Akademický senát

Akademický senát FiF UK

Akademický senát fakulty je kolektívnym samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú časť a študentskú časť. Zamestnanecká časť senátu má 21 členov a študentská časť senátu má 12 členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje čl. 34 Štatútu UK a čl. 20 Štatútu FiF UK.

Predsedníctvo

Mgr. Branislav Dolný, PhD. predseda AS FiF UK
Mgr. Marta Špániová, PhD. predsedníčka zamestnaneckej časti AS FiF UK
Martin Bednárik predseda študentskej časti AS FiF UK

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Benjamin Bossaert, PhD.

Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

Mgr. Branislav Dolný, PhD.

Katedra politológie

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií

Mgr. Matej Ivančík, PhD.

Katedra všeobecných dejín

Mgr. Marián Kabát, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky

Mgr. Matej Karásek, PhD.

Katedra porovnávacej religionistiky

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Katedra slovanských filológií

Mgr. Peter Kubínyi, PhD.

Katedra žurnalistiky

doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD.

Katedra anglistiky a amerikanistiky

doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD.

Katedra filozofie a dejín filozofie

doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD.

Katedra logiky a metodológie vied

Mgr. Janka Medveďová, PhD.

Katedra pedagogiky a andragogiky

PhDr. Jakub Palko, PhD.

Katedra slovenských dejín

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD.

Katedra psychológie

Mgr. Daniela Rošková, PhD.

Katedra všeobecných dejín

doc. PhDr. Eva Rošková, PhD.

Katedra psychológie

Mgr. Marta Špániová, PhD.

Katedra knižničnej a informačnej vedy

Mgr. Ján Tupý, PhD.

Katedra romanistiky

Mgr. Michal Uhrín, PhD.

Katedra archeológie a kultúrnej antropológie

Zoznam členov študentskej časti

Martin Bednárik

2bpANNE

Jakub Fialan

3boHI

Terézia Fumačová

3bxISMU

Lucia Halajová

3boAMD

Ema Hlavová

1bxHIRE

Oliver Kožár

3buANSL

Denis Laco

2boHI

Miroslav Malinovský

3boPO

Magdaléna Martišková

3bxETMU

Damián Samuel Ovečka

3buPESL

Sandra Plaskoňová

3buHISL

Dominika Šimová

3boPO

Tajomníčka: Mária Strížová 

Zapisovateľ:  

Kontakt

Akademický senát FiF UK
sekretariát, Gondova 2, 811 02  Bratislava 1
II. posch. G256, tel. +421 2 9013 2147
Predsedníctvo Akademického senátu