Kritériá na získanie titulu docent a profesor

Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" je  vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa, vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania.

Ako habilitačnú prácu možno predložiť knižne vydanú recenzovanú vedeckú monografiu, vysokoškolskú učebnicu, štúdiu v časopisoch a recenzovaných zborníkoch charakteru vedeckej monografie, kapitolu vo vedeckej monografii alebo vysokoškolskej učebnici v rozsahu monografie, t.j. najmenej 3 AH. Publikáciu, ktorá je nezmeneným knižným vydaním pôvodného textu rigoróznej, doktorandskej (resp. kandidátskej) dizertačnej práce, nemožno predložiť ako habilitačnú prácu.

Kritériá pre habilitácie:

a) pedagogická prax aspoň 3 roky od získania PhD. v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času

b) publikačná činnosť v minimálnom rozsahu:

  • 1 vedecká monografia alebo vysokoškolská učebnica
  • 15 vedeckých publikácií v periodikách a zborníkoch, z ktorých aspoň 2 musia byť publikované v zahraničí
  • 10 odborných a pedagogických publikácií, z toho 1 učebný text alebo skriptum
  • 20 ohlasov, z ktorých 5 musí byť zahraničných.

c) preukázanie ďalších ukazovateľov (hl. zoznam výskumných grantov)

Publikačná činnosť musí byť spracovaná v zmysle Vnútorného predpisu č. 2/2013 Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti, ktorú na FiF UK spracováva Akademická knižnica.

Vymenovanie za profesora

Podmienkou na získanie vedecko-pedagogického titulu "profesor" je predchádzajúce získanie vedecko-pedagogického titulu "docent" a úspešné absolvovanie vymenúvacieho konania

Kritériá pre inauguráciu:

a) pedagogická prax aspoň 4 roky od udelenia docentúry v rozsahu najmenej 50 % ustanoveného týždenného pracovného času

b) publikačná činnosť v minimálnom rozsahu:

  • 1 vedecká monografia a 1 vysokoškolská učebnica
  • 40 vedeckých publikácií v periodikách a zborníkoch, z ktorých aspoň 5 musí byť kategórie A (podľa kategorizácie Akreditačnej komisie - publikované v zahraničí, optimálne v cudzom jazyku, v karentovanom alebo indexovanom zdroji)
  • 20 odborných a pedagogických publikácií, z toho 2 učebné texty alebo skriptá
  • 45 ohlasov, z ktorých 10 musí byť zahraničných (optimálne 3 evidované v citačných databázach WoS, SCOPUS a iné).

c) vedecká škola: aspoň 1 skončený doktorand a 1 doktorand po absolvovaní dizertačnej skúšky

d) medzinárodná úroveň: 20 ohlasov zo zahraničia (zo 4 rôznych krajín) alebo dokladovaním posudkov od 2 odborníkov zo zahraničia

Publikačná činnosť musí byť spracovaná v zmysle Vnútorného predpisu č. 2/2013 Smernice rektora UK o evidencii publikačnej činnosti, ktorú na FiF UK spracováva Akademická knižnica.

Súvisiace predpisy:

Vnútorný predpis č. 3/2014 Kritéria Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu „docent“ a vedecko-pedagogického titulu „profesor“.

Vnútorný predpis č. 2/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 22. apríla 2013.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov

Vnútorný predpis č. 7/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný 19. marca 2014.