Akademický senát

Akademický senát fakulty je samosprávnym zastupiteľským orgánom fakulty. Akademický senát a jeho členovia zodpovedajú za svoju činnosť akademickej obci fakulty. Akademický senát fakulty sa člení na zamestnaneckú a na študentskú časť senátu. Zamestnanecká časť senátu má 20 členov a študentská časť senátu má 10 členov. Členov zamestnaneckej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách členovia zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty a členov študentskej časti senátu volia tajným hlasovaním vo voľbách  členovia študentskej časti akademickej obce fakulty. Pôsobnosť akademického senátu fakulty upravuje § 27 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov a čl. 16 Štatútu FiF UK.

Voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu FiF UK 3.10.2017

Predseda AS FiF UK: doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.

Predseda zamestnaneckej časti: prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.

Predseda študentskej časti: Mgr. Viktor Svetský 

Zoznam členov zamestnaneckej časti

Mgr. Martin Bača, PhD.Katedra archeológie
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD.Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Eva Benková, PhD.Katedra slovenských dejín
Mgr. Irina Dulebová, PhD.Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD.Katedra maďarského jazyka a literatúry
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD.Katedra politológie
Mgr. Peter Kubínyi, PhD.Katedra žurnalistiky
PhDr. Vladimír Marko, PhD.Katedra logiky a metodológie vied
Prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc.Katedra slovenského jazyka
Mgr. Lukáš Rybár, PhD.   Katedra všeobecných dejín
PhDr. Ladislav Sabela, CSc.Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Petra Soláriková, PhD.Katedra psychológie
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD.Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Mgr. Pavol Štubňa, PhD.Katedra romanistiky
Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.    Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Silvia Vertanová, PhD.Katedra romanistiky

Zoznam členov študentskej časti

Mgr. Viktor Svetský

Max Steuer, M.A.

Martin Vetrík

Šimon Kotvas

Gabriela Križanová

Bc. Robert Mihály

Zapisovateľka: Mária Strížová

Kontakt

Akademický senát FiF UK
sekretariát, Gondova 2, 814 99  Bratislava
II. posch. G256, tel. +421 2 5933 9114
Predsedníctvo Akademického Senátu