto - Tomáš Winkler (Katedra etnológie a muzeológie):  Pohostinské zariadenia – centrá spoločenskej komunikácie

Slavistika

1. miesto - Bc. Andrej Kovác (Katedra slovanských filológií):  Analýza jazyka slovinských, chorvátskych a slovenských dabingových prekladov v súčasnej detskej kinematografii.
2. miesto - Bc. Zuzana Pojezdalová (Katedra slovanských filológií): Vybrané problémy pri simultánnom tlmočení z poľštiny do slovenčiny.
3. miesto - Romana Rýdza (Katedra slovanských filológií): Význam a využitie imperfekta v bulharskom a rumunskom jazyku.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

1. miesto - Miroslava Žažová (Katedra etnológie a muzeológie): Návrh projektu pre deti a mládež so zrakovým znevýhodnením.
2. miesto - Marianna Tomášková (Katedra etnológie a muzeológie): Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša (Ruská Bystrá).
3. miesto - Dana Lacová (Katedra etnológie a muzeológie): Múzeum petržalského opevnenia.

Marketingová komunikácia

1. miesto - Eva Kučerová, Peter Puterka (Katedra marketingovej komunikácie): Portfolie
2. miesto - Kamila Žitňanská, Matuš Kvas (Katedra marketingovej komunikácie): Kampaň na produkt Profit. up.
3. miesto - Kristína Zelenková, Zuzana Hadrbolcová (Katedra marketingovej komunikácie):  Prezentácia KOPKA.

Arabistika

1. miesto - Mgr. Art. Zuzana Pristašová (Katedra klasickej a semitskej filológie): Tawfíq al-Hakím a hra  Ľudia z jaskyne.
2. miesto - Lenka Kozoňová (Katedra klasickej a semitskej filológie): Ahlám Mustagánami v kontexte moderného alžírskeho románu.
3. miesto - Michaela Grančayová (Katedra klasickej a semitskej filológie): Zakát ako jeden z pilierov islamu.

Muzikológia

1. miesto - Peter Behýl (Katedra muzikológie): Opera SND v rokoch 1939-1945.
2. miesto - Bc. Mariana Lechmanová (Katedra muzikológie): Hudobno-dramatická analýza opery Neprebudený od J. Grešáka.
3. miesto - Adriana Grešová (Katedra muzikológie): Adventné piesne v Tranovského Cithare Sanctorum.

Slovakistika

1. miesto - Františka Šmajdová (Katedra slovenského jazyka): Profesionalizmy zo sféry ozbrojených síl a ich lexikografické spracovanie.
2. miesto - Petra Kollárová (Katedra slovenského jazyka): Jazyk mravoučných diel Juraja Ribaya.
3. miesto - Jana Juricová (Katedra slovenského jazyka): Hodnota a funkcie expresívnej lexiky vybraného mediálneho interpreta.

Religionistika

1. miesto - Bc. Alexandra Grand (Katedra porovnávacej religionistiky): Marabutizmus: Kult islamských svätcov, alebo relikvia „fundamentálnej viery“ Berberov?
2. miesto - Andrej Kapcár (Katedra porovnávacej religionistiky): Počiatky náboženstiev v mladšej a neskorej dobe kamennej.
3. miesto - Andrej Zeman (Katedra porovnávacej religionistiky): Evanjelium podľa Pavla: Pavlova predstava posmrtnej premeny.

Sociológia

1. miesto - Martina Zboroňová (Katedra sociológie): Diskriminácia sexuálnych menšín na Slovensku.
2. miesto - Juliána Bobotová, Kristína Okoličányová (Katedra sociológie):  Pôsobenie reklamy na študentov VŠ pri nakupovaní.
3. miesto - Jana Kovačovská (Katedra sociológie):   Umelá potratovosť ako sociálny problém.

Kulturológia

1. miesto - Bc. Daniela Repková (Katedra kulturológie):   Neznáma „tvár“ maliara Klemensa.
2. miesto - Barbora Kandrová (Katedra kulturológie): Móda ako fenomén v dobovom kontexte.
3. miesto - Bc. Miroslava Balážová (Katedra kulturológie):  Hodnota a hodnotenie výtvarného diela v súčasnej kultúre.

Žurnalistika

1. miesto - Bc. Jana Tomalová  (Katedra žurnalistiky): Tragédia v Černobyle a vo Fukušime v dobových slovenských médiách.
2. miesto - Bc. Nikoleta Wechterová  (Katedra žurnalistiky): Projekt televízneho formátu – „Vpred do minulosti“.
3. miesto - Peter Kováč (Katedra žurnalistiky): Žalm 8, prezentácia fotografií.

Rusistika

1. miesto - Bc. Kristína Császarová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií): Ako sa pozerá mladý človek 21. storočia na Tolstého Diabla.
2. miesto - Bc. Marek Matejček (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   Tematizácia homosexuality v ruskej literatúre začiatkom 20. storočia.
3. miesto - Bc. Elizaveta Veselová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   Slovensko ako objekt cestovného ruchu očami Rusov.

Filozofia a dejiny filozofie

1. miesto - František Škvrnda (Katedra filozofie a dejín filozofie): Skeptická interpretácia Sókratových posledných slov v dialógu Faidón.
2. miesto - Marek Vician (Katedra filozofie a dejín filozofie): Idea múdrosti v Descartových Pravidlách na vedenie mysli.
3. miesto - Ján Gonda (Katedra filozofie a dejín filozofie): Ochrana prenatálneho ľudského života na princípe potenciality.

