Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Oznamy

Predsedníctvo AS FiF UK podporuje stanovisko ŠČ AS FiF UK

Predsedníctvo AS FiFUK vyjadruje podporu stanovisku študentskej časti akademického senátu a pokladá za oprávnené odmietnuť zovšeobecňujúce kritické názory k fungovaniu akademických senátov, osobitne ich študentských častí. Súčasné zloženie študentskej časti senátu našej fakulty sa stavia k svojej funkcii zodpovedne a autenticky a nemáme dôvod pokladať ho za manipulovateľnú nekompetentnú zložku  rozhodovacieho procesu  v riadení fakulty. V diskusiách o súčasnej situácii nášho vysokého školstva sa zjavujú kritické názory na samosprávny model riadenia fakúlt a univerzít, ktorý však pokladáme za výdobytok demokratických premien nášho akademického prostredia. Významnú úlohu študentov pri spoluvytváraní systémov kvality prinášajú aj aktuálne zmeny vysokoškolského prostredia a novo zavádzaných akreditačných pravidiel, vychádzajúcich v tomto ohľade aj z medzinárodne uznávaných dokumentov. V podmienkach partnerského modelu vzťahov v akademickom prostredí nie sú generalizujúce spochybňovania kompetentnosti a samostatnosti študentov namieste.

Za predsedníctvo AS FIFUK:

Mgr. Martin Bača, PhD. predseda AS FiFUK

Prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc., predsedníčka zamestnaneckej časti AS FiFUK

Stanovisko ŠČ AS FiF UK

Vyjadrenie Študentskej časti Akademického senátu FiF UK k osočujúcim vyjadreniam vysloveným v programe Večera s Havranom

Reakcia prof. Bátoru