Zoznam víťazov

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje od roku 2010 aj súťaž o Cenu Daniela Tupého. Cena sa udeľuje každoročne ako súčasť Študentskej vedeckej a odbornej konferencie. Udelením tejto ceny si učitelia a študenti FiF UK pripomínajú pamiatku študenta Daniela Tupého, ktorý bol roku 2005 zavraždený vo veku 21 rokov. Cenu udeľuje dekan FiF UK na návrh komisie ustanovenej pre tento účel a schválenej vo vedení fakulty. 

Do súťaže o cenu sa môžu zapojiť všetci študenti FiF UK, podmienky pre prijatie práce sú identické s podmienkami stanovenými pre účasť v ŠVOK. Do súťaže sa možno zapojiť priamo (odovzdaním práce na sekretariáte Katedry filozofie a dejín filozofie), alebo práce môžu navrhnúť a poslať komisie ŠVOK, ktoré sú vytvorené na jednotlivých katedrách. Účasť na súťaži o cenu Daniela Tupého a prípadné ocenenie v nej sa nevylučuje s účasťou a ocenením v ŠVOK na katedrách.  
Práce, ktoré súťažia o cenu Daniela Tupého, by sa tematicky mali obracať k problematike prejavov násilia, xenofóbie, rasizmu, nacizmu, netolerancie a ďalších nehumánnych prejavov v slovenskom i medzinárodnom kontexte. Tento tematický okruh sa chápe vo veľmi širokom rozsahu, čo platí aj o spôsoboch jeho spracovania.

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2024

Filozofická fakulta UK

VÍTAZI Študentskej vedeckej a odbornej konferencie 2024

 

sekcia: dejiny umenia

1. Tomáš Marián Mráz - Gemma Augustea

2. Laura Šutorová - Ľubovniansky hrad v 19. a 20. storočí

3. Sandy Minďaš - Múzeum Van Gogha v Amsterdame

sekcia: etnológia a kultúrna antropológia

1. Natália Lištiaková - Kooperácia a reciprocita v lokálnom spoločenstve

2. Barbora Janíčková - Rodina a príbuzenstvo (vo vybranej lokalite Batizovce)

3. Zuzana Štefunková - Rozdelenie domácich prác v domácnostiach lesbických párov

sekcia: filozofia

1. Adam Hambálek - Prehodnotenie všetkých hodnôt

2. Bc. Liliana Chorvátová - Zakázané praktiky v oblasti umelej inteligencie

3. Juraj Bakyta - Hegel a ontologický argument v. Hegelov ontologický argument

sekcia: história

1. Bc. Ivan Nociar - Demonštrácia za oslobodenie Jozefa Tisa v Piešťanoch (19. marec 1947)

2. Bc. Magdaléna Lukáč Kováčová - Dvor a kancelária českej kráľovnej Kunigundy (1261-1281)

3. Bc. Andrej Vašíček - „Chotár... Skrze vody vyliti jest uškodeny“ Povodne v novoveku v zemepanskom mestečku Púchov

sekcia: literárna veda

1. Bc. Nina Papcunová - Regionalizmus a naturizmus

2. Bc. Andrej Gejdoš - Bozkávanie s nahým Novomeským. Interpretačná sonda nepublikovanej kapitoly z Domu opustenosti Janka Silana

3. Lukáš Lettrich - Dúchanie do hasnúcej vášne. Interpretácia básne Jozefa Mihalkoviča: Ohnisko

sekcia: maďarský jazyk a literatúra

1. Anna Molnár - Keretek közt a teljesség. A keretszerkezet vizsgálata Weöres Sándor Tizenegy szimfónia című kötetében / Celistvosť medzi rámcami. Skúmanie rámcovej kompozície v diele Tizenegy szimfónia od Sándora Weöresa

2. Bc. Zsófia Csóka - Posztmodern hipertudatosság, dekonstrukció és irónia a Shrek-filmekben / Postmoderná hyperuvedomelosť, dekonštrukcia a irónia vo filmoch Shrek

3. Nóra Gregorovicsová - Rendszerváltó Közép-Európa koncepciók: Milan Kundera és Konrád György esete / Koncepcie zmeny režimu v Strednej Európe: prípad Milana Kunderu a Györgya Konráda

sekcia: marketingová komunikácia

1. Bc. Eva Némethová - Kamako bál

2. Lea Hadnagyová, Thalia Earl, Kristína Hrčková - Fermentáreň

3. Hannah Urbanieková, Natália Ščevíková, Lucia Pauerová, Diana Monišová, Aneta Slavkovská, Lucia Drbúlová - Misia udržateľnosti

 

sekcia: (nielen) ruských a východoeurópskych štúdií

1. Adam Wágner - Komentovaný preklad z ruštiny do slovenčiny: Polárne nálezisko dinosaurej fauny pri potoku Teete

2. Bc. Karin Korkutata - Z lavíc do praxe: prechod študentov OPT na pracovný trh

3. Bc. Lenka Vraždová - Súboj dobra a zla v sovietskych / ruských vojnových filmoch

sekcia: psychológia

1. Bc. Ivan Sleziak- Používanie sociálnych médií: Charakteristika nabudenia

2. Bc. Jakub Ján Štefan, Bc. Ondrej Suchoň - Vzťah well-beingu a sociálnej motivácie u pacientov s poruchami schizofrenického spektra

3. Erik Burda - Overenie možnosti merania osobnostných dimenzií pomocou obrázkových podnetov

sekcia: religionistika

1. Bc. Dominik Popluhár - George Soroš ako Pojmový Žid v naratíve Ľuboša Blahu

2. Ema Hlavová - Pozostatky Orientu: Porovnanie pohľadov rakúsko-uhorských lekárov a osmanských cestovateľov na prelome 19. a 20. storočia na Balkán

3. Kristína Lopušanová - Prepojenie obety detí a narodenia bohov v klasickom mayskom náboženstve

sekcia: slovenský jazyk a anglický jazyk

1. Bc. Sofia Švachová- Formovanie étosu v populistickom štýle

2. Veronika Kubuláková - Dúhová lexika a jej aktuálna dynamika - na príklade výrazov gej a lesba

3. Damián Gazdík - Kritika prekladu videohry Splinter Cell Pandora Tomorrow

sekcia: sociológia

1. Bc. Mykhailo Erdeli - Neoliberalizácia vysokého školstva: hlavné javy a niektoré dopady

2. Ladislav Németh - Názory na úlohu vlády v ekonomike – príklad prístupu pre empirické skúmanie

3. Bc. Matúš Bútora - Práca ako súčasť identity človeka?

sekcia: učiteľstvo a pedagogické vedy

1. Bc. Vanesa Tomová, Bc. Tímea Bubnárová - Komunitné vzdelávanie

2. Bc. Adam Molnár - Príprava hračky a práca s ňou

2. Bc. Tomáš Hilkovič - Individuálna koncepcia vyučovania učiteľov dejepisu

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2023

sekcia: anglistika a amerikanistika

1. Bc. Velecký Milan: Analýza slovenskej komunitnej lokalizácie videohry Grand Theft Auto III

3. Bc. Koppánová Barbara: Feminist Reading of The Great Gatsby

3.  Chudý Michal: Existential Despair as a Leitmotif in Virginia Woolf's  To the Lighthouse

 

sekcia: archívnictvo a muzeológia

1. Bc. Lisko Andrej: Historicko-demografický informačný systém - tvorba webovej aplikácie

2.  Očkaík Samuel Sebastián: Vybrané kostoly rímskokatolíckej Farnosti Veľká Poloma v priebehu 18. a 19. storočia vo svetle kánonických vizitácií

3. Bc. Polónyi Katarína: Rodová korešpondencia ako prameň pre výskum pomocných vied historických na príklade archívu rodu Révay z Trebostova

 

sekcia: estetika

1. Bc. Pecková Jana: Estetické a anestetické vo vizuálnom umení

2. Bc. Bútorová Martina: Žáner a žánrové uchopenie v tvorbe Petra Bebjaka

3.  Zalomski Kristofer Aleksandrovich: Úloha naratívu v estetickom vnímaní maľby

 

sekcia: etnológia

1. Bc. Vašková Viktória: Každodenný život vysokoškoských študentov počas pandémie a po nej

2.  Holocsi Bence: Morality and social issues in the world of the Witcher

3.  Martišková Magdaléna: Reprezentácie starostlivosti o starších členov rodiny v kontexte medzigeneračných vzťahov v ženskej perspektíve

 

sekcia: filozofia

1. Bc. Pekárová Kristína: Filozoficko-etické aspekty antinatalizmu

2. Bc. Hrćan Martin: Epistemologické aspekty konšpiračných teórií a argumentácia

3. Bc. Cibák Michal: Láska v časoch socializmu

 

sekcia: maďarská jazykoveda a literárna veda

1. Bc. Gažíková Viktória: Borgesovské vzory v poviedke Lajosa Grendela s názvom Obsah kufrov/Borgesi mintázatok Grendel Lajos Bőröndök tartalma című elbeszélésében

2.  Csóka Zsófia: Instapoézia. Lyrika a sociálne médiá / Instaköltészet - líra és közösségi média

3. Bc. Jablonský Benjamin: Metafory koronavírusu / A koronavírus metaforái

 

sekcia: marketingová komunikácia

1. Bc. Martonová Barbora, Bc. Žáková Barbora: Shift by Kamako

2.  Earl Thalia, Odráška Tomáš, Solin Jakub, Suchopa Michal, Szabová Kristína: Veselica 2022

3.  Kačkoš Ondrej, Poliak Michal, Štassel Samuel: Kampaň pre Dobrého anjela

 

sekcia: nemecký jazyk a kultúra

1.  Hagarová Terézia: Topologisches Modell / Topologický model

2.  Ambrošová Linda: Die Zusammenarbeit der Übersetzer mit den Übersetzungsbüros

3.  Kapustíková Natália: Der Einfluss der Technologien auf die Übersetzungsbranche: Können Maschinen den Beruf Übersetzer ersetzen?

