Priebeh

Habilitačné konanie

Neformálna komunikácia uchádzača/-čky s garantom práv pre daný odbor a Referátom vedeckého výskumu
Zaslanie formulárov uchádzačovi/-čke a sprostredkovanie kontaktu na knižnicu
Doručenie podkladov do knižnice pre spracovanie výstupu z EPC
Podanie žiadosti vrátane prílohDÁTUM REGISTRÁCIE ŽIADOSTI
Zverejnenie informácie o žiadosti na webe10 prac. dní od registrácie
Odpoveď dekana (začatie konania/prerušenie/ odstránenie chýb)30 dní od registrácie
Zverejnenie prerušenia/lehoty na odstránenie chýb10 dní od dekanovho listu
Vymenovanie habilitačnej komisie a oponentov6 mesiacov od registrácie
Zverejnenie komisie a oponentov10 prac. dní od jej schválenia
Posudkydo 3 mesiacov od vymenovania oponentov
Stanovisko komisie30 dní od vymenovania komisie
Oznámenie termínu prednáškydo 9 mesiacov od registrácie a 14 dní pred termínom prednášky
Rozoslanie posudkov14 dní pred termínom prednášky
Habilitačná prednáška
Návrh habilitačnej komisiedo 1 mesiaca od hab. prednášky
Zverejnenie návrhu a posudkov na webedo 10 prac. dní od predloženia dekanovi
Prerokovanie návrhu Vedeckou radoudo 6 mesiacov od predloženia návrhu dekanovi
Zverejnenie prezenčnej listiny zo zasadnutia VR na webev deň rozhodnutia
Zaslanie rozhodnutia Vedeckej rady uchádzačovi/-čkedo 30 dní od rokovania rady
Zverejnenie rozhodnutia na webedo 10 prac. dní od predloženia dekanovi
Zaslanie rozhodnutia a spisu na rektorátdo 30 dní od rozhodnutia rady
Dekrét od rektora - koniec konaniado 2 mesiacov od doručenia žiadosti na rektorát
Zverejnenie informácie o skončení habilitačného konaniado 10 prac. dní od skončenia

Vymenúvacie konanie

Neformálna komunikácia uchádzača/-čky s garantom práv pre daný odbor a Referátom vedeckého výskumu
Zaslanie formulárov uchádzačovi/-čke a sprostredkovanie kontaktu na knižnicu
Doručenie podkladov do knižnice pre spracovanie výstupu z EPC
Podanie žiadosti vrátane prílohDÁTUM REGISTRÁCIE ŽIADOSTI
Zverejnenie informácie o žiadosti na webe10 prac. dní od registrácie
Odpoveď dekana (začatie konania/prerušenie/ odstránenie chýb)30 dní od registrácie
Zverejnenie prerušenia/lehoty na odstránenie chýb10 dní od dekanovho listu
Vymenovanie inauguračnej komisie a oponentov6 mesiacov od registrácie
Zverejnenie komisie a oponentov10 prac. dní od jej schválenia
Posudkydo 3 mesiacov od vymenovania oponentov
Stanovisko komisie30 dní od vymenovania komisie
Oznámenie termínu prednáškydo 9 mesiacov od registrácie a 14 dní pred termínom prednášky
Inauguračná prednáška
Návrh inaguračnej komisiedo 1 mesiaca od inagur. prednášky
Zverejnenie návrhu na webedo 10 prac. dní od predloženia dekanovi
Prerokovanie návrhu Vedeckou radoudo 6 mesiacov od predloženia návrhu dekanovi
Zverejnenie prezenčnej listiny zo zasadnutia VR FiF UK na webev deň rozhodnutia
Zaslanie rozhodnutia Vedeckej rady FiF UK uchádzačovi/-čkedo 30 dní od rokovania rady
Zverejnenie rozhodnutia na webeo 10 prac. dní od doručenia uchádzačovi/-čke
Zaslanie rozhodnutia a návrhu-spisu predsedovi VR UKdo 30 dní od rozhodnutia rady
Prerokovanie návrhu na Vedeckej rade UKdo 6 mesiacov od predloženia návrhu fakulty
- v rámci zasadnutia VR UK vystúpenie uchádzača (10min.)
Zaslanie rozhodnutia Vedeckej rady UK uchádzačovi/-čkedo 30 dní od rozhodnutia rady
Zverejnenie rozhodnutia na webedo 10 prac. dní od doručenia uchádzačovi/-čke
Zaslanie návrhu na vymenovanie ministrovi školstva
Zverejnenie informácie o skončení inauguračného konaniado 10 prac. dní od skončenia

Súvisiace predpisy:

Vnútorný predpis č. 7/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný 19. marca 2014.