Žiadosť

Žiadosť o udelenie titulu docent musí podľa Vnútorného predpisu UK č. 7/2014 obsahovať nasledujúce prílohy:

a) habilitačnú prácu (4ks knižná verzia a elektronická verzia v pdf)

b) profesijný životopis v tomto formáte

c) osvedčenú kópiu dokladu diplomov (2. a 3. stupeň a/alebo vedecké hodnosti)

d) prehľad pedagogickej činnosti a výsledkov vo výchovno-vzdelávacej práci (prednášky, semináre, cvičenia, vedenie diplomových, rigoróznych, bakalárskych, dizertačných a študentských vedeckých prác, tvorba učebných pomôcok a pod.):

 • podpísaný vedúcim katedry, resp. ústavu
 • uchádzači mimo UK doložia navyše potvrdenie o pedagogickej činnosti podpísané dekanom fakulty, na ktorej vyučujú, alebo vyučovali.

e) nie je relevantné pre FiF UK

f) zoznam publikačnej činnosti- výpis z univerzitnej databázy publikácií a citácií:

 • v zozname uchádzač vyznačí 3 - 5 prác a 3 - 5 ohlasov, ktoré sám/sama pokladá za najvýznamnejšie

g) zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných prác a výkonov

 • správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách, projektoch a pod.

h) zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť

 • účasť na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch vo vedeckých inštitúciách, osobitne zahraničné prednáškové pobyty hradené pozývateľom, ďalej členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod.

i) stručnú a výstižnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov:

 • uchádzač sa vyjadrí aj ku všetkým výsledkom a ohlasom, ktoré v zozname prác a ohlasov podľa písm. f) označil ako najvýznamnejšie

j) súbor všetkých prác uvedených v zozname f)

 • k nahliadnutiu treba doniesť originály a odovzdať treba reprinty alebo ich kópie s vyznačenými bibliografickými údajmi, pri rozsiahlejších prácach stačí odovzdať faximile titulného listu s vyznačenými vydavateľskými údajmi

Obsah a úpravu príloh, zoznamov (okrem f)) určuje uchádzač, ale informácie v zoznamoch f), g), h) sa v nesmú opakovať. Prílohy (okrem j)) je potrebné odovzdať v tlačenej verzii podpísané uchádzačom a v elektronickej verzii (v textovom súbore).

Žiadosť o udelenie titulu profesor musí podľa Vnútorného predpisu UK č. 7/2014 obsahovať nasledujúce prílohy:

a) profesijný životopis v tomto formáte

b) osvedčenú kópiu diplomu (2. stupeň)

c) osvedčenú kópiu docentského dekrétu

d) prehľad pedagogickej činnosti na vysokej škole a prehľad dosiahnutých výsledkov v tejto činnosti (§ 75 ods. 5 zákona)

 • garantovanie študijných programov, vedenie prednášok a seminárov, hodnotenie študentov vrátane skúšania na štátnych skúškach, vedenie doktorandov, vedenie a oponovanie záverečných prác, tvorba študijných materiálov

e) zoznam publikačnej činnosti- výpis z univerzitnej databázy publikácií a citácií:

 • v zozname uchádzač vyznačí 3 - 5 prác a 3 - 5 ohlasov, ktoré sám pokladá za najvýznamnejšie

f) zoznam ďalších pôvodných vedeckých, odborných prác a výkonov

 • správy o vyriešených vedeckovýskumných úlohách, vedecko-technických alebo umeleckých projektoch a pod.

g) zoznam ďalších preukázateľných ohlasov na vedeckú činnosť

 • účasť na domácich a zahraničných prednáškových a pracovných pobytoch alebo výstavách konaných vo vedeckých a umeleckých inštitúciách, členstvo vo vedeckých organizáciách, redakčných radách vedeckých časopisov a pod., osobitne zahraničné prednáškové pobyty hradené pozývateľom

h) stručnú a výstižnú charakteristiku najdôležitejších vedeckých výsledkov:

 • uchádzač sa vyjadrí aj ku všetkým výsledkom a ohlasom, ktoré v zozname prác a ohlasov podľa písm. e) označil ako najvýznamnejšie

i) súbor všetkých prác uvedených v zozname e)

 • k nahliadnutiu treba doniesť originály a odovzdať treba reprinty alebo ich kópie s vyznačenými bibliografickými údajmi, pri rozsiahlejších prácach stačí odovzdať faximile titulného listu s vyznačenými vydavateľskými údajmi

j) najvýznamnejšie vedecké práce, odborné práce alebo umelecké práce, učebnice, učebné texty, doklady o umeleckých dielach alebo umeleckých výkonoch

k) doklady o vlastnej vedeckej škole (zoznam doktorandov: ukončených, po dizertačnej skúške a celkový počet)

Obsah a úpravu príloh, zoznamov (okrem f)) určuje uchádzač, ale informácie v zoznamoch f), g), h) sa v nesmú opakovať. Prílohy (okrem i, j)) je potrebné odovzdať v tlačenej verzii a v elektronickej verzii (v textovom súbore). Uchádzač podpisuje iba žiadosť a prílohy a) a h).

*V prípade potreby posúdenia medzinárodnej úrovne sa k žiadosti doplní: 5 publikácií v cudzom (prednostne anglickom) jazyku, zoznam publikácií v anglickom jazyku a návrh zahraničných odborníkov

Poplatok za habilitačné konanie pre uchádzačov mimo UK v Bratislave je 1 600.- eur, poplatok za vymenúvacie konanie pre uchádzačov mimo UK v Bratislave je 2 000.- eur.

Odporúčame, aby uchádzači pred podaním žiadosti kontaktovali Oľgu Bárdyovú.

Súvisiace predpisy:

Vnútorný predpis č. 7/2014 schválený Vedeckou radou Univerzity Komenského v Bratislave Úplné znenie vnútorného predpisu č. 16/2013 Zásady habilitačného konania o udelenie titulu docent a vymenúvacieho konania za profesora na UK v Bratislave v znení dodatku č. 1.
Predpis bol vydaný 19. marca 2014.