Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Zamestnanecká časť senátu má 20 členov a študentská časť senátu má 10 členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 Štatútu FiF UK.

Najbližšie riadne zasadnutie AS FiF UK sa uskutoční dňa 7. septembra 2020 (pondelok) o 13:30 hod v miestnosti č. G127. 

Predseda Akademického senátu FiF UK: Mgr. Martin Bača, PhD.

Predseda zamestnaneckej časti: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.

Predseda študentskej časti: Bc. Šimon Kotvas

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Pavol Baboš, PhD. Katedra politológie
Mgr. Martin Bača, PhD. Katedra archeológie
Mgr. Eva Benková, PhD. Katedra slovenských dejín
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. Katedra klasickej a semitskej filológie
Mgr. Irina Dulebová, PhD. Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. Katedra slovanských filológií
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Katedra politológie
Mgr. Peter Kubínyi, PhD. Katedra žurnalistiky
PhDr. Katarína Ludrovská, PhD. Katedra psychológie
prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. Katedra sociológie
PhDr. Vladimír Marko, PhD. Katedra logiky a metodológie vied
Mgr. Ivan Posokhin, PhD. Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
PhDr. Lukáš Rybár, PhD.   Katedra všeobecných dejín
doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Petra Soláriková, PhD. Katedra psychológie
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Mgr. Pavol Štubňa, PhD. Katedra romanistiky
Mgr. Silvia Vertanová, PhD. Katedra romanistiky
doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. Katedra archívnictva a PVH

Zoznam členov študentskej časti

Bc. Michal Augustovič

Ondrej Hablák

Michael Hanzalík

Mgr. Barbora Hurtuková

Bc. Šimon Kotvas

Adam Kubinec

Mgr. Slavomíra Stanková

Bc. Nina Vlhová

Bc. Patrícia Voľanská

Administrátor: Mária Strížová 

Zapisovateľ: Mgr. Lea Daňková

Kontakt

Akademický senát FiF UK
sekretariát, Gondova 2, 811 02  Bratislava 1
II. posch. G256, tel. +421 2 9013 2147
Predsedníctvo Akademického senátu