Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Zamestnanecká časť senátu má 20 členov a študentská časť senátu má 10 členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 Štatútu FiF UK.

Riadne zasadnutie AS FiF UK -  pondelok 23.4.2018

Predseda AS FiF UK: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Predseda zamestnaneckej časti: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Predseda študentskej časti: Bc. Gabriela Križanová

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Pavol Baboš, PhD. Katedra politológie
Mgr. Martin Bača, PhD. Katedra archeológie
Mgr. Eva Benková, PhD. Katedra slovenských dejín
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. Katedra klasickej a semitskej filológie
Mgr. Irina Dulebová, PhD. Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD. Katedra maďarského jazyka a literatúry
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Katedra politológie
Mgr. Peter Kubínyi, PhD. Katedra žurnalistiky
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. Katedra sociológie
PhDr. Vladimír Marko, PhD. Katedra logiky a metodológie vied
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc. Katedra slovenského jazyka
Mgr. Lukáš Rybár, PhD.   Katedra všeobecných dejín
PhDr. Ladislav Sabela, CSc. Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Petra Soláriková, PhD. Katedra psychológie
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Mgr. Pavol Štubňa, PhD. Katedra romanistiky
Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.    Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Silvia Vertanová, PhD. Katedra romanistiky

Zoznam členov študentskej časti

Bc. Gabriela Križanová (predsedníčka)

Mgr. Slavomíra Krištofová (prvá podpredsedníčka)

<output>Mgr. Ľuboš Dudík </output>

Martin Vetrík (druhý podpredseda) 

Lukáš Füle

Mgr. Hana Košťaliková

Šimon Kotvas

Bc. Robert Mihály

Mgr. Veronika Prachárová

Max Steuer, M.A.

Mgr. Viktor Svetský

Zapisovateľka: Mária Strížová

Kontakt

Akademický senát FiF UK
sekretariát, Gondova 2, 814 99  Bratislava
II. posch. G256, tel. +421 2 5933 9114
Predsedníctvo Akademického Senátu