Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 29. februára 2024 sa pred Vedeckou radou FiF UK uskutoční v budove Filozofickej fakulty na Gondovej 2 v miestnosti G239 na 2. poschodí

o 10,00 h habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Mgr. Kataríny Motykovej, PhD., pracovníčky Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v odbore habilitačného a inauguračného konania všeobecná jazykoveda.

Názov habilitačnej práce: „Sever na konci jazyka. Transtextová analýza nemeckojazyčnej bratislavskej tlače 1920-1938.“

Téma habilitačnej prednášky: „Štylistická príznakovosť etnoným samer a lappar (Sámovia a Laponci) vo švédskych verejných diskurzoch z diachrónnej perspektívy.“