Študentská časť AS FiF UK

Pozvánka na verejné vypočutia kandidátov na pozíciu študentského ombudsmana

Vážená akademická obec,

termín vypočutí kandidátov na pozíciu študentského ombudsmana určujem na štvrtok 30. 11. 2023 so začiatkom o 16.00 podľa priloženého harmonogramu.

Miesto konania je miestnosť č. 249, budova Filozofickej fakulty, Gondova 2, 811 02 Bratislava.

Vypočutia sú verejné s možnosťou kladenia otázok. Komisia, ktorá bude vypočutia viesť, zasadne v zložení členiek a členov pracovnej skupiny Študentskej časti Akademického senátu Martin Bednárik (predsedajúci), Bc. Lucia Halajová, Ema Hlavová a Bc. Damián Samuel Ovečka.

S pozdravom

Martin Bednárik

 

Harmonogram

16:00 – 16:10 Úvod

16:10 – 16:30 Bc. Lodová Frederika (žurnalistika, 2. stupeň)

16:35 – 16:55 Bc. Kutná Simona (psychológia, 2. stupeň)

17:00 – 17:20 Novotňáková Viktória (žurnalistika, 1. stupeň)

17:20 – 17:40 Prestávka

17:40 – 18:00 Bc. Gašparová Katarína (učiteľstvo slovenského jazyka a histórie, 2. stupeň)

18:05 – 18:25 Mgr. Lacová Nina (slavistika, 3. stupeň)

18:30 – 19:00 Zasadnutie komisie (neverejná časť) 

NOVINKY Z AKADEMICKÉHO SENÁTU FIF UK:

 •  Akademický senát FiF UK schválil návrh Pravidiel prijímacieho konania na bakalárske štúdium FiF UK v ak. roku 2024/25
 • Dôležitou úpravou oproti minulým zneniam je zmena časového rámca prijímacieho konania. Fakulta bude akceptovať len tie výsledky národných porovnávacích skúšok od spoločnosti SCIO, ktoré uchádzači o štúdium absolvujú v termíne do konca marca 2024 (termíny testovania SCIO, ktoré sú aktuálne k dispozícii: 9.12. 2023, 16.1. 2024, 3.2. 2024, 2.3.2024 a 23.3. 2024). Odôvodnenie rozhodnutia: Realizácia celého prijímacieho konania a zasielanie rozhodnutí uchádzačom o štúdium do konca apríla 2024, tz. záujemcovia o štúdium dostanú vyrozumenie o 2 mesiace skôr oproti prijímaciemu konaniu na AR 2023/24.
 • Zmena v prijímacom konaní sa dotkne aj dlhodobo najžiadanejšieho študijného programu fakulty – psychológie. Uchádzači o bakalárske štúdium psychológie už nebudú musieť absolvovať okrem testu VŠP od spoločnosti SCIO aj skúšky špecifických predpokladov realizované fakultou. Prijímaní budú iba na základe výsledkov testov všeobecných študijných predpokladov od spoločnosti SCIO.

Voľby do Akademického senátu UK (19. október 2023)

Na základe uznesenia č.13 zo dňa 4.7.2023, ktorým Akademický senát Univerzity Komenského (ďalej len „AS UK“) vyhlásil všeobecné voľby do AS UK na funkčné obdobie  od 1.11. 2023 do 31.10. 2027 a ustanovení Vnútorného predpisu č.29/2023 (Zásady volieb do AS UK) schválilo predsedníctvo Akademického senátu FiF UK tieto náležitosti konania volieb do AS UK pre volebný obvod Filozofickej fakulty.

Voľby sa uskutočnia dňa 19.10.2023 v čase od 9.00-15.00.

Volebný obvod Filozofickej fakulty tvoria dva okrsky - zamestnanecký a študentský.

Študentský volebný okrsok tvorí celá študentská časť akademickej obce fakulty. V študentskom okrsku sa volia dvaja členovia AS UK. V tomto okrsku sa voľby uskutočnia elektronickým hlasovaním prostredníctvom informačného systému. Informačný systém je spravovaný FMFI UK a garantuje anonymitu voľby hlasujúcich. Minimálne 12 hodín pred začiatkom volieb bude študentskej časti akademickej obce fakulty na ich univerzitné emailové kontá doručená hromadná správa s podrobnejšími inštrukciami pre vstup do systému a odovzdanie hlasu.

Organizácia a priebeh volieb sa riadia Zásadami volieb do AS UK v Bratislave (vnútorný predpis č.29/2023). Voľby vo volebnom okrsku Filozofickej fakulty organizuje a riadi Volebná komisia Filozofickej fakulty pre voľby do AS UK (ďalej „Volebná komisia fakulty“), ktorá bola zvolená Akademickým senátom FiF UK v zložení:

Predsedníčka:
Mgr. Svetlana Kmecová, PhD.

Členovia:
Mgr. Matej Karásek, PhD.
Mgr. Marta Špániová, PhD.
Bc. Miroslav Malinovský
Ema Hlavová

Právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za študentskú časť akademickej obce FiF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FiF UK, a to z členov študentskej časti akademickej obce FiF UK; člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

 • meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 • vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 • meno a priezvisko kandidáta,
 • vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu.

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta sú (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu):

 • označenie študijného programu, ktorý kandidát študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
 • označenie študijného programu, ktorý navrhovateľ kandidáta študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
 • e-mailová adresa kandidáta,
 • e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov,
 • volebný program

Návrhy na kandidátov ako aj súhlas s kandidatúrou sa podávajú predsedníčke volebnej komisie fakulty Svetlany Kmecovej prostredníctvom podateľne fakulty, najneskôr do 10. októbra 2023 do 15.00 hod.

