Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Študentská časť AS FiF UK

Vítame Vás na stránkach Študentskej časti Akademického senátu FiF UK
 

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS

Nasledujúce zasadnutie ŠČ AS sa uskutoční 18.2.2019 o 11.00 v miestnosti G006.

Návrh programu:

 1. Otvorenie zasadnutia a voľba zapisovateľa
 2. Prerokovanie bodov zasadnutia AS FiF UK
 3. Kontrola plánu činnosti SČAS FiF UK
 4. Využívanie miestnosti G006
 5. Iné

Pozývame Vás zúčastniť sa zasadnutí senátu aj osobne ako pozorovateľky a pozorovateľov.
O termínoch zasadnutí informujeme prostredníctvom tejto stránky.

Správa z ostatného zasadnutia

Správy zo zasadnutí sú súhrnom diskusií a záverov zo zasadnutí ŠČ AS a/alebo AS FiF UK, ktoré predstavujú spoločný pohľad prítomných senátoriek a senátorov ŠČ AS na najdôležitejšie výstupy z týchto zasadnutí. Nepokrývajú teda diskusie v plnom rozsahu a nenahrádzajú zápisnice, ktorých účelom je komplexné informovanie o všetkých bodoch programu.

Zhrnutie (Zasadnutie ŠČ AS FiF UK 18.12.2018) 

V správe sa dozviete najmä o:

 • záveroch diskusie s kandidátom na dekana, prof. Slobodníkom;
 • záveroch diskusie so zástupcom fakulty v Študentskej rade vysokých škôl;
 • obsahu Plánu činnosti ŠČ AS na akademický rok 2018/2019;
 • voľbe 1. podpredsedu ŠČ AS.

  Celú správu ŠČ AS FiF UK nájdete na tejto stránke.

  Vaše senátorky a Vaši senátori 

  senat-studentifphil.uniba.sk

  Zápisnica z ostatného zasadnutia

  Zápisnica zo zasadnutia ŠČ AS dňa 18.12.2018.