Vedenie fakulty

Prodekani FiF UK

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., prodekan pre prijímacie konanie a vzťahy s verejnosťou

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie

Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a fakultná koordinátorka pre mobilitu

Predseda Akademického senátu FiF UK

Branislav Dolný

Tajomník fakulty

Mgr. Radoslav Števčík