Žiadosť

Žiadosť o udelenie titulu docent a žiadosť o udelenie titulu profesor sa podávajú spolu s vyplnenými a podpísanými prílohami. Formuláre žiadostí a vybraných príloh sú k dispozícii v elektronickej podobe. Podrobné inštrukcie k habilitačnému a inauguračnému konaniu vám poskytne Oľga Lane, MBA.

Habilitačné konanie

Prílohy k žiadosti o udelenie titulu docent:

A. habilitačná práca v štyroch tlačených vyhotoveniach a v elektronickom vyhotovení;

B. profesijný životopis (formulár je k dispozícii);

C. osvedčená kópia dokladu o: 

  • a) vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
  • b) vysokoškolskom vzdelaní tretieho stupňa,
  • c) získaní vedeckej hodnosti CSc. alebo DrSc.;

D. prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej oblasti podpísaný vedúcim/ou katedry alebo pracoviska (prednášky, semináre, cvičenia, vedenie diplomových, rigoróznych, bakalárskych, dizertačných a študentských vedeckých prác, tvorba učebných pomôcok a pod.) (formulár je k dispozícii);

E. potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané dekanom/kou fakulty, na ktorej sa pedagogická činnosť uskutočnila, ak uchádzač/ka nie je zamestnaný/á na UK, resp. jej fakulte;

F. zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore s uvedením ohlasov na ne, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a citácií; v zozname sa vyznačí tri až päť najdôležitejších prác a tri až päť ohlasov, ktoré uchádzač/ka považuje za najvýznamnejšie;

G. zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác a výkonov, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. F (správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách, vedecko-technických alebo umeleckých projektoch a iné preukázateľné práce a výkony, ktorými môže dokumentovať vlastnú vedeckú, odbornú alebo umeleckú výkonnosť) (formulár je k dispozícii);

Poznámka: Údaje v tejto prílohe nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa prílohy F a H.

H. zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. F (účasť na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch alebo výstavách konaných vo vedeckých a umeleckých inštitúciách, členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod.; osobitne sa uvádzajú zahraničné prednáškové pobyty hradené pozývateľom) (formulár je k dispozícii);

Poznámka: Údaje v tejto prílohe nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa prílohy F a G.

I. stručná a výstižná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov a výstupov, vrátane vyjadrenia k všetkým výstupom a ohlasom, ktoré sú v zozname prác a ohlasov podľa písm. F označené ako najvýznamnejšie (formulár je k dispozícii);

J. súbor všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých, umeleckých a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov podľa písm. F (reprinty alebo ich kópie s vyznačenými bibliografickými údajmi; pri rozsiahlejších prácach sa odovzdáva faksimile titulného listu s vyznačenými vydavateľskými údajmi).

Poznámka: Každá súčasť súboru musí byť označená identifikačným kódom zo zoznamu podľa písm. F.

Ďalšie dokumenty k habilitačnému konaniu:

K. charakteristika k návrhu na vymenovanie za docenta (formulár je k dispozícii);

L. návrh na zloženie habilitačnej komisie (formulár je k dispozícii).

Poznámka: Žiadosť, všetky prílohy a ďalšie dokumenty sa predkladajú v tlačenej verzii, podpísané uchádzačom/kou, resp. inou osobou, ak je tak uvedené, a v elektronickej verzii.

 

Inauguračné konanie

Prílohy k žiadosti o udelenie titulu profesor:

A. profesijný životopis (formulár je k dispozícii);

B. osvedčená kópia:

  • a) dokladu o vysokoškolskom vzdelaní druhého stupňa,
  • b) dekrétu, ktorým bol uchádzačovi/ke udelený titul docent

C. prehľad pedagogickej činnosti a dosiahnutých výsledkov vo výchovno-vzdelávacej oblasti podpísaný vedúcim/ou katedry alebo pracoviska (zodpovednosť za študijné programy, prednášky, semináre, cvičenia, vedenie diplomových, rigoróznych, bakalárskych, dizertačných a študentských vedeckých prác, tvorba učebných pomôcok a pod.) (formulár je k dispozícii);

D. potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané dekanom/kou fakulty, na ktorej sa pedagogická činnosť uskutočnila, ak uchádzač/ka nie je zamestnaný/á na UK, resp. jej fakulte;

E. zoznam pôvodných publikovaných vedeckých a odborných prác v odbore s uvedením ohlasov na ne, ktorý je výpisom z univerzitnej databázy publikácií a citácií; v zozname sa vyznačí tri až päť najdôležitejších prác a tri až päť ohlasov, ktoré uchádzač/ka považuje za najvýznamnejšie;

F. zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných a umeleckých prác a výkonov, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. F (správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách, vedecko-technických alebo umeleckých projektoch a iné preukázateľné práce a výkony, ktorými môže dokumentovať vlastnú vedeckú, odbornú alebo umeleckú výkonnosť) (formulár je k dispozícii);

Poznámka: Údaje v tejto prílohe nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa prílohy E a G.

G. zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú, odbornú a umeleckú činnosť, ktoré nemožno uviesť v zozname podľa písm. F (účasť na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch alebo výstavách konaných vo vedeckých a umeleckých inštitúciách, členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod.; osobitne sa uvádzajú zahraničné prednáškové pobyty hradené pozývateľom) (formulár je k dispozícii);

Poznámka: Údaje v tejto prílohe nesmú opakovať skutočnosti uvedené v zoznamoch podľa prílohy E a F.

H. stručná a výstižná charakteristika najdôležitejších vedeckých výsledkov a výstupov, vrátane vyjadrenia k všetkým výsledkom a ohlasom, ktoré sú v zozname prác a ohlasov podľa písm. F označené ako najvýznamnejšie (formulár je k dispozícii);

I. súbor všetkých prác uvedených v zozname pôvodných publikovaných vedeckých, umeleckých a odborných prác v danom odbore s uvedením ich ohlasov podľa písm. F (reprinty alebo ich kópie s vyznačenými bibliografickými údajmi; pri rozsiahlejších prácach sa odovzdáva faksimile titulného listu s vyznačenými vydavateľskými údajmi).

Poznámka: Každá súčasť súboru musí byť označená identifikačným kódom zo zoznamu podľa písm. F.

J. najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce, učebnice, učebné texty vrátane najmenej piatich prác v elektronickej verzii v štandardnom jazyku pre medzinárodnú komunikáciu v odbore;

K. doklad o vlastnej vedeckej škole (formulár je k dispozícii);

L. návrh najmenej štyroch zahraničných odborníkov/čok, ktorí/é môžu posúdiť, či uchádzač/ka spĺňa požiadavky na pôsobenie vo funkcii profesora v medzinárodnom meradle (formulár je k dispozícii).

Ďalšie dokumenty k inauguračnému konaniu:

M. charakteristika k návrhu na vymenovanie za profesora (formulár je k dispozícii);

N. návrh na zloženie inauguračnej komisie (formulár je k dispozícii).

Poznámka: Žiadosť, všetky prílohy a ďalšie dokumenty sa predkladajú v tlačenej verzii, podpísané uchádzačom/kou, resp. inou osobou, ak je tak uvedené, a v elektronickej verzii.

Poplatky

Poplatok na úhradu nákladov spojených s habilitačným konaním alebo inauguračným konaním uhrádzajú uchádzači/ky, ktorí/é nie sú v pracovnom pomere na Univerzite Komenského v Bratislave (§76 ods. 9 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov). Poplatok je stanovený vo výške 1600,- Eur za habilitačné konanie a 2000,- Eur za inauguračné konanie.

Súvisiace predpisy

Vnútorný predpis č. 7/2014, schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave, Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1. Predpis je účinný od 19. marca 2014.

Vyhláška MŠVVaŠ SR z 22. júla 2019 o postupe získavania vedecko-pedagogických a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.

Vnútorný predpis č. 10/2019 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o evidencii publikačnej činnosti.
Príloha č. 1 Kategórie publikačnej činnosti
Príloha č. 2 Kategórie ohlasov
Príloha č. 3 Charakteristika vybraných pojmov
Predpis je účinný od 5. júna 2019.