Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční 18.12.2018 o 9.00 v G006.

1. Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa

2. Voľba prvého podpredsedu ŠČAS FiF UK

3. Schválenie plánu činnosti pre ŠČAS FiF UK

4. Informovanie a diskusia o aktuálnom dianí v ŠRVŠ

5. Spolupráca so študentským združením Kaunas University of Technology

6. Iné

O termínoch zasadnutí informujeme prostredníctvom tejto stránky.   

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí senátu aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov.

Správa z ostatného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS a AS FiF UK 26.11.2018) 

V správe sa dozviete najmä o:

 • diskusii o voľbách kandidáta na dekana fakulty;
 • diskusii o pláne činnosti ŠČ na tento akademický rok s osobitnou pozornosťou venovanou problémom so stravovaním na fakulte;
 • schvaľovaných dokumentoch plénom AS FiF UK

  Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete na tejto stránke.

  Vaše senátorky a Vaši senátori 

  senat-studentifphil.uniba.sk

  Zápisnica z ostatného zasadnutia

  Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 26.11.2018.