Na návrhy kandidátov, ktoré neboli podané ustanoveným spôsobom, a na návrhy kandidátov doručené po uplynutí lehoty na ich podávanie sa neprihliada. Späťvzatie návrhu kandidáta navrhovateľom nie je prípustné.

Po uplynutí určenej lehoty na podávanie návrhov kandidátov volebná komisia fakulty preskúma splnenie vyššie uvedených náležitostí a rozhodne o zaradení kandidátov do zoznamu kandidátov. Následne bezodkladne zabezpečí zverejnenie zoznamu kandidátov zoradených v abecednom poradí podľa ich priezvisk osobitne pre oba okrsky na webovom sídle fakulty a v listinnej podobe na výveske určenej pre oznamy Akademického senátu FiF UK.

Report činnosti ŠČ AS FiF UK za letný semester 2022/23

Milé kolegyne, milí kolegovia,

v mene Študentskej časti Akademického senátu FiF UK by sme sa Vám chceli poďakovať za všetky Vaše pripomienky, ktoré ste vpísali do najnovšej Študentskej ankety za uplynulý semester. V súčasnosti si Vaše podnety poctivo čítame a vyberáme tie, ktorých riešenie je v našich kompetenciách. Pokúsime sa reagovať na všetko konštruktívne, pripomienky presahujúce naše možnosti posunieme priamo k dotknutým katedrám, vyučujúcim alebo fakultným orgánom.

V tejto správe by sme chceli predovšetkým zrekapitulovať udalosti uplynulého semestra. Tento krátky report je len stručným súhrnom našich najvýraznejších činností, o ktorých sa môžete dozvedieť viac v našich pravidelne zverejňovaných zápisniciach. Za všetko vyberáme:

✅ rozbehli sme diskusnú reláciu Tvárou v tvár, v rámci ktorej oslovujeme a spovedáme vyučujúcich a ostatných zamestnancov fakulty podľa Vášho výberu. Tieto rozhovory môžete nájsť na našom novo-založenom kanále na YouTube,

✅ analyzovali sme vaše podnety z ankety za zimný semester a viacero sme ich posunuli smerom k dekanátu, kde sa následne riešili,

✅ zverejnili sme sériu príspevkov v rámci Instagramovej rubriky “Vedeli ste, že...”, v ktorej sme vám poskytli aktuálne informácie z diania na fakulte,

✅ informovali sme o možnostiach riešenia sexuálneho obťažovania a sexistického správania prostredníctvom našich sietí,

✅ zorganizovali sme podujatia Festival ženských práv na FiF UK a Medzikultúrny dialóg. Nadviazali sme tiež spoluprácu s občianskym združením Spoločná cesta, ktorého hlavnými zásadami sú medzikultúrny dialóg a vzdelávanie. I naďalej poskytujeme priestor všetkým skupinám, ktoré s nami chcú spolupracovať,

✅ pripravili sme predpis pre vytvorenie pozície Študentský ombudsman. Ten by mal začať na fakulte pôsobiť už počas zimného semestra a mal by ponúkať priestor pre riešenie šikany, bossingu či inej formy neprávosti zo strany vyučujúcich i kolegov na fakulte a poskytovať kvalifikované poradenstvo,

✅ nadviazali sme kooperáciu s OZ Cyklokoalícia, s ktorej pomocou sme získali zachované bicykle z Cyklokuchyne v rámci podpory green aktivít. K týmto bicyklom sme pridali lístky do kina a balíčky fakultného merchu, ktoré sme poskytli ako odmeny v súťaži za zapojenie sa do Študentskej ankety,

✅ aktívne sme sa zapojili do pripomienkovania Štatútu Filozofickej fakulty UK, v ktorom sme presadili napríklad vyššie zastúpenie študentov v Akademickom senáte (z 10 na 12 členov) a pripojenie zástupcu študentov do Kolégia dekana, ale aj iné,

✅ aktívne sme sa zapojili aj do pripomienkovania Študijného poriadku Filozofickej fakulty UK, v rámci ktorého sme podporili iniciatívu dekanátu umožniť študentom požiadať si o individuálny študijný plán i počas akademického roka, pre prípad sporu o hodnotenie sme lobovali za ponechanie rozhodnutia na Rade študijného programu (namiesto garanta) alebo sme aj s potešením privítali a podporili uznávanie predmetov z predošlého štúdia hodnotených aj známkami D a E,

✅ aktualizovali sme Zásady volieb do ŠČ AS FiF UK, v ktorých sme oficiálne umožnili možnosť organizovania volieb online formou, aby sme umožnili účasť napríklad i študentom odcestovaným na mobilite. Tiež sme zaviedli ustanovenie pozície náhradníkov, aby sme sa vyhli zvýšenému množstvu doplňujúcich volieb. Stransparentnili sme tiež proces žrebovania v prípade rovnosti hlasov,

✅ zorganizovali sme výberové konanie na študentských zástupcov v Disciplinárnej komisii, kam sme napokon dodali trojicu kvalitných reprezentantov,

✅ stretli sme sa dovedna na 5 samostatných zasadnutiach študentskej časti nášho senátu, na ktorých sme sa zaoberali rôznymi udalosťami a námetmi. S celkovým počtom 13 zasadnutí za akademický rok sme dosiahli najvyššiu frekvenciu zasadnutí ŠČ AS FiF UK za uplynulé roky,

✅ zúčastnili sme sa na stretnutiach vedenia fakulty s jednotlivými vedúcimi katedier aby sme sa ubezpečili, že jednotlivé študijné programy nie sú v bezprostrednom ohrození existencie do najbližších rokov,