 

sekcia: psychológie

1.  Štefan Jakub Ján: Pohlavné rozdiely: Hypotéza aktivity a hypotéza variability u myší C57BL/6

 

sekcia: religionistika

1. Bc. Viskup Adam: Kyberpriestor: Nový posvätný priestor

2. Bc. Praženková Veronika: Reakcia katolíckej cirkvi na projekt R.A.S.T. - zavádzanie jogy do škôl

3. Bc. Marušková Zuzana: Filianizmus a kyberpriestor

 

sekcia: slovenská literatúra a literárna veda

1. Bc. Strapáč Massayová Vanessa: Konektivistická osnova priestorovej identifikácie v súčasnej slovenskej postmodernej literatúre

2. Bc. Mikloš Jozef: Interpretácia vybraných motívov vo veľkonočných piesňach Juraja Pavlína Bajana Niny se wsse promenilo a Radug se lidske stworeny

3.  Ovečka Damián Samuel: Preklad, ktorý potláča umeleckosť diela? (Komparácia slovenského a českého prekladu G.R.R. Martina: Game of Thrones)

 

sekcia: slovanské filológie

1. Bc. Dušeková Alžbeta: Faktory ovplyvňujúce vznik feminatív. Bulharsko-slovenský porovnávací aspekt

2. Bc. Szabóová Viktória: Analýza prekladu dobovej lexiky v románe Na poli slávy od Henryka Sienkiewicza

3. Bc. Bitalová Barbora: Polysémické vzťahy medzi neologizmami v súčasnom bulharskom jazyku

 

sekcia: slovenský jazyk

2.  Ovečka Damián Samuel: Jazyk ako nástroj dosahovania rovnosti? (Kritika úsilí o presadzovanie rodovo citlivého jazyka v slovenčine)

2. Bc. Norba Olha: Argumentačné stereotypy v rakúskom a slovenskom mediálnom diskurze o energetickej kríze (na príklade toposu závislosti)

3.  Terjéková Bianka: Jazyková kreativita v športových médiách

 

sekcia: slovenské a všeobecné dejiny

1. Bc. Kašiak Peter: Thebner Au / Devínska Niva. Rekonštrukcia historickej krajiny

2.  Nociar Ivan: Proces s Františkom Orlickým pred Národným súdom

3.  Kavalevich Yahor: Jagelovci v modernej bieloruskej historiografii

 

sekcia: sociológia

1.  Knut Filip Max: Dôvody výberu VŠ štúdia VŠ študentami

2.  Rusnáková Soňa Kristína: Spoločenská klíma v Trebišove vo vzťahu k marginalizovaným komunitám

3.  Bútora Matúš: Postoje k európskej integrácii

 

sekcia: učiteľstvo a pedagogické vedy

1.  Molnár Adam, Budáčová Renáta, Cabadajová Mária, Garaiová Paulína: Intervenčný program u žiakov prvého ročníka Dualnej akadémie

2. Bc. Ptačinová Dominika: Prevencia kybergroomingu u detí a mládeže

3. Bc. Blašková Laura: Transformácia školského systému po roku 1989 v krajinách V4

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2022

archívnictvo a muzeológia

1. miesto - Bc. Peter Kašiak: Dunajská hranica Bratislavskej stolice a neskôr Československa s Dolným Rakúskom - analýza vybraných kartografických prameňov k jej dejinám do jej korekcie v r. 1920-23

2. miesto - Kamil Bazelides: Interaktívne webové mapy vývoja mesta Bratislava ako príklad praktického využitia Digital Humanties v historickej topografii

3. miesto - Pavol Ilčák: Návrh turistického chodníka po tatranských vilách

 

etnológia a muzikológia

1. miesto - Bc. Anežka Janolová: Generačné rozdiely v reprezentáciách menštruácie u žien

2. miesto - Nikola Pavlíková: Reprezentácia a podoby tradičného odevu

3. miesto - Bc. Zuzana Petrovičová Bystrická: Charakteristika hudobných systémov arabského maqäm a perzského dastgäh a úvod do ich porovnania

 

filozofia

1. miesto -  Bc. Tomáš Benko: Môžeme memes a satiru považovať za dezinformačné médiá?  

1. miesto - Ladislav Németh: Zatmenie Platónovho Slnka

2. miesto - Matúš Bútora: Otázky svedomia v rámci problematiky slobody a zodpovednosti

3. miesto - Michal Biel: Svetová filozofia ako nevyhnutná potreba človeka

 

história

1. miesto - Ivan Nociar: Proces s Júliusom Bakošom pred Okresným ľudovým súdom v Lučenci

2. miesto - Dalibor Danko: Mýtus o moldavských kanibaloch

3. miesto - Jakub Fiala: Pápež Honorius III. a Uhorsko v spojitosti s piatou križiackou výpravou

 

maďarská jazykoveda a literárna veda

1. miesto - Bc. Henriett Hernádi: Pastiš a identita v dielach Neila Gaimana

2. miesto -  Bc. Réka Balasková: Kritická diskurzívna analýza maďarských tlačových správ na Slovensku

3. miesto - Bc. Fanni Kárpáthy: Trójske ženy v dielach Euripida a v dielach Anikó Polgár

 

marketingová komunikácia

1. miesto - Bc. Andrea Škvareninová, Bc. Matej Herceg, Bc. Adam Skirčák, Bc. Lucia Kollárová: Vizuálna identita KAMAKO bálu

2. miesto - Bc. Linda Schuchmannová, Bc. Lucia Malinová: Event KAMAKO bál

3. miesto - Lucia Spiššáková, Jakub Sobolič, Paulína Šutáková, Tomáš Odráška: "Vegetáreň" - projekt multifunkčného zariadenia

 

psychológia

1. miesto - Bc. Dana Godžáková: Študenti vysokých škôl majú sklon vede dôverovať: s čím ich dôvera súvisí?

2. miesto - Filip Janči, Michaela Sotáková: Privoňaj si k osobnosti: vzťah preferencie vôní a osobnostných čŕt

3. miesto   Jakub Ján Štefan: Amplitúda a habituácia akustického startl reflexu vo vzťahu k neurotizmu

 

slovakistika - Studia Academica Slovaca

1. miesto - Mateusz Bednarczyk: Román Šeptuchy vo vyučovaná slovenčiny ako cudzieho jazyka

2. miesto - Alaaddin Uslu: Osmanská vojenská akcia - obliehanie Nových Zámkov (1663)

3. miesto - Ekaterina Sofronova: Mária Terézia a Katarína II. - komparácia ich reformného úsilia

 

slovanská filológia

1. miesto - Bc. Terézia Királyová: Analýza prekladu kultúrnych reálií v románe Poznávacie znamenia od Pauliny Wilk

2. miesto - Bc. Mária Krutá: Súčasná slovenská a slovinská kriminálna próza

3. miesto - Bc. Daniel Poláš: Fonetika slovinského spisovného jazyka a výslovnosť študentov slovinského jazyka na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave

 

slovenská literatúra a literárna veda

1. miesto -  Jozef Mikloš: Skutky a vlastnosti zbojníka v slovenskej barokovej poézii

2. miesto - Lenka Kyjanicová: Interpretácia básne Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej Zatmievam a zažíham sa

3. miesto - Bc. Beáta Hanesová: Historická dráma ako špecifický žáner zbližovania sa historiografického a literárneho naratívu. Ján Palárik: Dimitrij Samozvanec

 

slovenský jazyk

1. miesto - Bc. Olha Norba: Štylistika a pragmatika akademickej (študentskej) eseje dotupnej v on-line priestore

2. miesto - Damián Samuel Ovečka: Spawn nových výrazov na lajne Lolka (Špecifiká lexikálnej zásoby hráčov League of Legends)

3. miesto - Bc. Tatiana Mikitová: Transparentnosť vedeckého jazyka cez prizmu jeho metaforickosti

 

učiteľstvo a pedagogické vedy

1. miesto - Bc. Dorota Lisáková: Vplyv výchovného štýlu na kvalitu života mladých ľudí

2. miesto - Adam Molnár: Edukácia ako sociálna konštrukcia

2. miesto - Lenka Bondová: Vplyv výchovného štýlu v rodine a školského výkonu na sebahodnotenie žiaka

3. miesto - Damián Samuel Ovečka: Keď je podľa Vás tá vaša samospráva taká skvelá (Uplatnenie princípov kooperatívneho vyučovania v študentskej samospráve FiF UK)

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2021

sekcia: archívnictvo

3. Bc. Baranek Miroslav: V službách kniežaťa Mikuláša II. Esterházyho - archontológia zemepanských úradníkov panstiev Bytča a Strečno na sklonku feudalizmu (1794 – 1833)

 

sekcia: estetika

1. Bc. Jankechová Katarína: Fotografia: koniec alebo nový začiatok maľby?

2. Bc. Hraško Andrej: Hudobná analýza operety Antona Cígera Kolíska

3.  Bútorová Martina: Estetika tvorby Andreja Tarkovského

 

sekcia: etnológia a muzeológia

1.  Dubravčák Ján: Postoje ľudí voči mienke odborníkov a politikov v čase panedémie

2. Bc. Sabová Katarína: Je snímanie party/venca: čepčenie folklórnym javom alebo javom folklorizmu? (na príklade zistení v obci Hrušov: okr. V. Krtíš)

3. Bc. Kállayová Viktória: Jeden deň v koži odberového tímu

 

sekcia: filozofia

1. Bc. Kurák Dávid: Was Cicero really an anti-epicureanist?

2.  Kropuchová Martina: Kresťanská morálka alebo rozhodnutie tehotnej ženy?

3. Bc. Makovník Dalibor: D-N model explanácie: jeho limity a využiteľnosť

 

sekcia: knižničná a informačná veda

1. Bc. Kovářová Adela: Percepcia a kastomizácia notifikácií v digitálnom prostredí mobilných zariadení

2. Bc. Zábojník Jakub: Skupinový informačný manažment

3.  Rác Richard: Knižnično-informačné služby v období pandémie Covid-19

 

sekcia: maďarského jazyka a literatúry

1.  Jablonský Benjamín: Problematika (seba)definície generátor básní "Disztichon Alfa" (Disztichon Alfa (ön)meghatározásának problémaköre)

2. Bc. Nagy Roland: Formovanie mediálneho povedomia žiakov v učebniciach pre stredné školy s vyučovacím jazykom maďarským (A médiatudatosság alakítása a szlovákiai magyar középiskolai tankönyvekben)

3. Bc. Tóthová Edina: Rozvíjanie kritického myslenia žiakov na hodinách materinského jazyka (A kritikai gondolkodás fejlesztése az anyanyelvórán)

 

sekcia: marketingová komunikácia

1.  Melíšková Martina, Bojnanská Soňa, Madleňáková Viktória: KAMAKO web

sekcia: marketingová komunikácia

2.  Malinová Lucia: Mobilná aplikácia Histlist

3.  Péchy Martin: Projekt: Revitalizácia verejného priestoru

 

sekcia: učiteľstvo a pedagogické vedy

1. Mgr. Smolková Andrea: Metodologický profil časopisu Predškolská výchova od roku 2014 po súčasnosť

2.  Ovečka Damián Samuel: Varovný prst voči dištančnému vzdelávaniu!

3. Bc. Popíková Eva: Prezentácia učiteľskej profesie v slovenských médiách)

 

sekcia: politológia

1. Bc. Michalcová Monika: Komunikácia a záujmy Katolíckej cirkvi vo vzťahu so spoločnosťou a štátom

2.  Sliepková Petra: Kočnerovi sudcovia: prípadová štúdia state capture

3. Bc. Voľanská Patrícia: Smerom od nízkej politickej reprezentácie žien na Slovensku

 

sekcia: psychológie

1. Bc. Ondrušová Soňa: Vplyv zažitia násilia pri pôrode na ranú vzťahovú väzbu s dieťaťom: symptómy popôrodnej depresie ako mediátor

2.  Štánerová Ema: Rozpoznávanie emócií chlapcami predškolského a mladšieho veku s autizmom: Aký vplyv majú rúška a kontext?

