Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční v termíne po dohode senátoriek a senátorov ako aj v závislosti od nasledujúceho zasadnutia pléna AS FiF UK. O termíne budeme včas informovať prostredníctvom tejto stránky. 

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí senátu aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov.

Správa z ostatného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS a účasť senátoriek a senátorov ŠČ AS na zasadnutí AS FiF UK 22.01.2018) 

  • V správe sa dozviete viac o pripravovanej prezentácii študentských senátorov na našej facebookovej stránke, tiež o pripravovanej ankete "Vchod od Dunaja", o ktorom ste sa mohli dočítať už v správe z minulého zasadnutia, taktiež viac o témach diskutovaných na celofakultnom zasadaní AS FiF UK a mnoho ďalšieho.

Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete na tejto stránke.

Vaše senátorky a Vaši senátori 

senat-studentifphil.uniba.sk

Zápisnica z ostatného zasadnutia

Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 22.01.2018.