✅ zúčastňovali sme sa na výberových konaniach na docentské a profesorské pozície na našej fakulte, aby sme sledovali korektnosť ich priebehu. Takto sme boli svedkami 17 výberových konaní, z toho 8 v letnom semestri,

✅ prostredníctvom svojich zástupcov v jednotlivých orgánoch fakulty sme participovali na činnosti ekonomickej, študijnej a legislatívnej komisie senátu, Etickej rady, Rady pre kvalitu, Akreditačnej rady i Disciplinárnej komisie pre študentov. Okrem toho sme hájili študentský záujem v Študentskej rade vysokých škôl, v Akademickom senáte Univerzity Komenského i v Student Network aliancie ENLIGHT,

✅ podporovali sme propagáciu pro-študentských podujatí organizovaných v priestoroch FiF UK prostredníctvom našich sociálnych sietí,

✅ i naďalej sme poskytovali priestory vyhradené na činnosť študentskej časti senátu aj fakultným spolkom na ich kreatívnu činnosť,

✅ a v neposlednom rade sme posilnili dosah Instagramu ŠČ AS FiF UK, ktorý má v súčasnej dobe vyše 1200 sledovateľov, vďaka čomu vieme efektívnejšie komunikovať a šíriť kľúčové posolstvá smerom ku študentom.

Svoje aktivity plánujeme rozšíriť a v overených pokračovať i v nasledujúcom akademickom roku. V prípade nápadov na zlepšenie fungovania fakulty nás neváhajte kontaktovať.

Prajeme Vám krásne a ničím nerušené pohodové leto!

V mene Študentskej časti Akademického senátu Filozofickej fakulty UK,

Lucia Halajová, Miroslav Malinovský a Damián Samuel Ovečka

Výsledky volieb do ŠČ AS FiF UK

V riadnych voľbách do ŠČ AS FiF UK zo dňa 31. 5. boli na funkčné obdobie 01. 06. 2023 - 31. 05. 2025  zvolení/é:

 1. Martin Bednárik, 2bpANNE, 40 hlasov

 2. Jakub Fiala, 3boHI, 52 hlasov

 3. Terézia Fumačová, 3bxISMU, 38 hlasov

 4. Lucia Halajová, 3boAMD, 36 hlasov

 5. Ema Hlavová, 1bxHIRE, 46 hlasov

 6. Oliver Kožár - 3buANSL, 40 hlasov

 7. Denis Laco - 2boHI, 47 hlasov

 8. Miroslav Malinovský, 3boPO, 41 hlasov

 9. Magdaléna Martišková, 3bxETMU, 49 hlasov

 10.  Damián Samuel Ovečka, 3buPESL, 51 hlasov

 11. Sandra Plaskoňová, 3buHISL, 51 hlasov

 12. Dominika Šimová, 3boPO, 33 hlasov


Novému senátorstvu gratulujeme a držíme palce. Podrobnosti o priebehu a výsledkoch volieb možno nájsť v priloženej zápisnici.

Kandidáti a kandidátky v riadnych voľbách do ŠČ AS FiF UK

Milé študentstvo,

 predstavujeme Vám zoznam osôb, ktoré kandidujú v riadnych voľbách do ŠČ AS FiF UK na funkčné obdobie 01. 06. 2023 - 31. 05. 2025. Online voľby sa budú konať v stredu 31. 05. 2023 medzi 09:00 - 17:00 v online volebnom systéme FiF UK na odkaze: https://volby.fmph.uniba.sk/fif/. Inštrukcie, podľa ktorých postupovať vo voľbách nájdete pod zoznamom kandidátstva. Budeme obsadzovať 12 mandátov, vďaka čomu budete môcť  dať svoj hlas až 12 osobám spomedzi 12 kandidátov. 

 Kandidovať budú:

 1. Martin Bednárik, 2bpANNE
  volebný program

 2. Jakub Fiala, 3boHI
  volebný program

 3. Terézia Fumačová, 3bxISMU
  volebný program

 4. Lucia Halajová, 3boAMD
  volebný program

 5. Ema Hlavová, 1bxHIRE
  volebný program

 6. Oliver Kožár - 3buANSL
  volebný program

 7. Denis Laco - 2boHI
  volebný program

 8. Miroslav Malinovský, 3boPO
  volebný program

 9. Magdaléna Martišková, 3bxETMU
  volebný program

 10.  Damián Samuel Ovečka, 3buPESL
  volebný program

 11. Sandra Plaskoňová, 3buHISL
  volebný program

 12. Dominika Šimová, 3boPO
  volebný program

 

Ako voliť?

Po načítaní a zobrazení stránky volebného systému (https://volby.fmph.uniba.sk/fif/), ktorý sa otvorí o 9:00 a uzavrie o 17:00 je potrebné kliknúť na tlačidlo "Hlasovať". Následne sa do systému prihlásite prostredníctvom svojich univerzitných prístupových údajov. Zobrazí sa Vám zoznam všetkých 12 kandidátov, pričom bude možné zakliknutím štvorčeku pri mene kandidáta odovzdať svoj hlas najmenej jednému, a najviac 12 kandidátom - teda všetkým.  Po označení mien preferovaného kandidátstva kliknete na tlačidlo "Vytvor hlas", čím sa Váš hlas zašifruje. Napokon je potrebné kliknúť na tlačidlo "Pošli hlas", čím sa Váš hlas definitívne odošle, o čom Vás informuje aj volebný systém. 

 

 Ak by ste mali akýkoľvek technický problém, či doplňujúce otázky, neváhajte kontaktovať volebnú komisiu prostredníctom e-mailu na adresách gregus34@uniba.sk, gerthoferova1@uniba.sk a vasicek11@uniba.sk.

