Oznamy

Pozvánka na najbližšie zasadnutie AS FiF UK

 

Pozvánka

 

Pozývam Vás na riadne zasadnutie AS FiF UK, ktoré sa uskutoční

 

dňa 18.1.2021 (pondelok) o 13:30 hod (online)

 

Navrhovaný program:

                                                                                     

1.     Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.     Schválenie návrhu dekana na upravenú systemizáciu funkčných miest pedagogických a výskumných zamestnancov na katedre germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky a katedre psychológie od 1. marca 2021

3.     Prerokovanie návrhu dekana na vydanie vnútorného predpisu č. X/2021 Smernica dekana fakulty, ktorou sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada FiF UK

4.     Rôzne

5.     Záver zasadnutia

 

 

Člen/ka AS FiF UK, ktorý/á sa nemôže tohto zasadnutia zúčastniť z vopred známych dôvodov, je povinný/á bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predsedu AS FiF UK (martin.bacauniba.sk).

 

 

V Bratislave, 11.01.2021