3. Bc. Cipár Ján: Morálne usudzovanie žiakov waldorfských a štátnych škôl

 

sekcia: slovenskej literatúry a literárnej vedy

1.  Čižmár Šimon: Dotyky s iróniou (O tvorbe Miroslava Válka)

2.  Mišičáková Lucia: Tma pre svetlo: svetlo pre tmu (Svetlo: tma a prítmie v básnickej tvorbe Laca Novomeského)

3.  Ovečka Damián Samuel: Pramene a toky fluidných básnických prvkov (Pozorovanie príčin a používania fludinosti v tvorbe M. Rúfusa a M. Válka)

 

sekcia: slovanských filológií

1. Bc. Červená Ľudmila: (Re)konštrukcia času a priestoru v románe Vošicki od chorvátskeho spisovateľa Marka Gregura

2.  Dušeková Alžbeta: Funkcia kontrastu v zbierke poviedok Svetoslava Minkova Avtomati. Neverojatni razkazi

3.  Szabóová Viktória: Prvky kultúry v učebniciach poľštiny pre cudzincov

 

sekcia: slovakistika

1. Bc. Ondrejčiková Stella: Predložky ako operátory časových vzťahov a ich osobitosti v gemerských nárečiach

 

sekcia: slovakistika

2. Bc. Zoller Michal: Profesionalizmy ako demonštrácie myslenia a kultúry komunikačnej formácie street-dancerov

3. Bc. Halienová Gabriela: Komunikačná stratégia diskreditácie v politickom diskurze

 

sekcia: história

1. Bc. Čapčík Ján: Boj o salzburský arcibiskupský stolec (1246 - 1266)

2. Bc. Švončinárová Anna: Každodennosť v období normalizácie na Záhorí

3. Bc. Bandžak Martin: Rímska pevnosť Vercovicium na Hadrianovom vale

 

sekcia: žurnalistika

1.  Tomková Barbora, Kubalová Alexandra, Stošek Matěj,  Nováková Michaela, Marton Jakub, Jamrich Ján, Lépesová Mirtil, Varga Patrik, Barták Samuel, Oravcová Viktória: Domáce násilie aj počas covid situácie

2.  Mlej Peter, Kosecová Tereza, Endrödy Róbert: Sexuálne obťažovanie na Slovensku

3.  Teluchová Vanessa, Barlová Paulína, Jesenská Lucia: Pandémia covid-19 očami poslucháčov žurnalistiky

 

sekcia: Studia Academica Slovaca

1. Mgr. Zapekina Natalya: Tematická a motivická výstavba diela Ireny Brežnej Nevďačná cudzinka

2. doc. Dyachuk Nataliya: Metafora v psychologickom poradenstve

3.  Gajdosik Diana: Didaktické stereotypy vs. kreatívne aktivity vo výučbe jazykov

 

sekcia: umenovedná

1. Bc. Zsilinszká Helena: Záver Janáčkovej opery Její Pastorkyňa: Štruktúra: význam: retuše

2.  Mičková Ema: Renesančná výšivka

2.  Lelovics Dávid: Analýza diela: Paul Gaugin: Žltý Kristus

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2020

V roku 2020 sa ŠVOK nekonala.

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2019

sekcia: etnológia

1. Bc. Lešková Dominika: Kultúrny koncept biografie a životné príbehy

2. Khuriová Margaréta Mária: Ďakovania a poverové praktiky: Spojenie a odlúčenie v evanjelickom pohrebnom rituáli

3. Gallusová Helena: Medzináboženské vzťahy v obci Klenovec

 

sekcia: archívnictvo

1. Bc. Janaček Ľuboš: Pohľad na samosprávu mesta Poprad v 17. a 18. storočí

2. Bc. Kaščák Matúš: Analýza finančnej rentability poddanských dedín Levoče v 16. až 18. storočí

3 Bc. Rácová Martina: Informačný potenciál účtovných záznamov cechov v Revúcej v 19. storočí

 

sekcia: filozofia

1. Trajda Nicolo: Analogický argument v prospech autorskej tvorby fiktívnych postáv

2. Májovský Patrik: Od logu k mýtu

3. Bc. Bodzan Ján: O apolónskom a dionýzovskom

 

sekcia: muzeológia a kultúrne dedičstvo

1. Hernando Margaréta: Múzejno-dokumentačná činnosť Univerzity Komenského v Bratislave

2. Bc. Ondrovičová Klaudia: Návrh múzejnej expozície leteckého múzea Hangár X

3. Bc. Križan Ján: Marketingová štúdia Mestského múzea v Pezinku

 

sekcia: translatologická

1. Forr Nicolette: Terminologický management v praxi

2. Bc. Durkošová Saskia: Lexikografické spracovanie slovenskej a nemeckej kynologickej terminológie

3. Bc. Pešková Ľubica: Titulkovanie na Slovensku

 

sekcia: kulturológia

1. Latariya Viktoria: Telesná modifikácia: Iný spôsob interpretácie tela a identity

2. Miháliková Katarína: Alice Masaryková a jej vplyv na kultúrny a sociálny život v Československu

3. Petriľáková Kristína: Znalostná spoločnosť

 

sekcia: maďarského jazyka a literatúry

1. Bc. Koszorús Flóra: Žena a muž v románe I. Kertésza Kadiš za nenarodené dieťa

2. Bc. Kusala Orsolya: Výskum jazykových postojov

3. Bc. Jakabová Veronika: Komparácia učebníc maďarského jazyka

 

sekcia: marketingová komunikácia

1. Bc. Vašíčková Eva: Fotobanka ABLE

2. Bc. Iždinský Oskár, Bc. Dančová Monika, Bc. Vojtíšková Lucia: Kamako bál - Paríž v noci

3. Gazdagová Kristína, Bc. Ivaničová Radka, Bc. Schönová Lucia, Bc. Polanska Paulína, Bc. Fabianová Diana: PiYeme - nová značka minerálnej vody

 

sekcia: porovnávacej religionistiky

1. Bc. Kráľovičová Ema: Holokaust v Malackách

2. Bc. Čisárik Dominik: Náboženské aspekty Vojny Kást na Yucatáne a symbolika hnutia hovoriacich krížov

3. Chvaštulová Lucia: Dvojičkové postavy - bohovia vesliari

 

sekcia: psychológie

1. Bc. Burič Roman: Individuálne rozdiely v logických intuíciách

2. Mgr. Ježíková Danka: Monitoring kvality života HIV pozitívnych pacientov. Pilotná štúdia

3. Bc. Drabová Denisa: Vybrané typy leadershipu (transformačný: pseudotransformačný: laissez-faire) v kontexte dôvery a inovácie

 

sekcia: rusistiky a východoeurópskych štúdií

1. Bc. Pančurová Veronika: Mediálny obraz ženy - kandidátky v prezidentských voľbách 2018 v Rusku

2. Bc. Chudá Lucia: Realistická antiutópia ako nový literárny žáner podľa V. Marcinoviča

3. Lesák Daniel: Reflexia ohlasu zahraničných médií na udalosti roku 1968 v slovenskej a českej tlači

 

sekcia: literárna

1. Bc. Duleba Maxim: Michail Bachtin a Joachim Ringelnatz; Nervosipopel: Elf Angelegenheilen cez prizmu karnevalu

2. Bc. Jurdová Dominika: Rituál v poézii Lýdie Vadkerti-Gavorníkovej s pozadím poetiky konkretistov

3. Rybovičová Klaudia: Poeta Natus vs Poeta Doctus? (Ján Smrek a Emil Boleslav Lukáč)

 

sekcia: slovanských filológií

1. Bc. Poliačková Michala Petra: Základná terminológia migračnej problematiky v bulharskom a slovenskom jazyku

3. Bc. Šuplatová Natália: Bulharsko-slovenský preklad matričných dokladov

3. Dvoržáková Martina: Analýza poviedky "Izpoved" zo zbierky "Pod manastirskata loza" od bulharského spisovateľa Elina Pelina

 

sekcia: slovenský jazyk

1. Matiašková Diana: Porovnanie konceptuálnych metafor strachu v angličtine a slovenčine                                                                                                                                   

2. Ondrejčiková Stella: Osobnosti mennej deklinácie v nárečiach stredného Gemera so zreteľom na juhovýchodnú časť Štítnickej doliny

3. Bc. Palkovičová Mária: Verbálne prejavy sociálneho začleňovania aplikované na diskurz LGBTIQ

 

sekcia: história

1. Bc. Horička Martin: Od Novgorodu po Bulharsko. Život Rastislava Michajloviča

1. Bc. Habová Pavlína: Sociálny obraz Bratislavy v 2. polovici 18. storočia vo svetle Pressburger Zeitung

3. Bc. Mergová Dajana: Napoleonova výprava do Ruska roku 1812 v roku 1812 podľa Pressburger Zeitung

 

sekcia: žurnalistika

1. Bc. Bartošová Monika, Bc. Rebrová Marcela, Bc. Kušnír Tomáš: Obraz spoločnosti očami alternatívnych médií, Dudoň Michal, Bc. Vasilková Táňa, Bc. Garaiová Kristína: Obraz spoločnosti očami alternatívnych médií

2. Bc. Rebrová Marcela: Časopis Nový svet v rokoch 1939 – 1945: propaganda slovenského štátu slovom a obrazom

3. Bc. Radačovský Jerguš: Propaganda v denníku Slovenská Republika v rokoch 1994 – 1998

 

sekcia: Studia Academica Slovaca

1.  Sidenko Liudmila: Rozprávkové motívy v novele D. Chrobáka "Drak sa vracia"

2.  Maleeva Alexandra: Využitie mobilných aplikácií pri učení slovenského jazyka ako cudzieho jazyka

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2018

sekcia: archívnictvo

1. Bc. Matúš Kaščák: Sondy do vzťahu mesta Levoča a jeho poddanských obcí v 17. storočí

2. Bc. Ľuboš Janaček: Rodina Czieser z Popradu (genealogicko archontologická sonda)

3. Miroslav Baranek: Genealógia rodu Cvinček - Baranek 

 

interdisciplinárna sekcia katedry etnológie a muzeológie a SAS

1. Kristína Cíchová, Helena Gallusová, Katarína Baračková, Margaréta Mária Khuriová,

Denisa Žiaková, Katarína Csikosová: #som_etnolog

2. Ya Liu: Obrazová konštrukcia Slovenska v čínskych hlavných novinách a analýza diskusií správ o Slovensku

3. Margaréta Hernando: Múzejno-dokumentačná činnosť UK v Bratislave

 

sekcia: filozofia

1. Bc. Dominik Sadloň: Vzťah informácie k filozofii

2. Katarína Sklutová: Searlovo chápanie vedomia a intencionality

3. Bc. Róbert Mihály: Na obranu politickej imaginácie

 

translatologická sekcia katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

1. Lucia Piterková: Deutsche Jugendsprache aus translatologischer Sicht  (Nemecký slang z translatologického hľadiska)

2. Bc. Lenka Jankovská: Analýza morfologických a syntaktických rozdielov medzi prekladmi študentov prekladateľstva a germanistov bez zamerania na translatológiu