Študentské fakultné online voľby, aké tu už dlho neboli! (31. 5. 2023)

Milé študentstvo,

v mene Študentskej časti Akademického senátu FiF UK a jej volebnej komisie by som Vám rád dal do pozornosti nadchádzajúce voľby do Študentskej časti AS FiF UK, v ktorých budeme obsadzovať až historických 12 mandátov. Ste srdečne pozvané a pozvaní využiť nielen svoje pasívne volebné právo. ale aj - čo je snáď ešte lákavejšie - využiť aj svoje aktívne volebné právo a kandidovať do Študentskej časti AS FiF UK. Právo kandidovať majú osoby študujúce na všetkých troch stupňoch štúdia, ktoré sú v danom akademickom roku zapísané na štúdium.  

Šanca dostať sa do senátu už dlhé roky nebola taká vysoká ako práve teraz, preto nad ňou rozhodne pouvažujte! Na kandidatúru sa môžete navrhnúť sami, alebo Vás môžu navrhnúť aj iné osoby aktuálne študujúce na FiF UK. Ak by ste sa sa o činnosti ŠČ AS FiF UK radi/y dozvedeli viac, odporúčame Vám pozrieť si náš Facebook a Instagram, kde čoskoro nájdete aj informácie o nadchádzajúcich voľbách.

 

Píšte si do kalendára dátum 31. 5. 2023 (streda), nakoľko sa voľby, kedy sa zloženie senátu vymení po dlhšej dobe úplne, odohrajú práve v tomto dátume. Voľby prebehnú online formou na linku, ktorý bude sprístupnený v dohľadnej dobe. Voliť bude možné medzi 9:00 - 17:00. Ako kandidovať? 

Na to, aby Vaša kandidatúra bola akceptovaná, je potrebné zaslať návrh kandidáta, ako aj Váš volebný program najneskôr do 26. 5. 2023 o 17:00. Návrh kandidáta je pred uvedeným termínom potrebné odoslať z univerzitnej e-mailovej adresy na e-mailovú adresu gregus34@uniba.sk. Je však možné využiť aj služby podateľne a návrh kandidáta odovzdať v písomnej forme v 3 vyhotoveniach na podateľni FiF UK (v zásielke určenej na meno Bc. Ivan Dominik Greguš)

 

Návrh kandidáta musí obsahovať: 


1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

2. meno a priezvisko kandidáta, 

3. univerzitnú e-mailovú adresu kandidáta,

4. študijný program kandidáta (optimálne vo formáte: názov študijného programu, rok, stupeň a forma štúdia, skratka študijného programu),

5. študijný program navrhovateľa alebo navrhovateľov (optimálne vo formáte: názov študijného programu, rok, stupeň a forma štúdia, skratka študijného programu),

6. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta o tom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, čo nie je potrebné v prípade, ak navrhujete sami seba, 

7. volebný program (ideálne vo formáte docx. alebo pdf.), ktorý uverejníme na sociálnych sieťach a na webe ŠČ AS FiF UK. 

Vzor návrhu kandidáta nájdete TU.

V prípade nejasností ohľadom postupu navrhovania Vám odporúčame prezrieť si článok 10 nových a čerstvo schválených Zásad volieb do AS FiF UK.

 

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať. Senát predsa možno hľadá práve Vás!

 

S pozdravom

Bc. Ivan Dominik Greguš

predseda volebnej komisie

 

 

VYJADRENIE ŠTUDENTSKEJ ČASTI AS FiF UK K MEDIÁLNYM ÚTOKOM NA FILOZOFICKÚ FAKULTU UK

Vyjadrujeme znepokojenie nad skutočnosťou, že sa v mediálnom priestore objavili články, ktoré obsahujú skresľujúce, nepravdivé a zavádzajúce informácie o Filozofickej fakulte UK a prispievajú tak k poškodzovaniu dobrého mena fakulty. Časť týchto článkov sa týkala aj agendy Študentskej časti AS FiF UK, a preto považujeme za potrebné uviesť na pravú mieru aspoň časť zo zásadných obvinení a skresľujúcich informácií.

V článku “Radikálna ľavica na akademickej pôde / Fakulta UK sa stáva nástrojom extrémneho politického prúdu, dekan problém nevidí.” denníka Postoj (09. 03. 2023) sa objavila séria problematických tvrdení o podujatí Festival ženských práv organizovanom ŠČ AS FiF UK. Proti tvrdeniam článku, podľa ktorého sme šírili “extrémne”, “radikálne ľavicové” a “absurdné” idey sa ohradzujeme. Témy ako sexuálne násillie a obťažovanie, klimatická kríza, komunikácia, rodina, či ďalšie z preberaných tém sú plne legitímnymi diskusnými témami v demokratickej spoločnosti či na akademickej pôde. Sloboda myslenia, ktorá je podľa viacerých mediálnych výstupov v údajnom “ohrození” na pôde FiF UK, znamená aj to, že otvorene môžeme diskutovať o uvedených témach. Na akademickej pôde FiF UK majú priestor všetky názory, ktoré nie sú v rozpore s právnym poriadkom a etickými pravidlami fakulty, a ŠČ AS FiF UK je otvorená spolupráci s kýmkoľvek, kto by mal záujem o organizáciu podujatí, na ktorých by prebehla kultivovaná diskusia o akademických či spoločenských témach nezávisle od svetonázorovej orientácie potenciálnych organizátorov.  Ohradzujeme sa teda proti obvineniu, že malo dôjsť k “porušeniu apolitickosti akademickej pôdy”, ktoré autor článku Jakub Lipták formuloval v podobe otázky adresovanej dekanovi FiF UK. Rovnako nesúhlasíme s interpretáciou, že “nástrojom” šírenia údajne extrémnych myšlienok bola samotná fakulta. Podujatie bolo študentskou iniciatívou a bolo priestorom slobodnej a nekonfliktnej diskusie, do ktorej bol každý prizvaný sa zúčastniť. Predstava "inštruovania študentov", či iných foriem násilného pretláčania istého súboru názorov je v príkrom rozpore s realitou. 

