Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční 17.6.2019 v 10.00 v miestnosti G006 pred zasadnutím pléna senátu o 13.30 v miestnosti G236.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia a schválenie programu
 2. Diskusia o knižnici (za prípadnej účasti pani riaditeľky)
 3. Diskusia o novej miestnosti (za prípadnej účasti pána tajomníka)
 4. Prerokovanie programu AS
 5. Doplnenie člena do disciplinárnej komisie
 6. Diskusia o vhodnom členovi do Rady pre kvalitu
 7. Iné

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí senátu aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov. O presných termínoch zasadnutí informujeme prostredníctvom tejto stránky.

Zasadnutia sa konajú v termínoch po dohode senátoriek a senátorov, aj v závislosti od termínu nasledujúceho zasadnutia pléna senátu.

Správa z ostatného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutia AS FiF UK 29.4. a 6.5.2019) 

V správe sa dozviete najmä o:

  • význame prerokovaných bodov programu na týchto dvoch plenárnych zasadnutiach senátu a prioritách a pripomienkach ŠČ AS k niektorým z nich;
  • komunikácii ŠČ AS s uchádzačom a neskôr novozvoleným kandidátom na funkciu dekana FiF UK prof. Mgr. Mariánom Zouharom, PhD., vrátane dôrazu na jeho program, do ktorého sa pretavila väčšina priorít bývalého dekana, prof. Slobodníka;
  • niektorých nadchádzajúcich aktivitách na fakulte a výzve pre študentky a študentov zapojiť sa do nich.

  Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete na tejto stránke.

  Vaše senátorky a Vaši senátori 

  senat-studentifphil.uniba.sk

  Zápisnica z ostatného zasadnutia

  Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 18.2.2019.