3. Bc. Dominika Príbelová: Porovnanie terminológie migračnej krízy v printových médiách v Nemecku a na Slovensku

sekcia: história

1. Bc. Katarína Bohová: Informovať alebo legitimizovať. Vecnosť ako atribút spoľahlivosti antisemitských stereotypov

2. Bc. Jana Vyškrabková: Obraz Perzie v európskych cestopisoch 16. storočia

3. Michal Augustovič: 14. marec - významný dátum našich dejín?

 

sekcia: knižničná a informačná veda

1. Bc. Mária Dubová: Dátová analýza a jej využitie v altmetrii

2. Bc. Annamária Brijáková: Špecifikácia percepcie používateľských rozhraní seniormi

3. Bc. Zuzana Struháriková: Knižničné vyhľadávacie nástroje pre detského recipienta

 

sekcia: kulturológia

1. Kristína Andrísková: Vznik a pôsobenie spolku Živena v minulosti a súčasnosti

2. Katarína Tureková: Publicistická činnosť v obrodeneckom hnutí

3. Daniela Kubová: Vybrané osobnosti z rodu Medici a ich vplyv na kultúru renesančnej Florencie

 

sekcia: maďarský jazyk a literatúra

1. Bc. Dávid Mellár: Rend- és kalandmotívumok Márai Sándor regényeiben (Konformita a dobrodružstvo v románoch Sándora Máraiho)

2. Bc. Alexandra Kürtiová: A Dolgozó Nő 1952-es évfolyamának nőképe (Obraz ženy v časopise Dolgozó Nő v roku 1952)

3. Bc. Veronika Mészárosová: A múltidézés vitái (Diskusie o literárnej minulosti)

 

sekcia: marketingová komunikácia

1. Bc. Veronika Kovácsová: Grafické spracovanie KAMAKO bálu 2018

2. Bc. Magdaléna Mihálová: KAMAKO bál 2018

3. Jakub Hrubý, Martina Mihalkovičová: Kampaň pre Bratislavské dobrovoľnícke centrum

 

sekcia: pedagogika a andragogika

2. Bc. Kristína Klvačová: Komparácia profesionálnej záťaže stredoškolského učiteľa a vzdelávateľa dospelých

2. Elena Benka: Prínos Dušana Savićevića pre andragogiku

3. Simona Braciníková: Pomoc deťom detských krízových centier prostredníctvom výchovy a jej metód

 

sekcia: politológia

2. Monika Michalcová: Na počiatku bolo vojsko

2. Peter Švikruha: Podpora politických strán na Slovensku v 1.ČSR

 

sekcia: religionistika

1. Mgr.art. Anton Korenči, ArtD.: Mayská rituálna dráma Rabinal Achi ako kozmické divadlo

2. Bc. Lucia Koišová: Komunikácia s mŕtvymi v okolí jazera Atitlán

3. Bc. Natália Přibylová: Moderné formy jógy na Slovensku

 

sekcia: psychológia

1. Dominika Salajová: Aké sú typické vlastnosti vysokoškoláka, prokrastinátora?

2. Lucia Mericová: Vplyv programu redukcie stresu založenej na všímavosti (MBSR) na úroveň všímavosti a ruminácie

3. Josef Hamza: Úloha chuti a čuchu pri rozpoznávaní jedla

 

sekcia: rusistika a východeurópske štúdie

1. Lucia Chudá: Maxim Gorkij - Matka: Archetyp románu socialistického realizmu?

2. Mária Kabátová: Vzťah fantastična a reality v Gogoľových poviedkach

3. Bc. Daniela Bačíková: Invázia vojsk Varšavskej zmluvy do Československa a jej interpretácia v slovenských médiách

 

medzikatedrová literárna sekcia

2. Maxim  Duleba: Søren Kierkegaard a Flann O'Brien: Absencia rozprávačovej identity v románe Třetí Strážník ako "strata samého Seba"

2. Bc. Marek Snopek: Interpretácia básnickeho cyklu Z vody od Miroslava Válka

3. Bc. Albert Lučanský: „Tvoj krk je ako Dávidova veža, vystavaná po vrstvách z kameňov..." Problematika obraznosti a metafor vo Veľpiesni (olfatické a gustatívne obrazy)

3. Bc. Simona Richterová: Analýza Kostrovho prekladu Hollého Selaniek (štylistická rovina)

 

sekcia: slovenský jazyk

1. Katarína Ščigulinská: Hlava ženy v zrkadle tradičnej ľudovej kultúry (na príklade lexiky rusínskeho nárečia obce Šambron)

2. Zuzana Vengrínová: Komunikačné východiská lexikálnych vzťahov medzi synonymami a opozitami pojmu migrácia

3. Stella Ondrejčíková: Prechyľovanie maskulínnych proprií cudzieho pôvodu v médiách

 

sekcia: žurnalistika

1. Bc. Monika Bartošová, Michal Dudoň, Richard Eisner, Bc. Nina Francelová, Kristína Garaiová, Ivana Hečková, Viktoriia Kopcha, Bc. Tomáš Kušnír, Bianka Pontyová, Bc. Marcela Rebrová,: Mladí ľudia vo svete alternatívnych médií a falošných správ

2. Natália Juranová, Laura Mlynárová, Patrik Tarics, Dominika Žilková: Nie sme ľahostajní: mladá generácia a jej psychické problémy

3. Bc. Lucia Puttersteinová: Štefan Bednár (1909-1976) - publicista

 

VÍŤAZI FOTOGRAFICKEJ SÚŤAŽE 2018

Skutočný svet okolo nás

séria fotografií

1.      Martina Jurecová

2.      Bc. Kristína Antalová

3.      Nicole Jašáková 

jednotlivé fotografie

1.    Nicole Jašáková

2.    Martina Jurecová

Vyhodnotenie CDT 2018

Diplomy

1. Patrik Májovský. Téma: Môže účel svätiť prostriedky? Alebo ku kritike masových médií z pohľadu filozofie informácií

2.  Bc. Robert Mihály. Téma: Na obranu politickej imaginácie

3. Bc. Marcela Rebrová. Téma: Vzťah židovského a majoritného obyvateľstva v Topoľčanoch v 30. a 40. rokoch 20. storočia  

3. Lenka Šovčíková. Téma: Informovanosť mladých ľudí o fenoméne sexting

 

Čestné uznanie: 

Bc. Dominik Sadloň. Téma: Ako rozumieť slobode, individuálnej slobode a politickej slobode?

Bc. Lucia Puttersteinová. Téma: Štefan Bednár (1909 – 1976) – publicista

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2017

sekcia: Andragogika

1. Lukáš Markech: Komunikácia v osobnom pohovore ako súčasť personálneho riadenia

2. Petra Gavurníková: Mimovládne organizácie a ich účasť na výchove dospelých k zdraviu

3. Elena Benka: Vekový manažment

 

sekcia: Archívnictvo

1. Bc. Michal Celnar: Pečiatky a pečate osamanských hodnostárov v listoch Mikuláša Pálffyho (1588 - 1594)

2. Bc. Zuzana Dzivá: Diplomaticko-obsahová analýza knihy odpisov prešovských testamentov 1757-1822

3. Matúš Kaščák: Úradný súpis daňovníkov z roku 1696 v Levoči a jeho diplomatická a obsahová analýza

 

sekcia: Estetika

1. Patrícia Krajčovičová: Násilie a moc vo filmoch Quentina Tarantina

2. Michaela Kováčová: Analýza vybraných aspektov poviedkovej tvorby Milana Kunderu

3. Stanislava Molčanová: Sir John Everett Millais: Ofélia

 

sekcia: Filozofia

1. Bc. Dominik Sadloň: Ako rozumieť slobode, individuálnej slobode a politickej slobode?

2. Bc. Nikola Kallová: Dietetika ako filozofický problém

3. Nikola Bakšová: Filozofia ako cesta k blaženému životu (Sokrates, Aurelius Augustín a Boethius z Dácie

 

sekcia: Germanistika, nederlandistika a škandinavistika

1. Tajana Hevesiová: Historický text ako výzva pre prekladateľa

2. Bc. Michal Homola: Špecifické problémy nevidiacich a slabozrakých tlmočníkov

3. Bc. Dušan Šuhajda: Vybrané právne termíny švédskeho trestného zákona ako prekladateľský problém

 

sekcia: História

1. Jana Magdaléna Májeková: Mittheisovci. Osud (ne)jednej bratislavskej rodiny (1898-1929)

2. Bc. Ivana Labancová: Františkánske kázne 18. a 19. st. z archívu minoritov v Levoči

3. Bc. Jakub Palko: Uhorsko-české vzťahy v období samostatnej vlády Štefana V. (1270 - 1272)

 

sekcia: Interdisciplinárne kolo etnologickej sekcie a SAS

1. Bc. Richard Lettrich: Model koaličných ukazovateľov na príklade záujmovej skupiny

2. Roberta Rocchi: Preklady rozprávok Pavla Dobšinského do taliančiny

3. Kristína Hedvigiová: Kyjatické hračky

 

sekcia: Knižničná a informačná veda

1. Simona Šatarová: Automatizované prepojenie knižničných katalógov s webovými stránkami a aplikáciami kníhkupectiev

2. Lenka Džimová: Čítanie chlapcov v pubescentnom veku

3. Denisa Chalmovská: Vývoj, využitie a trendy klasifikácie MDT

 

sekcia: Maďarský jazyk a literatúra

1. Bc. Dávid Mellár: A határsértés erotikája. Németh Zoltán Állati férj című kötetének poszthumán (szereltem) értelmezése. (Analýza zbierky "Állati férj" z pohľadu posthumanistického myslenia)