Na článok, ktorý vytvoril tendenčnú predstavu o “fakulte ako nástroji šírenia extrémnych myšlienok”, nadviazalo viacero mediálnych výstupov, ktoré posunuli celú diskusiu o podujatí ad absurdum. Za najzjavnejší príklad takého faulu možno považovať článok historika Antona Hrnka na portáli SKSprávy.sk, ktorý nesie názov: „Pokrokári“ v ideologickom nástupe: Ako progresivisti odpaľujú slovenských profesorov" (20. 03. 2023). Tu pán Hrnko tvrdí, že "najnovšou vylomeninou pokrokárov je postup dekana Filozofickej fakulty Univerzity Komenského M. Zouhara 8. marca t. r. Najskôr v rozpore s článkom 1 Ústavy, ktorý citujem v úvode, zorganizuje na pôde fakulty genderistickú orgiu (sic!), ktorú sám moderoval a ktorú nemožno nazvať ináč ako „kulturkampf“." Dekan FiF UK prof. Marián Zouhar nielenže podujatie nemoderoval a neorganizoval, no označenie podujatia za "genderistickú orgiu" a "kulturkampf" presahuje medze akejkoľvek súdnej a racionálnej diskusie. 

Nemalá časť mediálnych útokov sa týkala aj postupu FiF UK pri odvolaní prof. Homzu z postu vedúceho Katedry slovenských dejín FiF UK. V článku denníka Štandard s názvom "Dekan Zouhar odvolal Homzu. Viedli k tomu anonymy od 4 študentov, ktoré nikto nepreveril" (16. 03. 2023) autor článku Michal Augustovič tvrdí, že profesor Homza bol odvolaný na základe 4 anonymov, ktoré nikto nepreveril. Ide o nepravdu. Profesor Homza bol odvolaný na základe riadneho dokazovacieho procesu v súvislosti s výsledkami študentskej ankety, pri ktorom boli účastní aj niektorí členovia ŠČ AS FiF UK. Titulok Augustovičovho článku je teda fakticky nepravdivý. Článok vytvára zdanie, že profesor Homza bol odvolaný na základe ideologických dôvodov, čo je takisto nepravdivé tvrdenie. Profesor Homza nebol z postu vedúceho katedry odvolaný na základe “ideologickej nepohodlnosti”, ale na základe vyvodenia zodpovednosti vedúceho katedry za rôznorodé prešľapy členov Katedry slovenských dejín, ktoré sa dominantne týkali pedagogickej činnosti a sexistického správania. Na Augustovičov článok však reagovali ľudia z mimofakultného prostredia, vrátane politicky aktívnej osoby. Politizácie akademickej pôdy a ideologizácie diania na fakulte sa tak dopustili tí, ktorí uvedené záležitosti vyčítali Filozofickej fakulte UK.

Skreslené tvrdenia a nepravdy obsahoval aj rozhovor s bývalou profesorkou FiF UK Máriou Potočárovou, ktorý niesol názov “Profesorka, ktorá musela odísť z filozofickej fakulty. Deje sa tam akademická korupcia, žiaľ, už to nie je o slobode myslenia” (Postoj, 26. 03. 2023), ku ktorej vydali svoje stanoviská aj FiF UK (https://fphil.uniba.sk/o-fakulte/novinky/2023/stanovisko-fif-uk-k-vyberovemu-konaniu-a-grantom-prof-potocarovej/) a Katedra pedagogiky a andragogiky FiF UK (https://fphil.uniba.sk/katedry-a-odborne-pracoviska/kpa/aktuality/).

Konštatujeme, že uvedené články sa z významnej časti zakladajú na skreslení informácií, obsahujú nepravdivé tvrdenia a poškodzujú dobré meno rešpektovanej inštitúcie. Veríme, že sa budúce mediálne výstupy o  Filozofickej fakulte UK budú zakladať na pravdivých tvrdeniach a budú rešpektovať medze kultivovanej a racionálnej diskusie. 

S úctivým pozdravom

členky a členovia ŠČ AS FiF UK

Zápisnica z uplynulého zasadnutia ŠČ AS FiF UK

Dňa 05. 05. 2023 sa uskutočnilo 11. riadne zasadnutie Študentskej časti Akademického senátu FiF UK v Bratislave. Zápisnica z rokovania je dostupná TU.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať, sme tu pre Vás!

 

 

Kandidáti do Doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl

AKTUALIZOVANÉ:

Milé študentstvo,

oznamujeme Vám, že v doplňujúcich voľbách do Študentskej rady vysokých škôl z dňa 15. 12. 2022 bol za delegáta FiF UK zvolený Miroslav Malinovský. Zápisnicu o priebehu volieb nájdete tu.


Kandidátstvo v doplňujúcich voľbách: 


1. Miroslav Malinovský, 3boPO

volebný program

 

2. Damián Samuel Ovečka, 3buPESL 

volebný program


Vo voľbách sa volil 1 delegát za Filozofickú fakultu UK na uprázdnený mandát vo volebnom období 2021 - 2024. Voľby prebehli dňa 15.12. medzi 8:30 a 14:00 prezenčne v miestnosti G246/1.

Doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl

Milé študentky, milí študenti, 

chcel by som upriamiť Vašu pozornosť na ďalšie študentské voľby: Akademický senát UK vyhlasuje doplňujúce fakultné voľby do Študentskej rady vysokých škôl (1 delegát za Filozofickú fakultu UK) na volebné obdobie 2021 – 2024.  

 Voľby sa uskutočnia dňa 15. 12. 2022, v čase od 8:30 do 14:00, a to prezenčne v miestnosti 246/A.

 

Návrhy kandidátov sa podávajú predsedovi volebnej komisie ŠČ AS FiF UK, Bc. Ivanovi Dominikovi Gregušovi (gregus34@uniba.sk), elektronicky alebo prostredníctvom podateľne, a to do 12.12.2022, do 09:00 hod.  

Kandidovať do Študentskej rady vysokých škôl môže každý člen študentskej časti akademickej obce fakulty. Právo navrhovať kandidáta má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce fakulty. Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba. 

Návrh kandidáta musí mať listinnú formu a musí obsahovať: 

 • meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
 • vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov, 
 • meno a priezvisko kandidáta, 
 • vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou. 

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta (ich absencia nie je dôvodom neplatnosti návrhu) sú: 

 • označenie študijného programu, ktorý kandidát študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia, 
 • označenie študijného programu, ktorý navrhovateľ študuje, prípadne aj stupeň a rok štúdia, 
 • e-mailová adresa kandidáta, 
 • e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov. 

Volebný program nie je povinnou súčasťou návrhu, avšak každý kandidát má právo ho zverejniť. 

Vzor návrhu kandidáta nájdete TU.

O činnosti ŠRVŠ sa môžete dozvedieť na ich webovej stránke a sociálnych sieťach: FacebookInstagram

Prajem Vám úspešný, príjemný a pokojný týždeň! 

S priateľským pozdravom, 

Ivan Dominik Greguš

Výsledok volieb do AS UK

Oznamujeme Vám, že v doplňovacích voľbách do Študentskej časti Akademického senátu UK bol zvolený Damián Samuel Ovečka s počtom hlasov 48. Srdečne gratulujeme! 

Zápisnicu nájdete na tomto mieste. 

Kandidáti vo voľbách do univerzitného senátu (AS UK)

Milé študentky, milí študenti,

predstavujeme Vám kandidátov vo voľbách do Študentskej časti Akademického senátu UK:

 

Filip Bajtoš, 3bxFISO

    volebný program

 

Martin Bednárik, 2bpANNE

    volebný program

 

Damián Samuel Ovečka, 3buPESL

    volebný program

 

Voliť môžete dňa 3. 11. 2022 medzi 8:30-14:00 v miestnosti G 246.

Výsledky volieb do Študentskej časti AS FiF UK

Oznamujeme Vám, že v riadnych voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK boli zvolení/zvolené:

Bc. Vanesa Bohunská (42 hlasov)

Magdaléna Martišková (40 hlasov)

Bc. Katarína Csikosová (35 hlasov)

Martin Bednárik (28 hlasov)

Miroslav Malinovský (28 hlasov)

 

Blahoželáme! 

 

Zápisnicu o priebehu hlasovania a výsledkoch volieb nájdete TU.

Kandidáti vo voľbách do ŠČ AS FiF UK

Milé študentky, milí študenti,

predstavujeme Vám kandidátov a kandidátky vo voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK:

 

Martin Bednárik, 2bpANNE

       volebný program

 

Bc. Vanesa Bohunská, 2moRE

       volebný program

 

Bc. Katarína Csikosová, 2moRE

       volebný program

 

Oliver Kožár, 3buANSL

       volebný program

 

Miroslav Malinovský, 3boPO

       volebný program

 

Magdaléna Martišková, 3bxETMU

       volebný program

 

Adam Molnár, 3buPESL

       volebný program 

 

Voľby prebehnú dňa 2510. 2022 od 9:00 do 14:00 hod v miestnosti G 246 (Gondova ul. 2, 2. poschodie).

Doplňujúce voľby do Akademického senátu UK v Bratislave

Vážené študentky, vážení študenti,

dovoľte mi oboznámiť Vás ešte s jednou informáciou o voľbách. 

Dňa 3.11. medzi 8:30-14:00 (v miestnosti G246) sa budú konať voľby do univerzitného senátu UK (AS UK).    

Uvoľnil sa jeden študentský mandát na volebné obdobie 2019 – 2023 vo volebnom obvode FiF UK.

Návrhy kandidátov/kandidátok, prosím, posielajte do 28.10. do 14:00 hod.  a to buď elektronicky na e-mailovú adresu: gregus34@uniba.sk, alebo cez podateľňu FiF UK na meno: Bc. Ivan Dominik Greguš (predseda volebnej komisie ŠČ AS FiF UK).

Vzor návrhu kandidáta/kandidátky

Nepovinná príloha návrhu kandidáta/tky je aj volebný program. 

 

Využite, prosím pasívnu aj aktívnu možnosť vo voľbách do Akademického senátu Univerzity Komenského.  

S pozdravom, Lucia Chudá (predsedníčka ŠČ AS FiF UK) a Ivan D. Greguš (predseda volebnej komisie ŠČ AS FiF UK)

Všeobecné voľby do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK v Bratislave

Milé študentky, milí študenti,

rada by som Vás informovala o blížiacich sa všeobecných voľbách do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK. Voľby sa budú konať dňa 25.10. 2022 v čase od 9:00 do 14:00 v miestnosti G246

Obsadzovať budeme 5 uvoľnených mandátom na funkčné obdobie do 29.10.2024.

