Habilitačné a vymenúvacie konanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave uskutočňuje habilitačné konania a inauguračné konania v týchto odboroch:

estetika  (opis odboru SKEN)
filozofia  (opis odboru SKEN)
knižnično-informačné štúdiá  (opis odboru SKEN)
masmediálne štúdiá  (opis odboru SKEN)
politológia  (opis odboru SKEN)
psychológia  (opis odboru SKEN)
religionistika  (opis odboru SKEN)
slovanské jazyky a literatúry  (opis odboru SKEN)
slovenské dejiny  (opis odboru SKEN)
slovenský jazyk a literatúra  (opis odboru SKEN)
sociológia  (opis odboru SKEN)
teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr (opis odboru SKEN)
všeobecná jazykoveda  (opis odboru SKEN)
všeobecné dejiny  (opis odboru SKEN)