2. Orsolya Kusala: Modern frazémák és empirikus vizsgálatuk. (Empirický výskum moderných frazém)

3. Bc. Anikó Kázmérová: Felolt. Vélemények a "logikátlan" igekötős igékről. (Názory na "nelogické" slovesné prípony)

 

sekcia: Marketingová komunikácia

1. Bc. Lucia Fialová, Bc. Lea Kožová, Bc. Veronika Nagyová: KAMAKO - vizuálna identita a 20. výročie katedry

2. Alexandra Cambálová Pastorková: KAMAKO - design manuál

3. Peter Hlavička: Galéria módy FLACE

 

sekcia: Muzeológia a kultúrne dedičstvo

1. Bc. Nela Szabóová: Spolok Izabella

2. Bc. Pavlína Lauková: Ideový návrh na Múzeum slovenskej populárnej hudby

3. Margaréta Hernando: Kozubové hodiny majstra Jacoba Guldana

 

sekcia: Politológia

2. Peter Švikruha: Bol Slovenský štát (1939 - 1945) republikou?

3. Barbora Černá: Voľby predsedov vybraných slovenských politických strán v roku 2016

 

sekcia: Porovnávacia religionistika

1. Bc. Jakub Adámek: Nielen mlieko pi! Aj chlebík papaj!

2. Mgr.art.  ArtD. Anton Korenči: Mayská vituálna dráma Rabinal Achi

3. Bc. Dominik  Čisárik: Difrazizmy v Cantares Mexicanos

 

sekcia: Psychológia

1. Šárka Šuvadová: Asociovanie nenumerických sekvencií a priestoru

2. Eva Chudá: Vplyv inhalácie esenciálneho oleja šalvie lekárskej a aktivácie akupresúrnych bodov na pamäťový výkon

3. Petra Petrášová: Vplyv hladiny kortizolu na pamäťový výkon pri okamžitej a oddialenej odpovedi

 

sekcia: Rusistika a východoeurópske štúdie

1. Bc. Matej Pemčák: Ohlas filozofie L. N. Tolstého na Slovensku

2. Nikoleta Ziliziová: Cirkus Šardam ako absurdná dráma

3. Bc. Dominika Sajanová: Arménska genocída v diskurze krajín východnej Európy

 

sekcia: Slovanské filológie

1. Bc. Katarína Lalíková: Diela Franceho Prešerna v intertextovom dialógu s Boštjanom Gorecom - Pižamom

2. Bc. Milica Ivović: Porovnanie magického realizmu v trilógii o Kurlanovcoch a Tisícročnej včele

3. Michala Petra Poliačková: Základné planimetrické a stereometrické pojmoslovie v bulharčine a slovenčine

 

sekcia: Slovenský jazyk

1. Iveta Chmurová: Historizmy, zastarané a zastarávajúce lexikálne jednotky v povedomí mladej generácie

2. Lujza Mária Javorková: Lexikálne jednotky nemeckého pôvodu v jazyku obyvateľov Banskej Štiavnice

3. Matúš Pomikal: Aktuálne riešenia jazykových poradní na Slovensku

 

sekcia: Slovenská literatúra a literárna veda

1. Albert Lučanský: Literárna interpretácia Veľpiesne 8: 6-7

2. Maxim  Duleba: Typológia čítania Jána Števčeka ako spôsob porozumenia a vývinu literárnokritickej a literárnovednej recepcie Henryho Millera

 

sekcia: Sociológia

1. Kristína Kepičová: Formy kyberšikanovania medzi mladými ľudmi

2. Romana Loncová: Pôsobenie reklamy na študentov VŠ pri nakupovaní (interpretácia výsledkov výskumu)

3. Dominika Mišániová: Kybernetické šikanovanie - novodobý sociálny problém

 

sekcia: Žurnalistika

1. Bc. Alžbeta Hudáková: Redakčný krúžok v Ústave na výkon trestu odňatia slobody

2. Júlia Brižeková, Bc. Ria Gehrerová, Bc. Katarína Kiššová: Novinárske prejavy v Denníku N

3. Marcela Rebrová: Juraj Špitzer (1919 - 1995) - Memoárová a esejistická tvorba

Cena Daniela Tupého 2017

Víťazi – ocenení štipendiom

1. Bc. Róbert Mihály (Katedra filozofie): Populizmus a extrémizmus v zrkadle spoločenskej krízy

2. Bc. Andrea Hanusková (Katedra etnológie a muzeológie): Reprezentácie študentov o moslimských mužoch a ženách

3. Kristína Kepičová (Katedra sociológie): Formy kyberšikanovania medzi mladými ľuďmi 

3. Marcela Rebrová (Katedra žurnalistiky): Juraj Špitzer (1919–1995) – publicista

 

Diplomy  za hodnotnú prácu v súťaži o Cenu Daniela Tupého – nezískavajú štipendium

Bc. Dominika Sajanová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií): Arménska genocída v diskurze krajín východnej Európy

Bc. Kristína Puškelová migrácie (Katedra žurnalistiky): Škandinávia v kontexte migrácie

Ruiqi Zhang: Alexander Dubček a Teng Siao-pching v kontexte sociálno-politických reforiem (Studia Academica Slovaca — centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk)

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2016

sekcia: Praveká a stredoveká archeológia

 1. Michaela Siekelová: Pintadery na Slovensku a v strednej Európe v období eneolitu

 2. Štefan Olšav: Pokus o rekonštrukciu včasnostredovekej zemnice v Zemplínskom múzeu v Michalovciach

 3. Bc. Tomáš Pišúth: Úvod do neo-darwinizmu (neolitizácia ako modelová štúdia)

 

sekcia: Archívnictvo

 1. Veronika Garajová: Hudobno-paleografická analýza a vyhodnotenie stredovekých rukopisov z Trenčína

 2. Zuzana Dzivá: Diplomatický a obsahový rozbor účtovnej knihy kostola a špitála sv. Egídia v Bardejove 1448-1525

 3. Mgr. Michala Máriassyová: Genealogická a archontologická analýza rodu Emresz z Modry

 

sekcia: Dejiny výtvarného umenia

 1. Bc. Ľubomír Augustín: Východiská sakrálnej architektúry klasicizmu na Slovensku

 2. Patrik Farkaš: Začiatky krajinomaľby na Slovensku

 3. Bc. Gabriela Ondrišáková: Plagát a vizuálna identita v tvorbe Karola Rosmányho

 

sekcia: Estetika

 1. Bc. Patrícia Krajčovičová: Tragický subjekt v súčasnej dráme

 2. Bc. Kamila Šmidová: Subjektívna analýza spätnoväzobnej slučky v predstavení Vnútro vnútra zo dňa 29.9.2013

 3. Katarína Babinčáková: Drámy Bernarda-Marie Koltésa a absurdná dráma

sekcia: Etnológia

 1. Bc. Andrea Bučičová: Jazyk ako nástroj moci v súdnom pojednávaní

 2. Bc. Richard Lettrich: Pohroma ako multidimenzionálny jav

 3. Dominika Lešková: Spomienkové rozprávanie žien

 

sekcia: Filozofia

 1. Bc. Daniela Glavaničová: Disjunctive Permission and Free Choice

 2. Marcel Čas: The realist methodology of economics: Uskali Mäki´s challenge

 3. Bc. Alžbeta Kuchtová: Neexistuje nič mimo textu?

 

sekcia: Germanistika, lingvisticko-translatologická

 1. Bc. Soňa Kanderová: Intralingválne rozdiely v prameňoch občianskeho práva Nemecka a Rakúska

 2. Bc. Naďa Vojtková: Pracovné uplatnenie v interkultúrnej komunikácii

 3. Martina Markovičová: Wortverbindungen und Verbindungen von Wörtern im Deutschen und im Slowakischen

 

sekcia: Germanistika, literárno-didaktická

 1. Ria Struháriková: Die Rolle des Verlags Edition Exil in der literarischen Szene Österreichs

 2. Bc. Veronika Sadloňová: Binnendifferenzierung und Motivation beim Deutschlernen

 3. Anita Vargová: Goethes Römische Elegien

 

sekcia: História

 1. Jana Magdaléna Májeková: Ján II. le Meingre, maréchal de France, prezývaný Boucicaut a bitka pri Nikopole (1396) v odraze súdobých francúzskych kroník

 2. Bc. Matej Čapo: Okupácia Bratislavy v roku 1809

 3. Bc. Juraj Kucharík: Premeny bratislavského mestského opevnenia vo vybraných obdobiach 16. a 17. storočia

 

sekcia: Knižničná a informačná veda

 1. Bc. Michaela Kmeťová: Dlhodobá archivácia digitálnych objektov v inštitucionálnych repozitároch

 2. Mária Dubová: Využívanie metódy sledovania očí pri testovaní webových stránok vo vzdelávacom kontexte

 3. Bc. Matej Sitár: Vývoj titulného listu tlačenej knihy 15. storočia na príklade tlačí Antona Kobergera

 

sekcia: Kulturológia

 1. Filip Taufer: Otázky ľudských práv v globalizovanej kultúre

 2. Barbora Kováčová: Súčasná živá kultúra: rap

 3. Scarlett Bednáriková: Osobná identita v kontexte kultúry

sekcia: Maďarský jazyk a literatúra

 1. David Mellár: Krisztina hiánya (Egy nőalak megteremtése, elrejtése és felfejtése Márai A gyertyák csonkig égnek című regényében), (Analýza románu Sviece dohárajú Sándora Máraiho)

 2. Linda Farkasová: A tulajdonnevek helyesírásának vizsgálata a szlovákiai magyar nyelvű elektronikus sajtóban , (Aktuálne otázky pravopisu maďarských vlastných mien)

 3. Veronika Mészárosová: Az Irodalmi Szemle korszakváltásai (észtetikai megfontolások, ideológiák, szerkesztői elvek ), (Konceptuálne zmeny v redigovaní časopisu Irodalmi Szemle)

 

sekcia: Marketingová komunikácia

 1. Bc. Michaela Kompaníková: Alternatívny knižný sprievodca Bratislavou

 2. Bc. Petra Daubnerová: Návrh knižného spracovania foodblogu Red Velvet

 3. Veronika Nagyová: Malwel coloring apparel – návrh konceptu značky

 

sekcia: Politológia

 1. Mário Kajan: Parlamentná aktivita poslancov z rodovej perspektívy

 1. Peter Švikruha: Preferovali politické elity v Slovenskom štáte demokratické alebo nedemokratické hodnoty?

 

sekcia: Religionistika

 1. Bc. Stanislav Čuchran: Cesta do podsvetia. Interpretácia mayských hieroglyfov smrti

 2. Dominik Čisárik: Ako objektivizovať dielo Brevísima relación de la destructición de las Indias

 3. Jerguš Čáran: Mešita a modlitebňa v stredoeurópskom kontexte

 

sekcia: Psychológia

 1. Soňa Mayerová: Altruistické správanie súrodencov

 2. Mgr. Dávid Marcel: Vzdať sa viery alebo sexuality? O vnútornom rozpore v prežívaní kresťanstva a homosexuality

 

sekcia: Rusistika a východoeurópske štúdiá

 1. Zuzana Chabová: Sovietizmy v súčasnom slovenskom diskurze po roku 2000

 2. Bc. Jakub Kapičiak: Rutina ako tvorivá a existenčná stratégia. Jeden z aspektov tvorby D. Prigova

 3. Silvie Holečková: Ruské precedentné fenomény v súčasnom diskurze o situácii na Ukrajine

 

sekcia: Slavistika

 1. Bc. Wojciech Suski: Vysoké Tatry z hľadiska jazykovedy – Slovenské a poľské apelatívne členy tatranských oroným

 2. Bc. Veronika Tomasović: Talianizmy v chorvátskych denníkoch

 3. Kristína Stankovská: Názvy hudobných nástrojov ako komponenty bulharských a slovenských frazém

 

sekcia: Slovenský jazyk

 1. Michaela Strišovská: Profesionalizmy v ľadovom hokeji

 1. Sakalová Viera: Charakteristika hláskoslovia a tvaroslovia v zemplínskom nárečí okolia Vranova nad Topľou

 2. Bc. Klaudia Veselá: Jazykové postoje mladých Slovákov k jazyku maďarskej národnostnej menšiny žijúcej na Slovensku

 

sekcia: Slovenská literatúra a literárna veda

 1. Bc. Viliam Nádaskay: Outsiderstvo v slovenskej próze po roku 1989

 2. Albert Lučanský: Vizionárstvo a podoby vízie v Bottovej Smrti Jánošíkovej

 3. Bc. Kristína Krajanová: Princíp zrkadlenia v zbierke Návštevy od Richarda Pupalu

 

sekcia: Žurnalistika

 1. Bc. Peter Petráš: Webová stránka 1. hokejovej ligy SR - www.prvaliga.sk

 2. Marcela Rebrová: Časopis Živena a jeho reflektovanie života Sloveniek v roku 1942

 3. Natália Babicová: Dokument a archív rozhovorov k NP deinštitucionalizácie a transformácie sociálnych služieb

Cena Daniela Tupého 2016

Diplomy

 1. Bc. Martina Zboroňová: Rodovo podmienené násilie páchané na ženách

 2. Bc. Martin Foltin: Postoj K. Kosíka k roku 1968: medzi „koncom dejín“ a pokračovaním „bezdejinnosti“

 3. (dve tretie miesta)