Ste srdečne pozvaní/é využiť svoje aktívne, ako aj pasívne volebné právo. Podávať návrhy na kandidátov/ky a kandidovať môžu študenti/ky FiF UK v dennej alebo externej forme štúdia vo všetkých troch stupňoch VŠ štúdia. Kandidát/ka môže navrhnúť aj samého/samú seba.  

Návrhy kandidátov/tiek bude možné podávať elektronicky, v podobe prílohy e-mailovej správy odoslanej z univerzitného e-mailu na adresu chuda40@uniba.sk, alebo v písomnej forme prostredníctvom podateľne FiF UK (v zásielke určenej na meno Mgr. Lucia Chudá).

Návrhy kandidátov je možné podávať najneskôr do 22.10.2022, do 10:00 hod.

Návrh kandidáta musí obsahovať: 

1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

2. meno a priezvisko kandidáta, 

3. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia navrhovateľa alebo navrhovateľov, 

4. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia kandidáta, 

5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta o tom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, čo nie je potrebné v prípade, že navrhuje sám seba, 

6. volebný program (ideálne vo formáte docx. alebo pdf.), ktorý uverejníme na sociálnych sieťach a na webe ŠČ AS FiF UK.
 

Vzor návrhu kandidáta do AS FiF UK nájdete TU. Ďalšie informácie týkajúce sa pravidiel a zásad samotných volieb sú dostupné TU.

V prípade akýchkoľvek otázok, či pripomienok nás neváhajte kontaktovať, buď e-mailom, alebo prostredníctvom nášho Facebooku, či Instagramu, kde nájdete všetky informácie ohľadom našich aktivít. 

Rada by som Vás takisto povzbudila k účasti na voľbách, či k zváženiu kandidatúry do senátu. Budeme totiž radi, ak medzi sebou budeme môcť privítať práve Vás!  

S pozdravom
Mgr. Lucia Chudá
predsedníčka volebnej komisie ŠČ AS FiF UK

Pozývame vás na Festival ženských práv na FiF UK

Vážené kolegyne, vážení kolegovia, drahí členovia a členky akademickej obce,

srdečne Vás pozývame na  "Festival ženských práv na FiF UK," ktorý organizujeme pri príležitosti Medzinárodného dňa žien v átriu na Gondovej 2. Podujatie sa bude konať v utorok, 8.3.2022 medzi 11:00-16:30. Pôjde o sériu diskusií spojených s problematikou práv žien, pričom na diskusie prijalo pozvanie viacero ctených hostí. Súčasťou festivalu bude aj zaujímavý sprievodný program, ktorý bude zahŕňať tematické vystúpenie (performance), súťažný kvíz, občerstvenie, ako aj finančnú zbierku pre obete konfliktu na Ukrajine. 

PROGRAM S HARMONOGRAMOM:

11:00  - 11:05 Otvorenie festivalu

11:05-12:05.Diskusia: Aké sú historické korene Medzinárodného dňa žien? /Eva Škorvanková, Marína Závacká/

12:10 -  13:00 - Boris Fedorovič /tematické vystúpenie - performance/

13:15 - 14:00 - Diskusia: Antropológia a menštruácia: večné tabu? /Helena Tužinská/

14:00 - 15:00 -  Diskusia: Plán rodovej rovnosti FiF UK. Aké riešenia plán fakulte ponúka? /Mariana Szapuová, Marián Zouhar/

15:00 - 16:00 - Čo môžeme urobiť pre bezpečnú a feministickú spoločnosť? /Alexandra Ostertágová, Alena Faragulová, Paula Jojárt/

16:00-16:30 Vyhodnotenie súťaže a ukončenie festivalu

Sprievodný program:

 • Súťažný kvíz s výhernou cenou promo grafiky FiF UK /vyhodnotenie kvízu o 16:00 po poslednej diskusii/
 • Zbierka pre obete konfliktu na Ukrajine /informácie upresníme, pre konkrétne informácie sledujte naše sociálne siete/
 • občerstvenie /káva, mušt, víno, voda/

Viac informácií o udalosti môžete nájsť na Facebooku.

Tešíme sa na Vašu účasť, a najmä na osobné stretnutia naživo po dlhých a neľahkých týždňoch dištančnej výučby.

Študentský manifest za slobodné vysoké školy

My, zástupcovia študentov Filozofickej fakulty Univerzity Komenského rezolútne odmietame súčasné znenie návrhu novely vysokoškolského zákona a požadujeme jej okamžité stiahnutie z legislatívneho procesu. Novela zákona totiž so sebou prináša nebezpečnú politizáciu akademického prostredia a s tým sa ako študenti nedokážeme stotožniť. Nechceme študovať na spolitizovaných vysokých školách, ktoré sa statnú závislé od svojvôle politikov. Ekonomické a ideologické záujmy politikov sú odlišné od záujmov študentov a v niektorých prípadoch môžu priamo protirečiť princípom akademických slobôd. Obávame sa, že ak by niekedy ovládli rezort školstva extrémisti, mechanizmus výberu členov správnych rád univerzít by im vydláždil cestu na likvidáciu akademických slobôd. Politizácia je krok k neslobode. Veríme však, že vysoké školy majú ostať slobodnou, autonómnou a nezávislou zložkou spoločenského života.

