Informácie pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Vnútorný predpis č. 23/2014 Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave k zabezpečeniu všeobecne prístupného akademického prostredia pre študentov so špecifickými potrebami.

Predpis nadobudol platnosť a účinnosť 15. októbra 2014..

Čl. 8 uvádzaného predpisu upravuje postup pri podaní žiadosti o primerané úpravy a podporné služby uchádzača so špecifickými potrebami

Tlačivo žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby

Informácie spoločnosti SCIO pre uchádzačov so špecifickými potrebami