Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Zamestnanecká časť senátu má 20 členov a študentská časť senátu má 10 členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 Štatútu FiF UK.

Mimoriadne zasadnutie AS FiF UK – streda 17.4.2019 o 9:00 hod

Predseda AS FiF UK: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Predseda zamestnaneckej časti: Mgr. Martin Bača, PhD.

Predseda študentskej časti: Lukáš Füle

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Pavol Baboš, PhD. Katedra politológie
Mgr. Martin Bača, PhD. Katedra archeológie
Mgr. Eva Benková, PhD. Katedra slovenských dejín
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. Katedra klasickej a semitskej filológie
Mgr. Irina Dulebová, PhD. Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. Katedra slovanských filológií
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Katedra politológie
Mgr. Peter Kubínyi, PhD. Katedra žurnalistiky
PhDr. Katarína Ludrovská, PhD. Katedra psychológie
doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. Katedra sociológie
PhDr. Vladimír Marko, PhD. Katedra logiky a metodológie vied
Mgr. Ivan Posokhin, PhD. Katedra ruského jazyka a literatúry
PhDr. Lukáš Rybár, PhD.   Katedra všeobecných dejín
PhDr. Ladislav Sabela, CSc. Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Petra Soláriková, PhD.Katedra psychológie
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Mgr. Pavol Štubňa, PhD. Katedra romanistiky

Mgr. Silvia Vertanová, PhD.

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

Katedra romanistiky

Katedra muzikológie

Zoznam členov študentskej časti

Lukáš Füle (predseda ŠČ AS)

Mgr. Slavomíra Krištofová (1. podpredsedníčka ŠČ AS)

Šimon Kotvas (2. podpredseda ŠČ AS)

Michal Augustovič

Samuel Burda

Mgr. Jakub Fázik

<output>Mgr. Ľuboš Dudík </output>

Ondrej Hablák

Michael Hanzalík

Max Steuer, M.A.

Zuzana Urbaničová

Administrátor: Mária Strížová 

Zapisovateľ: Mgr. Lea Daňková

Kontakt

Akademický senát FiF UK
sekretariát, Gondova 2, 814 99  Bratislava
II. posch. G256, tel. +421 2 5933 9114
Predsedníctvo Akademického senátu