Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS FiF UK

Dňa 19. októbra 2023 prebehnú doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UK a všeobecné voľby do AS UK na nové funkčné obdobie.

Uznesenia AS FiF UK o vyhlásení doplňovacích volieb do zamestnaneckej časti (schválený na zasadnutí AS FIF UK 25.9.2023)

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave vyhlasuje doplňovacie voľby do zamestnaneckej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na volebné obdobie 2023-2027 vo volebnom okrsku č.5.

Volebný okrsok č.5 tvorí:

 1. katedra archeológie a kultúrnej antropológie,
 2. katedra dejín výtvarného umenia,
 3. katedra estetiky,
 4. katedra muzikológie,
 5. katedra porovnávacej religionistiky

Doplňovacími voľbami sa bude obsadzovať jeden mandát a budú konať prezenčnou formou dňa 19.10.2023 od 9.00 do 15.00 v miestnosti G239 (Hlavná budova Filozofickej fakulty, Gondova ul. 2).

Kandidovať môže každý člen a členka zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty z uvedených katedier volebného okrsku.

Akademickú obec fakulty tvoria vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí sú s fakultou v pracovnom pomere na ustanovený týždenný pracovný čas (100 % úväzok).

Návrhy kandidátov a kandidátok sa podávajú prostredníctvom podateľne fakulty v zásielke určenej predsedníčke volebnej komisie zamestnancov Svetlany Kmecovej alebo ako príloha e-mailovej správy odoslanej z univerzitnej e-mailovej adresy navrhovateľa predsedníčke volebnej komisie zamestnancov na jej e-mailovú adresu svetlana.kmecova@uniba.sk. Oba spôsoby podania návrhov je možné vykonať v lehote do 14. októbra 2023  do 9:00 hod.

Návrh musí obsahovať meno, priezvisko a pracovisko navrhovateľa (navrhovateľov) a meno, priezvisko a pracovisko navrhovaného spolu s jeho podpísaným súhlasom s kandidatúrou. K nemu môže byť pripojený program kandidáta. Návrh môže byť vyhotovený aj vo forme skenovaného elektronického súboru.

Doplňovacie voľby do Zamestnaneckej časti AS FiF UK riadi volebná komisia v zložení:

Predsedníčka:
Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Členovia:
Mgr. Matej Karásek, PhD.
Mgr. Marta Špániová, PhD.

Organizácia a priebeh volieb sa bude riadiť Vnútorným predpisom č.5/2023 (Zásady volieb do Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave).

Vyhlásenie doplňovacích volieb do AS FiF UK (PDF)

Zoznam kandidátov pre doplňovacie voľby do Akademického senátu Filozofickej fakulty UK vo volebnom obvode č.5

V zmysle schválených náležitostí konania doplňovacích volieb do AS FiF UK volebná komisia posúdila náležitosti doručených návrhov kandidátov a do zoznamu kandidátov zaradila:

Mgr. Veronika Pichaničová, PhD. (Katedra dejín výtvarného umenia)


V Bratislave 16.10.2023

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.
predsedníčka volebnej komisie

Zoznam kandidátov

Výsledky doplňovacích volieb do AS FiF vo volebnom obvode 5

Zápisnica z doplňovacích volieb do AS FiF obvod 5 zo dňa 19.10.2023

Náležitosti volieb do AS UK

Náležitosti konania všeobecných volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského vo volebnom obvode Filozofickej fakulty

Na základe uznesenia č.13 zo dňa 4.7.2023, ktorým Akademický senát Univerzity Komenského (ďalej len „AS UK“) vyhlásil všeobecné voľby do AS UK na funkčné obdobie  od 1.11. 2023 do 31.10. 2027 a ustanovení Vnútorného predpisu č.29/2023 (Zásady volieb do AS UK) schválilo predsedníctvo Akademického senátu FiF UK tieto náležitosti konania volieb do AS UK pre volebný obvod Filozofickej fakulty.

Voľby sa uskutočnia dňa 19.10.2023 v čase od 9.00-15.00.

Volebný obvod Filozofickej fakulty tvoria dva okrsky.

