Prijímacie konanie

Filozofická fakulta Univerzity Komenského je vedeckou a vzdelávacou inštitúciou, ktorá pripravuje odborníkov v rôznych oblastiach humanitných vied a prispieva tak k rozvíjaniu spoločného kultúrneho dedičstva európskeho priestoru a celého ľudstva. Filozofická fakulta vznikla ako jedna z piatich zakladajúcich fakúlt Univerzity Komenského v roku 1919. Jej primárnym poslaním bola vtedy príprava slovenskej inteligencie, predovšetkým stredoškolských učiteľov a ďalších odborníkov v oblasti spoločenských vied.

Vedecké a vzdelávacie aktivity Filozofickej fakulty možno rozdeliť do týchto základných odborov: filozofické vedy, filologické štúdiá, pedagogické a psychologické vedy, politické vedy, história a archeológia, religionistika, knižničná a informačná veda, vedy o umení a kulturológia, žurnalistika. Fakulta tiež prijíma zahraničných študentov, ktorí na nej môžu absolvovať celé štúdium alebo len jeho časť v rámci štúdia na inej zahraničnej univerzite. Niektoré katedry tiež ponúkajú kurzy v cudzích jazykoch na základe dohody.