Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Pozvánka

 

Pozývam Vás na riadne zasadnutie AS FiF UK, ktoré sa uskutoční

 

dňa 08.06.2020 (pondelok) o 14:00 hod (miestnosť G127)

 

 

Navrhovaný program:

                                                                                     

1.      Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

2.      Diskusia k návrhu dekana na vymenovanie členiek a členov (novej) Vedeckej rady FiF UK na funkčné obdobie od 1.9.2020 do 31.8.2024 (predkladateľ: dekan)

3.      Schvaľovanie nominantiek a nominantov dekana na vymenovanie za členky a členov vedeckej rady FiF UK na funkčné obdobie od 1.9.2020 d 31.8.2024 v tajnej voľbe (predkladateľ: dekan, predseda AS FiF UK, predseda volebnej komisie AS FiF UK)

4.      Návrh dekana na vydanie vnútorného predpisu č. 6/2020 Dodatok č. 1 k vnútornému predpisu č. 5/2019 Organizačný poriadok Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (predkladateľ: dekan)

5.      Návrh dekana na systemizáciu funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov na akademický rok 2020/2021 (predkladateľ: dekan)

6.      Rôzne

7.      Záver zasadnutia

 

 

Člen/ka AS FiF UK, ktorý/á sa nemôže tohto zasadnutia zúčastniť z vopred známych dôvodov, je povinný/á bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predsedu AS FiF UK (martin.bacauniba.sk).

 

 

V Bratislave, 01.06.2020

 

           Mgr. Martin Bača, PhD.

                  predseda AS FiF UK