Bc. Andrea Bučičová: Jazyk a moc v súdnom pojednávaní

Bc. Tatiana Babejová: Politické umenie na Ukrajine: “umenie majdanu“

 

Čestné uznanie

Scarlett Bednáriková: Osobná identita v kontexte kultúry

Bc. Viktor Buday: Bol vznik prvej Československej republiky riešením slobody?

Bc. Richard Lettrich: Pohroma ako multidimenzionálny jav

Bc. Peter Švikruha: Preferovali politické elity v Slovenskom štáte demokratické alebo nedemokratické hodnoty?

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2015

Psychológia

1. Bc. Jakub Šrol: Odkázaní na intuíciu. Vplyv kognitívneho vyčerpania na logické myslenie
2. Bc. Drahomír Michalko: Psychometrická analýza slovenskej adaptácie škály kontroly pozornosti (ACS). Vzťah pozornosti a úzkostlivosti
3. Ján Stieranka: Presnosť hodnotenia vlastnej inteligencie a osobnostných charakteristíkEtnológia

1. Soňa Jambrichová: Súčasné štýly v odievaní vysokoškolákov
2. Veronika Nazarejová: Náboženstvo a modlitbové aktivity. Reflektovanie modlitby veriacimi a alternatívna forma duchovnosti
3. Lea Daňková: Organizácia Socialistického zväzu mládeže a jej vplyv na život mládeže


Slavistika

1. Katarína Lalíková: Obraz prisťahovalcov v románoch Gorana Vojničoviča Čefurji, raus! a Juhoslávia, moja krajina
2. Michala Petra Poliačková: Základné matematické pojmy a vety v slovenskom, bulharskom a ruskom jazyku
3. Andrea Jakušová: Anglické prevzatia v bulharčine s akcentom na oblasť športuMuzeológia

1. Romana Nošková: Príprava realizácie prezentácie J. M. Hurbana v obci Hlboké
2.  Bc. Petra Rýchliková: Barokový kaštieľ v Bernolákove
3. Tomáš Fedas: Kaplnka Sv. Petra a Paula vo Vrakuni


Marketingová komunikácia

1. Matúš Kvas: Media Relations slovenského hudobníka
2. Bc. Ivana Futrikaničová, Bc. Miroslava Píšová, Bc. Miriama Zemková:Večernica
3. Bc. Pavol Horváth, Bc. Jozef Dohnanský: Bežec – Kamako Bál

 

Muzikológia

1. Bc. Adriana Grešová: Hymnologické aspekty vzniku Cithary Sanctorum (1636) Juraja Tranovského
2. Bc. Peter Behýl: Juraj Beneš: Cisárove nové šaty. Prvá moderná slovenská opera?
3. Bc. Margaréta Jurkovičová: Echo v hudbe na prelome 16. a 17. storočiaSlovenský jazyk

1. Bc. Perla Bartalošová: Cudzosť/inakosť v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí. Aplikácia na diskurze o transrodovosti
2. Bc. Roman Soóky: Jazykový postoj majority k príslušníkom gay minority
3. Bc. Petra Kollárová: Ako fungujú entostereotypy v reklamnom diskurze (v česko-slovenskom kontexte)Religionistika

1. Bc. Nikol Quardová: Tajomstvo patróna mayského kalendárneho cyklu
2. Bc. Andrej Kapcár: Evolúcia vnímania smrti, funerálnych predstáv a praktík v dobe kamennej
3. Bc. Stanislav Čuchran: Kresťanské prvky v Popol VuhSociológia

1. Samuel Karas: Analýza religiozity na Slovensku zameraná na Rímskokatolícku cirkev
2. Tomáš Formánek: Priestorové aspekty problémov súvisiacich s konzumáciou alkoholu
3. Lucia Pientková: Názory na úspešného človeka u vybraných kategórií mladých ľudíKulturológia

1. Lucia Kralovičová: Utópia v uvažovaní o spoločnosti v novoveku
2. Bc. Michaela Gáboríková: Gentrifikácia
3. Norbert Franko: Fenomén infotainmentu v mediálnej kultúre

 

Žurnalistika

1. Andrea Vozárová, Peter Petráš: Promo UK, Promo katedry žurnalistiky FiF UK
2. Bc. Andrej Galica, Bc. Dana Bednárová: Projekt dokumentárneho filmu Legenda spod Krakovej hole
3. Bc. Anna Jacková, Bc. Michaela Žureková, Bc.Tomáš Gelinger, Bc. Matej Korpáš, Rebeka Révészová: Mozaika storočia – relácia vysielaná na Rádiu Devín RTVS

 

Rusistika a východoeurópske štúdiá

1. Bc. Jakub Kapičiak: Piotr Pavlenskij a súčasné akčné a politické umenie v Rusku
2. Bc. Michal Mikuláš: Preklad reálií v poviedkovej tvorbe A. P. Čechova
3. Adam Záhorský: Byt ako fenomén sovietskej každodennostiFilozofia

1. Bc. Daniela Glavaničová: -TIL and Normative Systems
2. Bc. Mariana Jankechová: Prinavrátenie života človeku. Komparácia názorov Maxa Stirnera a Friedricha Nietzscheho
3. Bc. Alžbeta Kuchtová: Dissolution du sujet et catastrophe écologique chez Lévi-Strauss (preklad z francúzštiny)Maďarský jazyk a literatúra

1. Bc. Enikő Czucz: A test elérhetetlensége Borbély Szilárd a Testhez című kötetében
2. Anikó Kázmérová: A bepróbálkozik mint neologizmus
3. Barbara Vidová: Identitás, differenciálódás és intertextualitás Talamon Alfonz és Gazdag József novelláibanKnižnično-informačné štúdiá

1. Ľubica Stančíková: Facebook ako nástroj (samo)vzdelávania: Analýza študijných skupín
2. Zuzana Valachová: Discovery služby v knižnično-informačných inštitúciách
3. Bc. Tomáš Bareán: Vizualizácia údajovHistória

1. Bc. Balász Csiba: Genealógia predialistov z Dobrohošti do začiatku 15. storočia
2. Bc. Juraj Kucharík: Rímska Bratislava
3. Bc. Michal Litavský: Strana slovenskej obrody ako nekomunistická politická strana v podmienkach totalitného režimu v ČeskoslovenskuKlasická filológia

1. Nikola Šefčíková: Filologický komentár podobenstva o milosrdnom Samaritánovi
2. Bc. Mária Májeková: Postavenie vdovy v Uhorsku v 12. storočí v kontexte Listiny 88
3. Bc. Samuel Púll: Orálny Proto-Marek?Archívnictvo

1. Bc. Balázs Csiba: Sídliskový komplex Vata
2. Ivana Ďugelová: Komposesorát rodu Jesenský v Hornom Jasene – charakteristika na základe vlastného štatútu a ďalších prameňov
3. Silvia Mária Petrovitsová: Elity mestečka Devín v tereziánskom období (Genealogicko-archontologický rozbor)Slovenská Literatúra

1. Bc. Radomír Oravec: Roztrojenosť básnickej tvorby Jána Ondruša
2. Albert Lučanský: Antisemitizmus v evanjeliách?
3. Bc. Andrea Draganová: Bajanova duchovná pieseň (motív putovania)Politológia

1. Bc. Martin Kollárik: Nezávislé hnutia v samospráve: Prípadová štúdia OI Ľudia pre Malacky
2. Bc. Marta Černická: Právomoci a postavenie premiérov v ČR
3. Bc. Rudolf Macháček: Liberálny feminizmus a radikálny feminizmus – spor o demokratizáciu demokracie?Arabistika

1. Bc. Michaela Grančayová: Náboženské a právne výnosy islamských autorít v ére moderných technológií a sociálnych sietí
2. Bc. Lucia Dubayová: Zobrazenie života na okupovaných územiach v diele Sahar Chalífa
3. Vladimír Pavlík: Ježiš v Koráne

Cena Daniela Tupého 2015

Cena Daniela Tupého 2015

Keďže v roku 2015 uplynulo 10 rokov od tragickej smrti nášho študenta Daniela Tupého, rozhodla sa fakulta o otvorenie súťaže pre študentov zo všetkých vysokých škôl na Slovensku. Zo zaslaných 18 prác boli ocenené:

 

Spoločensko-vedná a humanitná sekcia:

1. miesto - Albert Lučanský: Antisemitizmus v evanjeliách? Interpretácia vybraných perikop Matúšovho evanjelia v ich teologicko-historickom kontexte

2. miesto - Martin Foltín: Tolerancia, intolerancia a verejný dialóg

2. miesto - Veronika Dziaková: Kolektívna vina Nemcov zo Starej Lesnej a Malduru

3. miesto - Nikola Kallová: Reflexia problematiky násilia na filozofii Ericha Fromma podporená názormi Sigmunda Freuda

3. miesto - Perla Bartalošová: Intolerancia cudzosti/inakosti v slovenskom jazykovo-kultúrnom prostredí. Aplikácia na diskurze o transrodovosti

 

Umelecká sekcia:

1. miesto - Barbora Molčanová: Hrdinovia medzi nami

2. miesto - Lívia Barnišinová: Po stopách časopisu Kazateľňa

 

Mediálna sekcia

1. miesto - Tomáš Gelinger: Multikultúrny futbalový tím Different Colours United

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2014

Psychológia

2.  miesto -  Bc. Jakub Remiar (Katedra psychológie): Metaverzum. Sociálna prezencia v plne imerzívnych virtuálnych prostrediach.
2. miesto - Bc. Jakub Valovič (Katedra psychológie): Spracovanie cieľového podnetu pri efektívnom a neefektívnom vizuálnom vyhľadávaní: ERP štúdia.
3. miesto - Bc. Jana Lišková (Katedra psychológie):  Pomôže žačať, pomôže skončiť. Využívanie sociálnej siete Facebook na začiatku partnerského vzťahu, v priebehu a po jeho ukončení.

