Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Zamestnanecká časť senátu má 20 členov a študentská časť senátu má 10 členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 Štatútu FiF UK.

Nasledujúce zasadnutie AS FiF UK sa uskutoční dňa 20.06.2022, o 13:30 hod, v zasadačke vedeckej rady G236, na Gondovej 2. 

 

 

Predseda Akademického senátu FiF UK: Mgr. Martin Bača, PhD.

Predsedníčka zamestnaneckej časti: Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Predsedníčka študentskej časti: Mgr. Lucia Chudá

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Michal Uhrin, PhD. Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Martin Bača, PhD. Katedra archeológie
Mgr. Eva Benková, PhD. Katedra slovenských dejín
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky
Doc. Mgr. Dušan Deák, PhD. Katedra porovnávacej religionistiky
Mgr. Branislav Dolný, PhD. Katedra politológie
Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. Katedra slovanských filológií
Mgr. Marta Špániová, PhD. Katedra knižničnej a informačnej vedy
Mgr. Peter Kubínyi, PhD. Katedra žurnalistiky
Mgr. Jakub Rajčáni, PhD. Katedra psychológie
Mgr. Marián Kabát, PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky
PhDr. Vladimír Marko, PhD. Katedra logiky a metodológie vied
Mgr. Ivan Posokhin, PhD. Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
PhDr. Lukáš Rybár, PhD.   Katedra všeobecných dejín
doc. Mgr. Erika Lalíková, PhD. Katedra filozofie a dejín filozofie
PhDr. Hana Smitková, PhD. Katedra psychológie
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Mgr. Ján Tupý, PhD. Katedra romanistiky
Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. Katedra slovenského jazyka

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.

Katedra slovenského jazyka

 

Zoznam členov študentskej časti

Bc. Andrej Ondrejka (1moHi)

Bc. Ivan Dominik Greguš (1moHi)

Filip Bujdoš (2bxFISO)

Damián Samuel Ovečka (2buPESL)

Mgr. Barbora Hurtuková (2dSJ)

Mgr. Lucia Chudá (2dSV)

Bc. Adam Kubinec (1moPS)

Martina Melíšková (3boMK)

Mgr. Veronika Goldiňaková (1DSV)

Bc. Ondrej Hablák (1muHISL)

 

 

Administrátor: Mária Strížová 

Zapisovateľ: Mgr. Zuzana Obertová, PhD. 

Kontakt

Akademický senát FiF UK
sekretariát, Gondova 2, 811 02  Bratislava 1
II. posch. G256, tel. +421 2 9013 2147
Predsedníctvo Akademického senátu