Študentská časť AS FiF UK

Zápisnica zo zasadnutia

Milé študentky, milí študenti,

na tomto mieste nájdete zápisnicu z posledného zasadnutia Študentskej časti Akademického senátu FiF UK z dňa 25. 4. 2022. 

Výsledky volieb do Študentskej časti AS FiF UK

Oznamujeme Vám, že v doplňovacích voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK získal najvyšší počet hlasov Bc. Richard Filip Mikloši. Blahoželáme! 

Matej Makay získal 31 hlasov.

Bc. Richard Filip Mikloši získal 48 hlasov.

Zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb nájdete TU.

Kandidáti vo voľbách do ŠČ AS FiF UK a informácie o online hlasovaní

Milé študentky, milí študenti,

predstavujeme Vám kandidátov vo voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK:

 

1. Matej Makay, 2boRV (volebný program kandidáta)

2. Bc. Richard Filip Mikloši, 1moHI (volebný program kandidáta)

 

Voľby prebehnú 9.3.2022 od 9:00 do 16:00 hod elektronickým hlasovaním na stránke: https://volby.fmph.uniba.sk/fif/ 

Ako voliť? 

1.     Študent (volič) sa prihlási použitím jednotného autentifikačného systému UK (rovnako ako napr. do AIS). 

2.     Ak je všetko v poriadku a je uvedený v zozname voličov, zobrazí sa mu elektronický hlasovací lístok (v opačnom prípade je potrebné kontaktovať volebnú komisiu). 

3.     Volič označí políčka pri menách kandidátov, ktorým chce dať svoj hlas (najviac určený počet).* 

4.     Tlačidlom "Vytvor hlas" z formulára vytvorí zašifrovanú podobu hlasovacieho lístka, ktorá sa zobrazí vo formulári. 

5.     Tlačidlom "Pošli hlas" volič odošle zašifrovaný hlas na hlasovací server. 

6.     Voličovi sa zobrazí informácia o prijatí hlasu a môže sa odhlásiť (odhlásenie ho odhlási zo všetkých služieb napojených na jednotný autentifikačný systém). 

*Vo voľbách do ŠČ AS FiF UK sa označí jeden kandidát. 

V prípade, ak by nastali počas Vášho hlasovania problémy, kontaktujte predsedu volebnej komisie: gregus34uniba.sk

Pozývame vás na Festival ženských práv na FiF UK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, drahí členovia a členky akademickej obce,

srdečne Vás pozývame na  "Festival ženských práv na FiF UK," ktorý organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v átriu na Gondovej 2. Podujatie sa bude konať v utorok, 8.3.2022 medzi 11:00-16:30. Pôjde o sériu diskusií spojených s problematikou práv žien, pričom na diskusie prijalo pozvanie viacero ctených hostí. Súčasťou festivalu bude aj zaujímavý sprievodný program, ktorý bude zahŕňať tematické vystúpenie (performance), súťažný kvíz, občerstvenie, ako aj finančnú zbierku pre obete konfliktu na Ukrajine. 

PROGRAM S HARMONOGRAMOM:

11:00  - 11:05 Otvorenie festivalu

11:05-12:05.Diskusia: Aké sú historické korene Medzinárodného dňa žien? /Eva Škorvanková, Marína Závacká/

12:10 -  13:00 - Boris Fedorovič /tematické vystúpenie - performance/

13:15 - 14:00 - Diskusia: Antropológia a menštruácia: večné tabu? /Helena Tužinská/

14:00 - 15:00 -  Diskusia: Plán rodovej rovnosti FiF UK. Aké riešenia plán fakulte ponúka? /Mariana Szapuová, Marián Zouhar/

15:00 - 16:00 - Čo môžeme urobiť pre bezpečnú a feministickú spoločnosť? /Alexandra Ostertágová, Alena Faragulová, Paula Jojárt/

16:00-16:30 Vyhodnotenie súťaže a ukončenie festivalu

Sprievodný program:

  • Súťažný kvíz s výhernou cenou promo grafiky FiF UK /vyhodnotenie kvízu o 16:00 po poslednej diskusii/
  • Zbierka pre obete konfliktu na Ukrajine /informácie upresníme, pre konkrétne informácie sledujte naše sociálne siete/
  • občerstvenie /káva, mušt, víno, voda/

Viac informácií o udalosti môžete nájsť na Facebooku.

Tešíme sa na Vašu účasť, a najmä na osobné stretnutia naživo po dlhých a neľahkých týždňoch dištančnej výučby.

Doplňovacie voľby do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK v Bratislave

Milé študentky, milí študenti,

rád by som Vás informoval o blížiacich sa doplňovacích voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK. Voľby sa budú konať dňa 9.3. 2022 v čase od 9:00 do 16:00, pričom prebehnú elektronicky prostredníctvom informačného systému (konkrétny link na adresu bude sprístupnený webovej stránke ŠČ AS FiF UK, sociálnych sieťach, ako aj v nadchádzajúcom e-maili.) Obsadzovať budeme 1 uvoľnený mandát na funkčné obdobie do 29.10.2022.

