Bakalárske štúdium

Základnou zákonnou podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania (absolvovanie maturity). FiFUK v prijímacom konaní nezohľadňuje výsledky stredoškolského štúdia, ani maturity, ale vychádza z predpokladu, že kvalitné výsledky uchádzača počas stredoškolského štúdia sú významným predpokladom pre úspešné absolvovanie VŠ štúdia. Vzhľadom na zameranie štúdia na našej fakulte odporúčame uchádzačom sústrediť sa počas stredoškolského štúdia najmä na profilové predmety, ktoré pre naše študijné programy reprezentujú všeobecne náuka o spoločnosti, dejepis, zemepis a cudzie jazyky (osobitne anglický jazyk). Znalosť cudzích jazykov je pritom dôležitá nielen pre jazykové štúdiá, ale aj v jednoodborových programoch, nakoľko sa počas štúdia pracuje aj s cudzojazyčnou literatúrou. Pre umenovedné programy odporúčame aj dobrú orientáciu v dejinách umenia, pre psychológiu kvalitnú znalosť biológie.

Okrem základnej podmienky pre prijatie fakulta určuje aj ďalšie podmienky, ktoré sú obsahom prijímacích skúšok. Prijímacie skúšky považuje vedenie fakulty za nevyhnutné v situácii, keď celkový záujem o bakalárske štúdium na FiF UK prevyšuje jej kapacitu. Proces prijímania nových študentov je systémový a transparentný a opiera sa o pravidlá prijímacieho konania. Pravidlá stanovuje pre každý akademický rok Akademický senát FiF UK, spolu so zoznamom otváraných študijných programov pre daný akademický rok

Prijímacie skúšky sa realizujú formou testov, resp. špecifických skúšok. Pre väčšinu študijných programov fakulta požaduje vykonanie testu všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť SCIO, s. r. o.  V prípade niektorých študijných programov fakulta požaduje absolvovanie špecifických skúšok na overenie  špecifických predpokladov a poznatkov, potrebných pre konkrétny študijný program.

Informácie o prijímacom konaní a požiadavkách na prijímacie skúšky sú zverejnené  prostredníctvom internetovej stránky fakulty na začiatku každého akademického roka. Vyhodnotenie vykonaných písomných testov sa uskutočňuje anonymne prostredníctvom bodovania, ktorého princípy sú na celej fakulte jednotné. Prijatí sú tí uchádzači o štúdium jednotlivých študijných programov, ktorí získali najvyšší počet bodov. Počet prijatých na otvárané študijné programy bakalárskeho štúdia určuje každoročne Akademický senát FiF UK. Zoznamy prijatých uchádzačov stanovuje na základe výsledkov prijímacieho konania prijímacia komisia dekana fakulty. FiF UK umožňuje skontrolovať správnosť výsledku hodnotenia prijímacieho konania i každému uchádzačovi o štúdium.

 

Študijné programy otvárané na FiF UK v akademickom roku 2024/2025

Pravidlá prijímacieho konania na FiF UK na akademický rok 2024/2025

Všeobecné informácie o prijímacom konaní na akademický rok 2024/2025

Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Informácie o štúdiu a požiadavkách na prijímacie skúšky na FiF UK na akademický rok 2024/2025

Elektronická prihláška na UK, akademický rok 2024/2025 (aktívna od 15. 12. 2023 do 29. 2. 2024)

B.A. program in English – Central European Studies

Informácie o národných porovnávacích skúškach (SCIO)

Informácie o spracovávaní osobných údajov spoločnosťou SCIO a o spôsobe ich odovzdania  fakulte

Školné a poplatky spojené so štúdiom

Deň otvorených dverí: 27. januára 2024

Študijné programy, na ktoré budú uchádzači prijatí bez nutnosti absolvovať prijímaciu skúšku

Zoznam prijatých uchádzačov na bakalársky stupeň štúdia v akademickom roku 2024/2025