Habilitačné a vymenúvacie konanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave má priznané práva uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v týchto študijných odboroch:

2.1.1.   filozofia
2.1.6.   estetika
2.1.8.   všeobecné dejiny
2.1.9.   slovenské dejiny
2.1.16  religionistika
2.1.21. muzikológia
2.1.23. teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr
2.1.25. archeológia
2.1.27. slovenský jazyk a literatúra
2.1.28. slovanské jazyky a literatúry
2.1.30. orientálne jazyky a kultúry
2.1.33. všeobecná jazykoveda
2.1.35. prekladateľstvo a tlmočníctvo
3.1.1.   sociológia
3.1.2.   kulturológia
3.1.3.   etnológia
3.1.6.   politológia
3.1.9.   psychológia
3.2.2.   teória a dejiny žurnalistiky
3.2.3.   masmediálne štúdiá
3.2.4.   knižnično-informačné štúdiá