Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Vedenie fakulty

Vedenie fakulty je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi vedenia fakulty sú dekan, prodekani, tajomník fakulty a predseda akademického senátu fakulty. Dekan môže za zasadnutia vedenia fakulty prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov fakulty.

Prodekani FiF UK

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou

Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka pre rozvoj fakulty a medzinárodné vzťahy

prof. Mgr. Marián Zouhar, PhD., prodekan pre vedecký výskum a doktorandské štúdium

Predseda Akademického senátu FiF UK

Mgr. Martin Bača, PhD., predseda Akademického senátu FiF UK

Tajomník fakulty

Mgr. Radoslav Števčík, tajomník fakulty