Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi vedenia fakulty sú dekan, prodekani, tajomník fakulty a predseda akademického senátu fakulty. Dekan môže za zasadnutia vedenia fakulty prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov fakulty.

Prodekani FiF UK

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., prodekan pre prijímacie konanie a vzťahy s verejnosťou

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie

Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a fakultná koordinátorka pre mobilitu

Predseda Akademického senátu FiF UK

Mgr. Martin Bača, PhD.

Tajomník fakulty

Mgr. Radoslav Števčík