Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská časť AS FiF UK

Správa a zápisnica z ostatných zasadaní ŠČ AS FiF UK

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

 

Milé kolegyne, milí kolegovia,

 

dovoľte nám, aby sme Vás touto cestou informovali o uzneseniach z posledného rokovania ŠČ AS FIF UK, ktoré prebehlo dňa 22.5.2020 o 12:00 hod.

Zápisnicu zo zasadnutia ŠČ AS FiF UK  nájdete tu.

 

Zápisnicu zo zasadania ŠČ AS FiF UK z dňa 8. 5. 2020 nájdete tu.

 

Milé študentky, milí študenti,

povzbudzujeme Vás k tomu, aby ste nás v prípade potreby kontaktovali. Naša práca a úsilie o zlepšenie mnohých vecí, týkajúcich sa najmä Vás, nadobudnú zmysel len vtedy, ak budete s nami kooperovať a zúčastňovať sa na nami pripravovaných akciách.

Sledujte nás na Instagrame @senatori_fif a na Facebooku Študentská časť Akademického senátu FiF UK, kde sa ako prví dozviete o plánovaných akciách.

 

 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční v termíne po dohode senátoriek a senátorov, aj v závislosti od termínu nasledujúceho zasadnutia pléna senátu.

 

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí senátu aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov. O presných termínoch zasadnutí informujeme prostredníctvom tejto stránky.