Etnológia

1. miesto - Bc. Vojtech Bagín (Katedra etnológie a muzeológie):Pašeráctvo ako kultúrny fenomén slovensko-poľského pohraničia
2. miesto - Michal Uhrin (Katedra etnológie a muzeológie):Kríž ako dominantný symbol.
3. miesto - Linda Moróczová (Katedra etnológie a muzeológie):Miestne názvy a príbehy s nimi spojené.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

1. miesto - Mariana Bešinová (Katedra etnológie a muzeológie):Činnosť OZ Nový dvor na príklade skalných obydlí v Brhlovciach
2. miesto - Zuzana Lintnerová (Katedra etnológie a muzeológie):Vajnorský ľudový dom.
3. miesto - Zuzana Danihelová (Katedra etnológie a muzeológie):Malacký kaštiel.

Marketingová komunikácia

1. miesto - Pavol Horváth (Katedra marketingovej komunikácie): LERY PIP (prezentačný internetový portál).
2. miesto - Kolektív 3. roč. – Sláva Gajdošíková (Katedra marketingovej komunikácie): Reklamný spot – propagácia FF UK.
3. miesto - Kamila Žitňanská, Alena Pôbišová (Katedra marketingovej komunikácie): HELPIE (študenský projekt)

Muzikológia

1. miesto - Bc. Patrik Sabo (Katedra muzikológie):  Cink a jeho podoby v Európe na pozadí významných dobových traktátov.
2. miesto - Bc. Dominika Semaňáková (Katedra muzikológie):  Bartholomeus Gesius a jeho vplyv na Ľubický spevník.
3. miesto - Bc. Richard Bogár (Katedra muzikológie):  Porovnanie súčasného softvéru pre DJ-ing

Slovenský jazyk

1. miesto - Bc. Paula Postihačová (Katedra slovenského jazyka): Bulvárny obraz diskurzu telesne postihnutých
2. miesto - Michaela Jurčíková (Katedra slovenského jazyka): Profesionalizmy v komunikácií z oblasti bodybuildingu a fitness
3. miesto - Bc. Petra Kollárová (Katedra slovenského jazyka): Lexikálna variantnosť v ľudovýchovných dielach Juraja Ribaya

Religionistika

1. miesto - Anna Korbašová (Katedra porovnávacej religionistiky):  Golemiáda
2. miesto - Bc. Michaela Šimonová (Katedra porovnávacej religionistiky):  Prvky androgýnie v staronórskej mytológii.
3. miesto - Bc. Zdena Faragulová (Katedra porovnávacej religionistiky):  Vplyv lokálneho kontextu na súčasnú podobu muslimského online komiksu.

Sociológia

1. miesto - Jakub Lipták (Katedra sociológie): Rodové očakávania študentov vysokých škôl.
2. miesto - Zuzana Huráková (Katedra sociológie):  Znevýhodnené postavenie žien na trhu práce ako dôsledok rodovej nerovnosti spoločnosti.
3. miesto - Tomáš Formánek, Miroslav Rosina (Katedra sociológie): Adaptácia novoprijatých študentov na vysokoškolské prostredie: interpretácia výsledkov výskumu

Kulturológia

1. miesto - Bc. Peter Pivoda (Katedra kulturológie): Deti a súčasná výtvarná kultúra v inštitucionálnej pedagogike.
2. miesto - Anna Šmidriaková (Katedra kulturológie): Cesty a záznamy z ciest výtvarných umelcov v novoveku.
3. miesto - Paulína Belická (Katedra kulturológie): Reflexia hodnôt spoločnosti vo vybraných textoch slovenských raperov.

Žurnalistika

1. miesto - Lenka Jusková, Soňa Kolenčíková, Katarína Kukurová, Alžbeta Škvarková, Tomáš Verníček  (Katedra žurnalistiky):   Tvoje vzdelanie – tvoja voľba (propagačné video)
2. miesto - Bc. Dušan Dudík  (Katedra žurnalistiky):  Slovensko zajtra, slovenskozajtra.com (praktická práca)
3. miesto - Denisa Gdovinová, Patrik Vas (Katedra žurnalistiky): Internetový magazín MIRROR (praktická práca)

Ruský jazyk a literatúra

1. miesto - Veronika Konečná (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   Komunikačné stratégie V. Putina: analýza priamej linky s prezidentom.
2. miesto - Bc. Terézia Kučerová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   Východiská a podoby pravoslávnej misie na Ďalekom východe.
3. miesto - Bc. Johan Filo (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   D. Charms a motív nenávisti k deťom v jeho tvorbe

Filozofia

1. miesto - Daniela Glavaničová (Katedra filozofie a dejín filozofie):   K analýze deontických modalít v Transparentnej intencionálnej logike
2. miesto - Daniela Glavaničová, Alžbeta Kuchtová (Katedra filozofie a dejín filozofie):   Nad prekladmi Antisthena alebo nie je preklad ako preklad.
3. miesto - Alžbeta Kuchtová (Katedra filozofie a dejín filozofie):   Rozpúšťanie subjektu v štruktúre.

Maďarský jazyk a literatúra

1. miesto - Klaudia Szabóová (Katedra maďarského jazyka a literatúry): Pojem šťastia v slovenských a maďarských literárnych dielach
2. miesto - Anita Malčáková (Katedra maďarského jazyka a literatúry): Kontrastívne skúmanie maďarských a slovenských názvov Update výrobkov
3. miesto - Michaela Kiripolszkýová (Katedra maďarského jazyka a literatúry):  Skúmanie pravopisnej zručnosti žiakov 5. ročníka ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským

Knižnično-informačné štúdiá

1. miesto - Zuzana Federlová (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Mediálna a informačná gramotnosť detí v náhradnej starostlivosti.
2. miesto - Bc. Jakub Fázik (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Informačné správanie stredoškolskej mládeže.
3. miesto - Tomáš Ferianc (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Implementácia normy IS0 690 : 2010 do citačného manažéra Zotero a analýza jeho kompatibility s katalógmi vybraných slovenských knižníc.

História

1. miesto - Bc. Balász Csiba (Katedra slovenských dejín):  Počiatky šľachtického rodu Olgyayovcov.
2. miesto - Martin Neumann (Katedra slovenských dejín):  Vypovedacia schopnosť kalendária Spišského misála.
3. miesto - Bc. Michal Litavský (Katedra slovenských dejín):  Počiatok ideologického boja KSČ proti cirkvi

Klasická filológia

2. miesto - Mgr. František Škvrnda (Katedra klasickej a semitskej filológie): Homér a predsokratovské myslenie.
3. miesto - Samuel Púll (Katedra klasickej a semitskej filológie): Starogrécka matematika
3.  miesto - Mgr. Zuzana Zelinová (Katedra klasickej a semitskej filológie):  Paideutická interpretácia krásna v Platónovom dialógu Symposion.

Archeológia

1. miesto - Bc. Michal Felcan (Katedra archeológie): Stredoveké radnice na Slovensku.
2. miesto - Dorota Babínová (Katedra archeológie): Nádoby v staromaďarských hroboch z územia Slovenska.
3. miesto - Tomáš Pišúth (Katedra archeológie): Hroby vo veľkomoravských sakrálnych stavbách

Archívnictvo

1.  miesto - Dominika Janáčová (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Mestská rada a notári mesta Skalica  17. storočí.
2.  miesto - Bc. Štefan Hrivňák (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Historicko-geografický vývoj Rače v 19. storočí.
3.  miesto - Peter Chytil  (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Návrh a vízia realizácie integrovaného modelu pre komplexné získanie informácií.

Slovenská literatúra a literárna veda

1. miesto -  Bc. Matúš Mikšík (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy): Topos Locus Amoenus v kontexte idyly a idylizmu
2. miesto -  Albert Lučanský (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy): Problematika interpretácie Šalamúnovej piesne z pohľadu modernej exegézy
3. miesto -  Kristína Krajanová (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy): Rozmanitosť protikladu v zbierke Cválajúce dni od Jána Smreka

Literárno-prekladateľská sekcia

1. miesto -   Bc. Simona Jonnerová (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Johannes Bobrowskis Porträtlyrik
2. miesto - Bc. Filip Gunda (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Prekladová tvorba Viliama Turčányho
3. miesto - Veronika Sadloňová (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Das Motiv des Aussenseiters im Jugendroman Tschick

Translatológia

1. miesto - Naďa Vojtková (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Lipská škola a jej odkaz.
2. miesto - Bc. Slavena Guľvášová (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Problémy pri tlmočení posunkového jazyka v porovnaní s tlmočením hovoreného jazyka.
3. miesto - Bc. Eva Majerčiaková (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky): Zlepšovanie výkonu u tlmočníka pomocou pamäťových cvičení.

Slavistika

1. miesto - Karina Némethová (Katedra slovanských filológií):  Prvky magického realizmu v diele Neditaklivi slovinského spisovatela Feriho Lainščeka.
2. miesto - Katarína Láliková (Katedra slovanských filológií):  Imagológia – autoobraz a heteroobraz Slovinca
3. miesto - Zuzana Pojezdalová (Katedra slovanských filológií):  Syntaktická transformácia, sygmeutácia a kompresia ako tlmočnícke stratégie

Cena Daniela Tupého 2014

1. miesto: Zuzana Huráková (Katedra sociológie): Znevýhodnené postavenie žien na trhu práce ako dôsledok rodovej nerovnosti spoločnosti.
2. miesto: Bc. Andrej Šteffek (Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy):  Čítanie pod zažnutou Lampou Dušana Kužela
3. miesto: Bc. Andrea Geršiová (Katedra filozofie a dejín filozofie):  Boj proti démonom.  K problému subjektivity a interaktivity so svetom.
3. miesto: Bc. Zuzana Serdelová, Bc. Zuzana Vanková (Katedra žurnalistiky):  S problémami bez problémov.

Zoznam víťazov ŠVOK za rok 2013

Psychológia

1. miesto - Veronika Matušková (Katedra psychológie): Efektívne na jazyky? Využitie metódy kľúčového slova pri nadobúdaní slovnej zásoby tureckého jazyka u študentov strednej školy.
2.  miesto - Milan Mitka, Simona Šebíková (Katedra psychológie): Využitie detekcie mimických prejavov emócií pre účely vyšetrovania.
3.  miesto - Bc. Jakub Valovič (Katedra psychológie):  Strata informácií z pracovnej pamäte počas vizuálneho vyhľadávania: klasický model a efektívne a neefektívne vyhľadávanie.