Ste srdečne pozvaní/é využiť svoje aktívne, ako aj pasívne volebné právo. Podávať návrhy na kandidátov/ky a kandidovať môžu študenti/ky FiF UK v dennej alebo externej forme štúdia vo všetkých troch stupňoch VŠ štúdia. Kandidát/ka môže navrhnúť aj samého/samú seba.  

Návrhy kandidátov/tiek bude možné podávať elektronicky, v podobe prílohy e-mailovej správy odoslanej z univerzitného e-mailu na adresu gregus34@uniba.sk, alebo v písomnej forme v 3 vyhotoveniach prostredníctvom podateľne FiF UK (v zásielke určenej na meno Bc. Ivan Dominik Greguš.) Návrhy kandidátov  je možné podávať najneskôr do 02.03.2022, do 09:00 hod.

Návrh kandidáta musí obsahovať: 

1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

2. meno a priezvisko kandidáta, 

3. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

4. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia kandidáta, 

5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta o tom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, čo nie je potrebné v prípade, že navrhuje sám seba, 

6. volebný program (ideálne vo formáte docx. alebo pdf.), ktorý uverejníme na sociálnych sieťach a na webe ŠČ AS FiF UK.
 

Vzor návrhu kandidáta do AS FiF UK nájdete TU. Ďalšie informácie týkajúce sa pravidiel a zásad samotných volieb sú dostupné na tejto adrese.  

V prípade akýchkoľvek otázok, či pripomienok nás neváhajte kontaktovať, buď e-mailom, alebo prostredníctvom nášho Facebooku, či Instagramu, kde nájdete všetky informácie ohľadom našich aktivít.  Rád by som Vás takisto povzbudil k účasti na voľbách, či zvážením kandidatúry do senátu. Budeme totiž radi, ak medzi sebou budeme môcť privítať práve Vás!  

S pozdravom
Bc. Ivan Dominik Greguš 
predseda volebnej komisie ŠČ AS FiF UK

Študentský manifest za slobodné vysoké školy

My, zástupcovia študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského rezolútne odmietame súčasné znenie návrhu novely vysokoškolského zákona a požadujeme jej okamžité stiahnutie z legislatívneho procesu. Novela zákona totiž so sebou prináša nebezpečnú politizáciu akademického prostredia a s tým sa ako študenti nedokážeme stotožniť. Nechceme študovať na spolitizovaných vysokých školách, ktoré sa statnú závislé od svojvôle politikov. Ekonomické a ideologické záujmy politikov sú odlišné od záujmov študentov a v niektorých prípadoch môžu priamo protirečiť princípom akademických slobôd. Obávame sa, že ak by niekedy ovládli rezort školstva extrémisti, mechanizmus výberu členov správnych rád univerzít by im vydláždil cestu na likvidáciu akademických slobôd. Politizácia je krok k neslobode. Veríme však, že vysoké školy majú ostať slobodnou, autonómnou a nezávislou zložkou spoločenského života.

Dožadujeme sa, aby naše školy boli skutočne slobodné. Chceme slobodné vysoké školy, v ktorých je hlas študentov a pedagógov vždy vypočutý. Prajeme si, aby sa do vysokého školstva začalo masívne investovať, pretože súčasný stav infraštruktúry univerzít je neúnosný. Trápi nás zlý technický stav internátov, ktorý pre nás predstavuje potenciálne riziko ujmy na zdraví a nezodpovedá štandardom krajín Európskej únie. Trápi nás, že na vedu a výskum investuje ministerstvo školstva žalostne málo prostriedkov, pričom už druhý rok po sebe znížilo rozpočet pre vysoké školy o desiatky miliónov. Trápi nás, že mnohí vyučujúci majú popri práci na univerzite ďalšie zamestnanie a popri ňom na nás nemajú dostatok času. Nebodaj chcete posunúť slovenské školstvo a slovenskú vedu vpred, ak im jednou rukou beriete peniaze, a druhou rukou vnucujete pseudoreformu vysokoškolského zákona?

Väčšinu študentov univerzitná politika nezaujíma. To, čo nás zaujíma je, či nám vysoké školy ponúknu dobrý štart do života. Vyjadrujeme týmto vďaku všetkým pedagógom, ktorí nám aj v týchto nedostatočných materiálnych podmienkach dokážu ukazovať cestu, ako sa v živote nestratiť. Podporujeme ich v úsilí ubrániť univerzity pred vplyvom politizácie, ktorá by univerzitám zobrala to najcennejšie, čo majú – autonómiu a nezávislosť. Vyzývame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aby novelu stiahlo z legislatívneho procesu a vrátilo sa k vecnej diskusii o tom, ako zrealizovať skutočnú a naozaj potrebnú reformu vysokého školstva. Diskutujte aj s nami.

