Habilitačné a inauguračné prednášky

Dekan Filozofickej fakulty UK v Bratislave oznamuje, že dňa 30.septembra 2021  sa pred Vedeckou radou FiF UK uskutoční online

 

o 9.00 h habilitačná prednáška PhDr. Ivety Bónovej, PhD., pracovníčky Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity P. J. Šafárika v Košiciach, v študijnom odbore všeobecná jazykoveda.

Názov habilitačnej práce: „Fonologická ontogenéza v detskej reči“

Téma habilitačnej prednášky: „Foneticko-fonologické a ortoepické prieniky v rečovej praxi!

 

o 11.00 h inauguračná prednáška Doc. PhDr. Blandíny Šramovej, PhD., pracovníčky Ústavu marketingových komunikácií Fakulty masmediálnych komunikácií Univerzity T. Baťu v Zlíne v študijnom odbore masmediálne štúdiá.

Téma inauguračnej prednášky:“ Psychologické aspekty marketingovej komunikácie so zameraním na generácie Z a Alfa“.Habilitačné prednášky sú verejne prístupné. V prípade záujmu sa pripojte k hovoru v MS Teams.