Zamestnanecký volebný okrsok, ktorý tvorí celá zamestnanecká časť akademickej obce fakulty. V zamestnaneckom okrsku sa volia traja členovia AS UK. V tomto okrsku sa voľby uskutočnia prezenčne tajným hlasovaním prostredníctvom hlasovacích lístkov v listinnej podobe na volebnom mieste, ktorým je miestnosť G239 v hlavnej budove Filozofickej fakulty na Gondovej ul.2.

Študentský volebný okrsok tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty. V študentskom okrsku sa volia dvaja členovia AS UK. V tomto okrsku sa voľby uskutočnia elektronickým hlasovaním prostredníctvom informačného systému. Informačný systém je spravovaný FMFI UK a garantuje anonymitu voľby hlasujúcich. Minimálne 12 hodín pred začiatkom volieb bude študentskej časti akademickej obce fakulty na ich univerzitné emailové kontá doručená hromadná správa s podrobnejšími inštrukciami pre vstup do systému a odovzdanie hlasu.

Organizácia a priebeh volieb sa riadia Zásadami volieb do AS UK v Bratislave (vnútorný predpis č.29/2023). Voľby vo volebnom okrsku Filozofickej fakulty organizuje a riadi Volebná komisia Filozofickej fakulty pre voľby do AS UK (ďalej „Volebná komisia fakulty“), ktorá bola zvolená Akademickým senátom FiF UK v zložení:

Predsedníčka:
Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Členovia:
Mgr. Matej Karásek, PhD.
Mgr. Marta Špániová, PhD.
Miroslav Malinovský
Ema Hlavová

Právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za zamestnaneckú časť akademickej obce FiF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce FiF UK, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce FiF UK; právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za študentskú časť akademickej obce FiF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FiF UK, a to z členov študentskej časti akademickej obce FiF UK; člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

 • meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 • vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 • meno a priezvisko kandidáta,
 • vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu.

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta sú (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu):

 • v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
 • v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce fakulty označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
 • e-mailová adresa kandidáta,
 • e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 • v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu volebný program

Návrhy na kandidátov ako aj súhlas s kandidatúrou sa podávajú predsedníčke volebnej komisie fakulty Svetlany Kmecovej prostredníctvom podateľne fakulty, najneskôr do 10. októbra 2023 do 15.00 hod.

Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom  a na návrhy kandidátov doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné.

Po uplynutí určenej lehoty na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia fakulty preskúma splnenie vyššie uvedených náležitostí a rozhodne o zaradení kandidátov do zoznamu kandidátov. Následne bezodkladne zabezpečí zverejnenie zoznamu kandidátov zoradených v abecednom poradí podľa ich priezvisk osobitne pre oba okrsky na webovom sídle fakulty a v listinnej podobe na výveske určenej pre oznamy Akademického senátu FiF UK.

Náležitosti volieb do AS UK (PDF)

Zoznam kandidátov pre voľby do Akademického senátu Univerzity Komenského vo volebnom obvode Filozofickej fakulty na funkčné obdobie od 1.11.2023 do 31.10.2027

V zmysle schválených náležitostí konania všeobecných volieb do AS UK volebná komisia fakulty posúdila náležitosti doručených návrhov kandidátov a do zoznamu kandidátov zaradila:

Zamestnanecký volebný okrsok

 • doc. Erik Láštic, PhD.
 • prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.
 • Mgr. Zuzana Popovičová Sedláčková, PhD.


Študentský volebný okrsok

 • bc. Adam Molnár
 • bc. Damián Samuel Ovečka (kandidát predložil aj volebný program)


Proti rozhodnutiu volebnej komisie fakulty o zaradení kandidáta alebo nezaradení kandidáta do zoznamu kandidátov môže ktorýkoľvek volič príslušného volebného obvodu podať námietku v lehote do 13.10.2023 písomnou formou s odôvodnením predsedníčke volebnej komisie fakulty prostredníctvom podateľne.


V Bratislave 11.10.2023


Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.
predsedníčka volebnej komisie fakulty pre voľby do AS UK

Zoznam kandidátov

Výsledky volieb do Akademického senátu UK vo volebnom obvode Filozofickej fakulty

Zápisnica z volieb do AS UK z dňa 19.10.2023