Študentská časť Akademického senátu FiF UK 

Tlačová spáva z diskusie o novele VŠ zákona

Zástupcovia Študentskej časti Akademického senátu FiF UK a Akademického senátu UK spustili protestnú akciu s cieľom stiahnuť súčasné znenie pripravovanej novely zákona o vysokých školách z legislatívneho procesu. Dňa 4. novembra 2021 zorganizovali na pôde Filozofickej fakulty UK diskusiu o predmetnej novele. Diskusiu moderovala členka Študentskej časti Akademického senátu UK Zuzana Bujačková a vystúpili na nej dekan FiF UK Marián Zouhar, predseda AS FiF UK Martin Bača a zástupcovia Študentskej časti AS FiF UK Lucia Chudá a Ivan Dominik Greguš. Cieľom diskusie bolo oboznámiť študentov aj širšiu verejnosť s odmietavým postojom voči pripravovanej novele. Diskutujúci venovali priestor témam ako fungovanie univerzitných a fakultných samospráv, ich orgánov a vplyve študentov na riadenie vysokých škôl. Študenti FiF UK sa domáhajú aktívnej participácie na dialógu o skvalitnení slovenských vysokých škôl. Vyjadrujú názor, že pripravovaná novela neadresuje existujúce problémy, ale vytvára nové. 

 

Študenti FiF UK zároveň ohlasujú protestný POCHOD ZA SLOBODNÉ VYSOKÉ ŠKOLY, ktorý sa  uskutoční 10. novembra 2021. Zhromaždenie účastníkov pochodu je naplánované na 14:00 hod. Trasa pochodu je: Šafárikovo námestie – Štúrová – Laurinská – Panská – Ventúrska – Michalská – Hurbanovo námestie – Suché mýto – Hodžovo námestie – Palisády – Zámocká (pri hradnej bráne). Zástupcovia študentov zároveň požiadali o oficiálnu audienciu u prezidentky SR Zuzany Čaputovej. 

 

Študentskí senátori FiF UK zverejňujú svoje aktivity na webovej stránke a sociálnych sieťach. Záznam z dnešnej diskusie je dostupný na: https://www.facebook.com/scasfifuk/videos/1261914564273128 

Stanovisko ŠČ AS FiF UK k novele vysokoškolského zákona:

Vážené študentky, vážení študenti, 

 

študentská časť Akademického senátu FiF UK v Bratislave vyjadruje plnú podporu protestným aktivitám Univerzity Komenského v súvislosti s pripravovanou novelou vysokoškolského zákona. Novelu vysokoškolského zákona vnímame ako snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o politizáciu akademického priestoru, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre zachovanie akademických slobôd na Slovensku. Ako predstavitelia študentskej obce zásadne odmietame návrh, ktorý predstavuje marginalizáciu zastúpenia študentov v kľúčových riadiacich pozíciách univerzít. 

O čo v tomto návrhu ide? V prípade schválenia tejto novely by sa výrazne posilnil vplyv ministra školstva na riadenie univerzít, keďže ten by získal právomoc nominovať polovicu členov správnych rád univerzít, ktorých kompetencie by sa výrazne posilnili. V praxi to znamená, že bez súhlasu politických nominantov by sa mnohé riadiace procesy na univerzitách nedali uskutočňovať. Akademický senát by prišiel o mnohé zo svojich rozhodovacích právomocí a fakultné senáty, vrátane našej, študentskej časti by prestali existovať v takej podobe, ako ich poznáme. Vnímame, že v takomto prípade by sa miera kontroly riadiacich procesov “zdola” značne okresala. Z pozície študentov Filozofickej fakulty, ktorá sa hlási k demokratickým princípom a princípom slobodnej diskusie, odmietame návrh, ktorý okliešťuje našu autonómiu - možnosť regulovať dianie na fakultnej úrovni. Vyjadrujeme obavu z návrhu zákonnej úpravy, ktorá by v prípade, že by rezort školstva ovládla extrémistická strana, zásadne uľahčovala takejto strane odstraňovať slobodnú diskusiu na univerzitách. Na základe týchto závažných skutočností vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby návrh stiahlo z legislatívneho procesu. 

 

S pozdravom, Vaše senátorky a senátori

VÝSLEDKY VOLIEB DO ŠČ AS FiF UK

Dňa 13.10.2021 boli zvolení nasledujúci kandidáti:


 
Všeobecné voľby:

Mgr. Barbora Hurtuková, 3dSJ:           67 hlasov

Damián Samuel Ovečka, 2buPESL:    47 hlasov

Bc. Ivan Dominik Greguš, 1moHI:      43 hlasov

Bc. Andrej Ondrejka, 1moHI:              36 hlasov

Filip Bajtoš, 2bxFISO:                             30 hlasov

 

Zápisnica je dostupná TU.

 

Doplňovacie voľby: 

Bc. Adam Kubinec, 2moPS:                   96 hlasov


Zápisnica je dostupná TU

Novým senátorom a senátorkám srdečne blahoželáme a prajeme veľa úspechov!