Oznamy

Vyhlásenie volieb do oboch častí AS FiF UK

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje voľby do oboch častí Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2023-2027 (zamestnanecká časť, resp. 2023 - 2025 (študentská časť). Voľby do zamestnaneckej časti prebehnú prezenčne. Voľby do študentskej časti prebehnú online. Voľby sa uskutočnia dňa 31.05.2023. 

 

Zamestnanecká časť:

 

Riadne voľby do zamestnaneckej časti AS FiF UK sa budú konať prezenčnou formou dňa 31. 05. 2023 od 9:00 do 14:00 hod v miestnosti G236 (Gondova 2). 

 

Kandidovať do zamestnaneckej časti môže každý člen a členka zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty.

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok).

 

Návrhy kandidátov a kandidátok sa podávajú prostredníctvom podateľne fakulty v zásielke určenej predsedovi volebnej komisie zamestnancov (Dr. Martin Bača) alebo ako príloha e-mailovej správy odoslanej z univerzitnej e-mailovej adresy navrhovateľa predsedovi volebnej komisie zamestnancov na jeho e-mailovú adresu (martin.baca@uniba.sk). Oba spôsoby podania návrhov je možné vykonať v lehote do 26. mája 2023 (piatok) do 12:00 hod. 

Návrh musí obsahovať meno, priezvisko a pracovisko navrhovateľa (navrhovateľov) a meno, priezvisko a pracovisko navrhovaného spolu s jeho podpísaným súhlasom s kandidatúrou. K nemu môže byť pripojený program kandidáta. Návrh môže byť vyhotovený aj vo forme skenovaného elektronického súboru.

Riadne voľby do Zamestnaneckej časti AS FiF UK riadi volebná komisia v zložení:

 

Predseda:

Mgr. Martin Bača, PhD. 

 

Členovia:

PhDr. Eva Benková, PhD.

PhDr. Lukáš Rybár, PhD.

doc. Ivan Posokhin, PhD. 

 

Do zamestnaneckej časti AS FiF UK sa volí 21 senátorov a senátoriek, a to v 7 volebných okrskoch. Každý volebný okrsok má 3 mandáty. 

 

Volebné okrsky sú rozdelené nasledovne:

 

a)    Volebný okrsok číslo 1:

1.    Katedra anglistiky a amerikanistiky,

2.    Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky,

3.    Katedra jazykov,

4.    Katedra maďarského jazyka a literatúry,

 

b)    Volebný okrsok číslo 2:

1.    Katedra psychológie,

2.    Katedra romanistiky,

 

c)    Volebný okrsok číslo 3:

1.    Katedra filozofie a dejín filozofie,

2.    Katedra logiky a metodológie vied,

3.    Katedra pedagogiky a andragogiky,

4.    Katedra východoázijských štúdií,

 

d)    Volebný okrsok číslo 4:

1.    Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií,

2.    Katedra slovanských filológií,

3.    Katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie,

4.    Katedra slovenskej literatúry a literárnej vedy,

5.    Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk,

 

e)    Volebný okrsok číslo 5:

1.    Katedra archeológie,

2.    Katedra dejín výtvarného umenia,

3.    Katedra estetiky,

4.    Katedra etnológie,

5.    Katedra muzikológie,

6.    Katedra porovnávacej religionistiky,

 

f)    Volebný okrsok číslo 6:

1.    Katedra archívnictva a muzeológie,

2.    Katedra klasickej a semitskej filológie,

3.    Katedra slovenských dejín,

4.    Katedra všeobecných dejín,

 

g)    Volebný okrsok číslo 7:

1.    Katedra knižničnej a informačnej vedy,

2.    Katedra marketingovej komunikácie,

3.    Katedra politológie,

4.    Katedra sociológie,

5.    Katedra žurnalistiky.

 

Viac informácií o voľbách nájdete vo Vnútornom predpise č. 5/2023 -- Zásady volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

https://fphil.uniba.sk/fileadmin/fif/o_fakulte/dokumenty_vnutorne_predpisy/vnutorne_predpisy/VP_5_2023.pdf.

 

Zoznam kandidátov do volieb AS FiF UK

 

Volebný okrsok číslo 1:

doc. Mgr. Ivan Lacko, PhD. (katedra anglistiky a amerikanistiky)

Mgr. Marián Kabát, PhD. (katedra anglistiky a amerikanistiky)

Mgr. Benjamin Bossaert, Ph.D. (katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky)

 

Volebný okrsok číslo 2:

Mgr. Ján Tupý, PhD. (katedra romanistiky)

Mgr. Jakub Rajčáni, PhD. (katedra psychológie)

doc. PhDr. Eva Rošková, PhD. (katedra psychológie)

 

Volebný okrsok číslo 3:

doc. PhDr. Erika Lalíková, PhD. (katedra filozofie a dejín filozofie)

doc. PhDr. Vladimír Marko, PhD. (katedra logiky a metodológie vied)

Mgr. Janka Medveďová, PhD.  (katedra pedagogiky a andragogiky)

 

Volebný okrsok číslo 4:

doc. Mgr. Irina Dulebová, PhD. (katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií)

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD. (katedra slovanských filológií)

Mgr. Zuzana Obertová, PhD. (katedra slovanských filológií)

Mgr. Maryna Kazharnovich, PhD. (katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie)

Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD. (katedra slovenského jazyka a teórie komunikácie)

 

Volebný okrsok číslo 5:

Mgr. Michal Uhrín, PhD. (katedra etnológie)

Mgr. Matej Karásek, PhD. (katedra porovnávacej religionistiky)

 

Volebný okrsok číslo 6:

Mgr. Matej Ivančík, PhD. (katedra všeobecných dejín)

Mgr. Daniela Rošková, PhD. (katedra všeobecných dejín)

PhDr. Jakub Palko, PhD. (katedra slovenských dejín)

 

Volebný okrsok číslo 7:

Mgr. Marta Špániová, PhD. (katedra knižničnej a informačnej vedy)

Mgr. Branislav Dolný, PhD. (katedra politológie)

Mgr. Peter Kubinyi, PhD. (katedra žurnalistiky)

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie AS FiF UK dňa 12.06.2023

 

 

Pozvánka

 

 Pozývam Vás na ustanovujúce zasadnutie AS FiF UK, ktoré sa uskutoční dňa 12.06.2023 (pondelok) o 13:30 hod, v miestnosti G236 na Gondovej ulici č. 2.

  

Navrhovaný program:

                                                                                     

1.      Otvorenie zasadnutia

 

2.     Výsledky volieb do AS FiF UK

 

3.      Voľba predsedu/predsedníčky AS FiF UK (tajná voľba)

 

4.     Voľba podpredsedov AS FiF UK (tajná voľba)

 

5.     Rokovací poriadok AS FiF UK

 

6.     Rôzne

 

7.      Záver zasadnutia

 

 

 

V Bratislave, 05.06.2023