Etnológia  a  kultúrna   antropológia

1. miesto - Bc. Vojtech Bagín (Katedra etnológie a muzeológie): Problematika goralskej identity a stereotypné predstavy o obyvateľoch Podhalia v prostredí slovenských goralských obcí.
2. miesto - Michal Uhrin (Katedra etnológie a muzeológie): Kováčstvo a podkúvačstvo v minulosti a v súčasnosti v obci Poruba pod Vihorlatom.
3. miesto - Tomáš Winkler (Katedra etnológie a muzeológie):  Pohostinské zariadenia – centrá spoločenskej komunikácie

Slavistika

1. miesto - Bc. Andrej Kovác (Katedra slovanských filológií):  Analýza jazyka slovinských, chorvátskych a slovenských dabingových prekladov v súčasnej detskej kinematografii.
2. miesto - Bc. Zuzana Pojezdalová (Katedra slovanských filológií): Vybrané problémy pri simultánnom tlmočení z poľštiny do slovenčiny.
3. miesto - Romana Rýdza (Katedra slovanských filológií): Význam a využitie imperfekta v bulharskom a rumunskom jazyku.

Muzeológia a kultúrne dedičstvo

1. miesto - Miroslava Žažová (Katedra etnológie a muzeológie): Návrh projektu pre deti a mládež so zrakovým znevýhodnením.
2. miesto - Marianna Tomášková (Katedra etnológie a muzeológie): Chrám prenesenia ostatkov sv. Mikuláša (Ruská Bystrá).
3. miesto - Dana Lacová (Katedra etnológie a muzeológie): Múzeum petržalského opevnenia.

Marketingová komunikácia

1. miesto - Eva Kučerová, Peter Puterka (Katedra marketingovej komunikácie): Portfolie
2. miesto - Kamila Žitňanská, Matuš Kvas (Katedra marketingovej komunikácie): Kampaň na produkt Profit. up.
3. miesto - Kristína Zelenková, Zuzana Hadrbolcová (Katedra marketingovej komunikácie):  Prezentácia KOPKA.

Arabistika

1. miesto - Mgr. Art. Zuzana Pristašová (Katedra klasickej a semitskej filológie): Tawfíq al-Hakím a hra  Ľudia z jaskyne.
2. miesto - Lenka Kozoňová (Katedra klasickej a semitskej filológie): Ahlám Mustagánami v kontexte moderného alžírskeho románu.
3. miesto - Michaela Grančayová (Katedra klasickej a semitskej filológie): Zakát ako jeden z pilierov islamu.

Muzikológia

1. miesto - Peter Behýl (Katedra muzikológie): Opera SND v rokoch 1939-1945.
2. miesto - Bc. Mariana Lechmanová (Katedra muzikológie): Hudobno-dramatická analýza opery Neprebudený od J. Grešáka.
3. miesto - Adriana Grešová (Katedra muzikológie): Adventné piesne v Tranovského Cithare Sanctorum.

Slovakistika

1. miesto - Františka Šmajdová (Katedra slovenského jazyka): Profesionalizmy zo sféry ozbrojených síl a ich lexikografické spracovanie.
2. miesto - Petra Kollárová (Katedra slovenského jazyka): Jazyk mravoučných diel Juraja Ribaya.
3. miesto - Jana Juricová (Katedra slovenského jazyka): Hodnota a funkcie expresívnej lexiky vybraného mediálneho interpreta.

Religionistika

1. miesto - Bc. Alexandra Grand (Katedra porovnávacej religionistiky): Marabutizmus: Kult islamských svätcov, alebo relikvia „fundamentálnej viery“ Berberov?
2. miesto - Andrej Kapcár (Katedra porovnávacej religionistiky): Počiatky náboženstiev v mladšej a neskorej dobe kamennej.
3. miesto - Andrej Zeman (Katedra porovnávacej religionistiky): Evanjelium podľa Pavla: Pavlova predstava posmrtnej premeny.

Sociológia

1. miesto - Martina Zboroňová (Katedra sociológie): Diskriminácia sexuálnych menšín na Slovensku.
2. miesto - Juliána Bobotová, Kristína Okoličányová (Katedra sociológie):  Pôsobenie reklamy na študentov VŠ pri nakupovaní.
3. miesto - Jana Kovačovská (Katedra sociológie):   Umelá potratovosť ako sociálny problém.

Kulturológia

1. miesto - Bc. Daniela Repková (Katedra kulturológie):   Neznáma „tvár“ maliara Klemensa.
2. miesto - Barbora Kandrová (Katedra kulturológie): Móda ako fenomén v dobovom kontexte.
3. miesto - Bc. Miroslava Balážová (Katedra kulturológie):  Hodnota a hodnotenie výtvarného diela v súčasnej kultúre.

Žurnalistika

1. miesto - Bc. Jana Tomalová  (Katedra žurnalistiky): Tragédia v Černobyle a vo Fukušime v dobových slovenských médiách.
2. miesto - Bc. Nikoleta Wechterová  (Katedra žurnalistiky): Projekt televízneho formátu – „Vpred do minulosti“.
3. miesto - Peter Kováč (Katedra žurnalistiky): Žalm 8, prezentácia fotografií.

Rusistika

1. miesto - Bc. Kristína Császarová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií): Ako sa pozerá mladý človek 21. storočia na Tolstého Diabla.
2. miesto - Bc. Marek Matejček (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   Tematizácia homosexuality v ruskej literatúre začiatkom 20. storočia.
3. miesto - Bc. Elizaveta Veselová (Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií):   Slovensko ako objekt cestovného ruchu očami Rusov.

Filozofia a dejiny filozofie

1. miesto - František Škvrnda (Katedra filozofie a dejín filozofie): Skeptická interpretácia Sókratových posledných slov v dialógu Faidón.
2. miesto - Marek Vician (Katedra filozofie a dejín filozofie): Idea múdrosti v Descartových Pravidlách na vedenie mysli.
3. miesto - Ján Gonda (Katedra filozofie a dejín filozofie): Ochrana prenatálneho ľudského života na princípe potenciality.

Maďarský jazyk a literatúra

1. miesto - Emoke Lovas (Katedra maďarského jazyka a literatúry): Intermedialita v drámach P. Nádasa.
2. miesto - Michaela Kiripolszká (Katedra maďarského jazyka a literatúry): Zasnežené slová (niekoľko neologizmov).
3. miesto - Aniko Czucz (Katedra maďarského jazyka a literatúry):  Poézia A. Komlósa.

Knižnično-informačné štúdiá

1. miesto - Bc. Lena Duchoňová (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Čitateľská gramotnosť a kultúra postmoderného dieťaťa.
2. miesto - Bc. Katarína Haluzová (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Percepcia textu z elektronického a tlačeného média.
3. miesto - Bc. Matej Kusý, Bc. Lenka Vaculíková, Bc. Paulína Ligyaková (Katedra knižničnej a informačnej vedy): Informačné správanie pracovníkov reklamných agentúr.

Germanistika

1. miesto - Ivana Boboková (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky):    Nehľadala by si ma, keby si ma už nebola našla.
2. miesto - Michaela Hriňová (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky):    Zvieracie premeny: Motívy v knihe pre deti „Pán Bello a modrý zázrak“.
3. miesto - Zuzana Hudáčková (Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky):    Nemecko-jazyčná tlač v Prešporku do roku 1918.

Klasické jazyky

1. miesto - Samuel Púll (Katedra klasickej a semitskej filológie): Homér a pieseň o Íliu.
2. miesto - Andrea Salayová (Katedra klasickej a semitskej filológie):  Josephus Flavius v diele Liona Feuchtwangera a v historických prameňoch.
3.  miesto - Bc. Lucia Krejčí (Katedra klasickej a semitskej filológie): Životopis Tita Pomponia Attica (preklad, komentár podľa Cornelia Nepota a porovnanie s Ciceronovými listami).

Slovenské a všeobecné dejiny

1.  miesto - Bc. Romana Štangová (Katedra slovenských dejín): Akademická peregrinácia študentov z územia Slovenska v stredoveku: Krakov, Praha, Viedeň.
2.  miesto - Bc. Marta Borovská (Katedra slovenských dejín): Ubytovacie možnosti vysokoškolákov v Bratislave v r. 1945-1948 a poštátnenie internátov.
3. miesto - Bc. Adam Sitár (Katedra všeobecných dejín):   Návrat Štefana, grófa z Blois do sv. Zeme. Výprava z roku 1101 a bitka pri Ramle.

Estetika

1. miesto - Lucia Juríková (Katedra estetiky): Formy avantgardy na Slovensku – nadrealistická poézia.
2.  miesto - Bc. Sofia Nováková(Katedra estetiky):  Romantizmus Viktora Huga.
3. miesto - Bc. Karin Horňáková(Katedra estetiky):  Lúčnica v umelecko-dokumentárnych filmoch Martina Slivku.

Archívnictvo

1. miesto - Dominika Janáčová (Katedra archívnictva a pomocných vied historických):    Trestnoprávne záležitosti v činnosti samosprávy mesta Skalica v prvej polovici 17. storočia.
2. miesto - Rastislav Luz (Katedra archívnictva a pomocných vied historických): Vybrané kanonické vizitácie farnosti Sväty Jur ako zdroj poznatkov o miestnych kultúrnych pamiatkach.
3. miesto - Mária Michalovová (Katedra archívnictva a pomocných vied historických):    Inštrukcia Mateja Tarnóczyho na vykonanie kanonickej vizitácie z roku 1655.

Východoázijské štúdiá

1. miesto - Veronika Slepáková (Katedra východoázijských štúdií): Kaizen ako efektívny prostriedok organizácie práce v japonskom podniku a jeho možná aplikácia v prostredí slovenského podniku.
2. miesto - Nikola Jacunská (Katedra východoázijských štúdií):  Čínsky exportný porcelán v období dynastie Qing.
3. miesto - Slavomíra Lenhardtová (Katedra východoázijských štúdií): Vplyv ekonomickej spolupráce ČĽR a Taiwanu na vývoj politických vzťahov v Taiwanskej úžine po r. 2008.

Politológia

1. miesto - Júlia Šebová (Katedra politológie):  Skúmanie kariérnych dráh mladých poslancov NR SR.
2. miesto - Jaroslav Raiser (Katedra politológie): Podmínka národní jednoty v procesu demokratizácie Iráku.
3. miesto - Max Steuer, Dominika Hoferková, Dalibor Bobok, Slavomír Oslej, Maroš Kramár, Richard Duchaj (Katedra politológie): Dvakrát demokratická? Organizácia politickej strany SDKÚ-DS.

Cena Daniela Tupého 2013

1. miesto - Lenka Koišová (Katedra porovnávacej religionistiky):  Prípadová štúdia prvého kontaktu s cudzincami na príklade Oddelenia cudzineckej polície v Bratislave.
2. miesto - Martina Zboroňová (Katedra sociológie):  Diskriminácia sexuálnych menšín na Slovensku.
3. miesto - Peter Behýl (Katedra muzikológie): Opera SND v období rokov 1939-1945.