Oznamy

Vyhlásenie volieb kandidáta/kandidátky na dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

Vyhlásenie volieb kandidáta/kandidátky na dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave

 

 

Predsedníctvo Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na odporúčanie Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré sa tak uznieslo na svojom riadnom zasadnutí dňa 21.04.2022, v zmysle ustanovení článku 28 Štatútu Univerzity Komenského, Filozofickej fakulty, a v zmysle ustanovení článku 7 Rokovacieho poriadku Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, vyhlasuje voľby kandidáta/kandidátky na dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na funkčné obdobie od 7.5.2023 do 6.5.2027.

 

Termíny a podmienky pre návrhy a voľbu sa určujú nasledovne:

 

a)        návrhy kandidátov/kandidátok pre voľbu kandidáta/kandidátky na dekana možno predkladať od tohto momentu do 14. februára 2023 do 12:00 hod. a to predsedovi Volebnej komisie pre voľbu kandidáta/kandidátky na dekana, PhDr. Lukášovi Rybárovi, PhD., prostredníctvom podateľne Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Právo navrhovať kandidáta/kandidátku pre voľby kandidáta/kandidátky na funkciu dekana majú členovia a členky akademického senátu fakulty, dekan, katedry a členovia a členky akademickej obce fakulty.

b)        voľba kandidáta/kandidátky na dekana sa uskutoční na zasadnutí Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave dňa 20. februára 2023, 13:30 hod. v Zasadačke vedeckej rady, v miestnosti č. G236 na Gondovej ulici č. 2. 

c)        predstavovanie kandidátov/kandidátok na dekana a verejná rozprava pred akademickou obcou sa uskutoční dňa 20. februára 2023, 9:00 hod. v Zasadačke vedeckej rady, v miestnosti č. G236 na Gondovej ulici č. 2.

 

 

Voľby kandidáta/kandidátky na dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave riadi Volebná komisia pre voľbu kandidáta/kandidátky na dekana.

 

 

V Bratislave, 22.04.2022

 

 

 

Mgr. Martin Bača, PhD., predseda AS FiF UK v Bratislave

 

Mgr. Svetlana Kmecová, PhD., predsedníčka zamestnaneckej časti AS FiF UK v Bratislave

 

Mgr. Lucia Chudá, predsedníčka študentskej časti AS FiF UK v Bratislave

 

 

Pozvánka na riadne zasadnutie AS FiF UK dňa 16.05.2022

 

 

Pozvánka

 

 

Pozývam Vás na riadne zasadnutie AS FiF UK, ktoré sa uskutoční dňa 20.06.2022 (pondelok) o 13:30 hod, v miestnosti č. G236 (zasadačka vedeckej rady), na Gondovej ulici č. 2.

 

 

Navrhovaný program:

                                                                                     

1.      Otvorenie zasadnutia a schválenie programu

 

2.     Schválenie výročnej správy o činnosti a hospodárení fakulty za rok 2021 (predkladateľ: pán dekan Zouhar)

 

3.      Schválenie návrhu dekana na systemizáciu funkčných miest profesorov, docentov, odborných asistentov, lektorov a výskumných pracovníkov na akademický rok 2022/2023 (predkladateľ: pán dekan Zouhar)

 

4.     Informácie o priebehu stretnutí s vedúcimi katedier FiF UK (predkladateľ: pani predsedníčka ZČ AS FiF UK)

 

5.     Diskusia o tom, ako reagovať na súčasnú situáciu s platmi vo VŠ (predkladateľ: predseda AS FiF UK).

 

6.     Rôzne

 

7.      Záver zasadnutia

 

  

Člen/ka AS FiF UK, ktorý/á sa nemôže tohto zasadnutia zúčastniť z vopred známych dôvodov, je povinný/á bezodkladne informovať o tejto skutočnosti predsedu AS FiF UK (martin.baca@uniba.sk).

 

V Bratislave, 13.06.2022