Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Členky a členovia ŠČ AS sa zúčastnia na mimoriadnom zasadnutí pléna AS FiF UK, ktoré sa uskutoční 17.4.2019 o 9.00 v miestnosti G236 z dôvodu náhleho úmrtia dekana fakulty, prof. Martina Slobodníka, PhD.

ŠČ AS prijala túto správu s hlbokým zármutkom osobitne z dôvodu dlhodobej spolupráce a dobrých vzťahov s prof. Slobodníkom. Jeho vízia rozvoja fakulty ostáva záväzkom pre budúcnosť. 

-----

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční v termíne po dohode senátoriek a senátorov. 

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí senátu aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov. O presných termínoch zasadnutí informujeme prostredníctvom tejto stránky.

Správa z ostatného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS FiF UK 18.2.2019) 

V správe sa dozviete najmä o:

  • záveroch zo zasadnutia pléna akademického senátu fakulty (vrátane voľby nových prodekaniek a členov vedeckej rady fakulty);
  • pokroku v plnení Plánu činnosti ŠČ AS;
  • návrhoch efektívnejšej propagácie ŠČ AS.

  Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete na tejto stránke.

  Vaše senátorky a Vaši senátori 

  senat-studentifphil.uniba.sk

  Zápisnica z ostatného zasadnutia

  Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 18.2.2019.