Dožadujeme sa, aby naše školy boli skutočne slobodné. Chceme slobodné vysoké školy, v ktorých je hlas študentov a pedagógov vždy vypočutý. Prajeme si, aby sa do vysokého školstva začalo masívne investovať, pretože súčasný stav infraštruktúry univerzít je neúnosný. Trápi nás zlý technický stav internátov, ktorý pre nás predstavuje potenciálne riziko ujmy na zdraví a nezodpovedá štandardom krajín Európskej únie. Trápi nás, že na vedu a výskum investuje ministerstvo školstva žalostne málo prostriedkov, pričom už druhý rok po sebe znížilo rozpočet pre vysoké školy o desiatky miliónov. Trápi nás, že mnohí vyučujúci majú popri práci na univerzite ďalšie zamestnanie a popri ňom na nás nemajú dostatok času. Nebodaj chcete posunúť slovenské školstvo a slovenskú vedu vpred, ak im jednou rukou beriete peniaze, a druhou rukou vnucujete pseudoreformu vysokoškolského zákona?

Väčšinu študentov univerzitná politika nezaujíma. To, čo nás zaujíma je, či nám vysoké školy ponúknu dobrý štart do života. Vyjadrujeme týmto vďaku všetkým pedagógom, ktorí nám aj v týchto nedostatočných materiálnych podmienkach dokážu ukazovať cestu, ako sa v živote nestratiť. Podporujeme ich v úsilí ubrániť univerzity pred vplyvom politizácie, ktorá by univerzitám zobrala to najcennejšie, čo majú – autonómiu a nezávislosť. Vyzývame preto Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR aby novelu stiahlo z legislatívneho procesu a vrátilo sa k vecnej diskusii o tom, ako zrealizovať skutočnú a naozaj potrebnú reformu vysokého školstva. Diskutujte aj s nami.

Študentská časť Akademického senátu FiF UK 

Tlačová spáva z diskusie o novele VŠ zákona

Zástupcovia Študentskej časti Akademického senátu FiF UK a Akademického senátu UK spustili protestnú akciu s cieľom stiahnuť súčasné znenie pripravovanej novely zákona o vysokých školách z legislatívneho procesu. Dňa 4. novembra 2021 zorganizovali na pôde Filozofickej fakulty UK diskusiu o predmetnej novele. Diskusiu moderovala členka Študentskej časti Akademického senátu UK Zuzana Bujačková a vystúpili na nej dekan FiF UK Marián Zouhar, predseda AS FiF UK Martin Bača a zástupcovia Študentskej časti AS FiF UK Lucia Chudá a Ivan Dominik Greguš. Cieľom diskusie bolo oboznámiť študentov aj širšiu verejnosť s odmietavým postojom voči pripravovanej novele. Diskutujúci venovali priestor témam ako fungovanie univerzitných a fakultných samospráv, ich orgánov a vplyve študentov na riadenie vysokých škôl. Študenti FiF UK sa domáhajú aktívnej participácie na dialógu o skvalitnení slovenských vysokých škôl. Vyjadrujú názor, že pripravovaná novela neadresuje existujúce problémy, ale vytvára nové. 

 

Študenti FiF UK zároveň ohlasujú protestný POCHOD ZA SLOBODNÉ VYSOKÉ ŠKOLY, ktorý sa  uskutoční 10. novembra 2021. Zhromaždenie účastníkov pochodu je naplánované na 14:00 hod. Trasa pochodu je: Šafárikovo námestie – Štúrová – Laurinská – Panská – Ventúrska – Michalská – Hurbanovo námestie – Suché mýto – Hodžovo námestie – Palisády – Zámocká (pri hradnej bráne). Zástupcovia študentov zároveň požiadali o oficiálnu audienciu u prezidentky SR Zuzany Čaputovej. 

 

Študentskí senátori FiF UK zverejňujú svoje aktivity na webovej stránke a sociálnych sieťach. Záznam z dnešnej diskusie je dostupný na: https://www.facebook.com/scasfifuk/videos/1261914564273128 

Stanovisko ŠČ AS FiF UK k novele vysokoškolského zákona:

Vážené študentky, vážení študenti, 

 

študentská časť Akademického senátu FiF UK v Bratislave vyjadruje plnú podporu protestným aktivitám Univerzity Komenského v súvislosti s pripravovanou novelou vysokoškolského zákona. Novelu vysokoškolského zákona vnímame ako snahu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o politizáciu akademického priestoru, ktorá predstavuje vážnu hrozbu pre zachovanie akademických slobôd na Slovensku. Ako predstavitelia študentskej obce zásadne odmietame návrh, ktorý predstavuje marginalizáciu zastúpenia študentov v kľúčových riadiacich pozíciách univerzít. 

O čo v tomto návrhu ide? V prípade schválenia tejto novely by sa výrazne posilnil vplyv ministra školstva na riadenie univerzít, keďže ten by získal právomoc nominovať polovicu členov správnych rád univerzít, ktorých kompetencie by sa výrazne posilnili. V praxi to znamená, že bez súhlasu politických nominantov by sa mnohé riadiace procesy na univerzitách nedali uskutočňovať. Akademický senát by prišiel o mnohé zo svojich rozhodovacích právomocí a fakultné senáty, vrátane našej, študentskej časti by prestali existovať v takej podobe, ako ich poznáme. Vnímame, že v takomto prípade by sa miera kontroly riadiacich procesov “zdola” značne okresala. Z pozície študentov Filozofickej fakulty, ktorá sa hlási k demokratickým princípom a princípom slobodnej diskusie, odmietame návrh, ktorý okliešťuje našu autonómiu - možnosť regulovať dianie na fakultnej úrovni. Vyjadrujeme obavu z návrhu zákonnej úpravy, ktorá by v prípade, že by rezort školstva ovládla extrémistická strana, zásadne uľahčovala takejto strane odstraňovať slobodnú diskusiu na univerzitách. Na základe týchto závažných skutočností vyzývame Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, aby návrh stiahlo z legislatívneho procesu. 

 

S pozdravom, Vaše senátorky a senátori