Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 28.3.2019 sa pred Vedeckou radou FiF UK v miestnosti 236 (I. poschodie budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave) uskutoční:

o 9.00 h habilitačná prednáška PhDr. Romana Sehnala PhD., pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci študijného odboru všeobecná jazykoveda

Názov habilitačnej práce: Štylistika talianskeho jazyka

Téma habilitačnej prednášky: Taliansky jazyk v službách politiky

o 11.00 h habilitačná prednáška PhDr. Kvetoslavy Koporovej PhD., pracovníčky Prešovskej univerzity v Prešove, Centrum jazykov a kultúr národnostných menšín, Ústav rusínskeho jazyka a kultúry v rámci študijného odboru slovanské jazyky a literatúry

Názov habilitačnej práce: Fonetika, fonológia a akcentológia rusínskeho jazyka

Téma habilitačnej prednášky: Vokalické alternácie a akcentologické zvláštnosti rusínskeho jazyka na pomedzí dvoch slovanských jazykových areálov