Maďarský jazyk a literatúra

1. miesto - Emoke Lovas (Katedra maďarského jazyka a literatúry): Intermedialita v drámach P. Nádasa.
2. miesto - Michaela Kiripolszká (Katedra maďarského jazyka a literatúry): Zasnežené slová (niekoľko neologizmov).
3. miesto - Aniko Czucz (Katedra maďarského jazyka a literatúry):  Poézia A. Komlósa.

Knižnično-informačné štúdiá

1. miesto - Bc. Lena Duchoňová (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Čitateľská gramotnosť a kultúra postmoderného dieťaťa.
2. miesto - Bc. Katarína Haluzová (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Percepcia textu z elektronického a tlačeného média.
3. miesto - Bc. Matej Kusý, Bc. Lenka Vaculíková, Bc. Paulína Ligyaková (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Informačné správanie pracovníkov reklamných agentúr.

Germanistika

1. miesto - Ivana Boboková (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky):    Nehľadala by si ma, keby si ma už nebola našla.
2. miesto - Michaela Hriňová (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky):    Zvieracie premeny: Motívy v knihe pre deti „Pán Bello a modrý zázrak“.
3. miesto - Zuzana Hudáčková (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky):    Nemecko-jazyčná tlač v Prešporku do roku 1918.

Klasické jazyky

1. miesto - Samuel Púll (Katedra klasickej a semitskej filológie): Homér a pieseň o Íliu.
2. miesto - Andrea Salayová (Katedra klasickej a semitskej filológie):  Josephus Flavius v diele Liona Feuchtwangera a v historických prameňoch.
3.  miesto - Bc. Lucia Krejčí (Katedra klasickej a semitskej filológie): Životopis Tita Pomponia Attica (preklad, komentár podľa Cornelia Nepota a porovnanie s Ciceronovými listami).

Slovenské a všeobecné dejiny

1.  miesto - Bc. Romana Štangová (Katedra slovenských dejín): Akademická peregrinácia študentov z územia Slovenska v stredoveku: Krakov, Praha, Viedeň.
2.  miesto - Bc. Marta Borovská (Katedra slovenských dejín): Ubytovacie možnosti vysokoškolákov v Bratislave v r. 1945-1948 a poštátnenie internátov.
3. miesto - Bc. Adam Sitár (Katedra všeobecných dejín):   Návrat Štefana, grófa z Blois do sv. Zeme. Výprava z roku 1101 a bitka pri Ramle.

Estetika

1. miesto - Lucia Juríková (Katedra estetiky): Formy avantgardy na Slovensku – nadrealistická poézia.
2.  miesto - Bc. Sofia Nováková(Katedra estetiky):  Romantizmus Viktora Huga.
3. miesto - Bc. Karin Horňáková(Katedra estetiky):  Lúčnica v umelecko-dokumentárnych filmoch Martina Slivku.

Archívnictvo

1. miesto - Dominika Janáčová (Katedra archívnictva a pomocných vied historických):    Trestnoprávne záležitosti v činnosti samosprávy mesta Skalica v prvej polovici 17. storočia.
2. miesto - Rastislav Luz (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Vybrané kanonické vizitácie farnosti Sväty Jur ako zdroj poznatkov o miestnych kultúrnych pamiatkach.
3. miesto - Mária Michalovová (Katedra archívnictva a pomocných vied historických):    Inštrukcia Mateja Tarnóczyho na vykonanie kanonickej vizitácie z roku 1655.

Východoázijské štúdiá

1. miesto - Veronika Slepáková (Katedra východoázijských štúdií): Kaizen ako efektívny prostriedok organizácie práce v japonskom podniku a jeho možná aplikácia v prostredí slovenského podniku.
2. miesto - Nikola Jacunská (Katedra východoázijských štúdií):  Čínsky exportný porcelán v období dynastie Qing.
3. miesto - Slavomíra Lenhardtová (Katedra východoázijských štúdií): Vplyv ekonomickej spolupráce ČĽR a Taiwanu na vývoj politických vzťahov v Taiwanskej úžine po r. 2008.

Politológia

1. miesto - Júlia Šebová (Katedra politológie):  Skúmanie kariérnych dráh mladých poslancov NR SR.
2. miesto - Jaroslav Raiser (Katedra politológie): Podmínka národní jednoty v procesu demokratizácie Iráku.
3. miesto - Max Steuer, Dominika Hoferková, Dalibor Bobok, Slavomír Oslej, Maroš Kramár, Richard Duchaj (Katedra politológie): Dvakrát demokratická? Organizácia politickej strany SDKÚ-DS.

Cena Daniela Tupého 2013

1. miesto - Lenka Koišová (Katedra porovnávacej religionistiky):  Prípadová štúdia prvého kontaktu s cudzincami na príklade Oddelenia cudzineckej polície v Bratislave.
2. miesto - Martina Zboroňová (Katedra sociológie):  Diskriminácia sexuálnych menšín na Slovensku.
3. miesto - Peter Behýl (Katedra muzikológie): Opera SND v období rokov 1939-1945.