Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 22. februára 2018 sa pred Vedeckou radou FiF UK v miestnosti 236 (I. poschodie budovy Filozofickej fakulty UK na Gondovej 2 v Bratislave) uskutoční:

o 9.00 h inauguračná prednáška doc. PhDr. Miloslava Vojtecha, PhD., pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci študijného odboru slovenský jazyk a literatúra;

Téma inauguračnej prednášky: Prológ k dejinám modernej slovenskej poézie (básnické iniciatívy prvých dvoch obrodeneckých generácií)

o 11.00 h habilitačná prednáška Mgr. Matúša Mišíka, PhD., pracovníka Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, v rámci študijného odboru politológia;

Názov habilitačnej práce: Rozhodovací mechanizmus v Európskej únii po východnom rozšírení

Téma habilitačnej prednášky: Energetická politika krajín strednej a východnej Európy po vstupe do Európskej únie