Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia dekana sú prodekani, tajomník fakulty, vedúci katedier, riaditeľ knižnično-informačného pracoviska, predseda akademického senátu fakulty, a zástupca odborovej organizácie fakulty. Dekan môže na zasadnutie kolégia prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov fakulty alebo odborníkov z praxe. (Štatút FiF UK, čl. 31, ods. 1a a 2)

Prodekani FiF UK

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD., prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

doc. PhDr. Mariana Szapuová, PhD., prodekanka pre prijímacie konanie, celoživotné vzdelávanie a vzťahy s verejnosťou

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť a doktorandské štúdium

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD., prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie

Mgr. Aneta Világi, PhD., prodekanka pre medzinárodné vzťahy a fakultná koordinátorka pre mobilitu

Tajomník fakulty

Mgr. Radoslav Števčík

Vedúci katedier

Mgr. Ivan Lacko, PhD., vedúci katedry anglistiky a amerikanistiky

Mgr. Tomáš König, PhD., vedúci katedry archeológie

doc. PhDr. Juraj Šedivý, PhD., vedúci katedry archívnictva a pomocných vied historických

doc. Mgr. Katarína Kolbiarz Chmelinová, PhD., vedúca katedry dejín výtvarného umenia

doc. PhDr. Juraj Hamar, CSc., vedúci katedry estetiky

prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD., vedúci katedry etnológie a muzeológie

prof. Michal Chabada, PhD., vedúci katedry filozofie a dejín filozofie

doc. Mgr. Jozef Tancer, CSc., vedúci katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky

doc. PhD. Viera Eliášová, PhD., vedúca katedry jazykov

doc. Mgr. Ľudmila Buzássyová, PhD., vedúca katedry klasickej a semitskej filológie

prof. PhDr. Jela Steinerová, PhD., vedúca katedry knižničnej a informačnej vedy

PhDr. Zuzana Slušná, PhD., vedúca katedry kulturológie

prof. PhDr. František Gahér, CSc., vedúci katedry logiky a metodológie vied

doc. Mgr. Katarína Misadová, PhD., vedúca katedry maďarského jazyka a literatúry

prof. PhDr. Pavel Horňák, Ph.D., vedúci katedry marketingovej komunikácie

Mgr. art. Branko Ladič, PhD., vedúci katedry muzikológie

Mgr. Janka Medveďová, PhD., vedúca katedry pedagogiky a andragogiky

doc. Erik Láštic, PhD., vedúci katedry politológie

prof. Mgr. Milan Kováč, PhD., vedúci katedry porovnávacej religionistiky

doc. PhDr. Eva Rošková, PhD., vedúca katedry psychológie

doc. Mgr. Bohdan Ulašin, PhD., vedúci katedry romanistiky

doc. Mgr. Ľubor Matejko, PhD., vedúci katedry rusistiky a východoeurópskych štúdií

prof. PhDr. Mária Dobríková, CSc., vedúca katedry slovanských filológií

prof. Martin Homza, Dr., vedúci katedry slovenských dejín

prof. PhDr. Oľga Orgoňová, CSc., vedúca katedry slovenského jazyka

doc. Mgr. Dagmar Kročanová, PhD., vedúca katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy

doc. Roman Džambanzovič, PhD., vedúci katedry sociológie

doc. Mgr. Vincent Múcska, PhD., vedúci katedry všeobecných dejín

prof. Mgr. Janka Benická, PhD., vedúca katedry východoázijských štúdií

Mgr. Ján Hacek, PhD., vedúci katedry žurnalistiky

Ďalší členovia kolégia dekana

Mgr. Martin Bača, PhD., predseda Akademického senátu FiF UK

Mgr. Monika Lopušanová, riaditeľka Ústrednej knižnice FiF UK

doc. PhDr. Jana Pekarovičová, CSc., riaditeľka Studia Academica Slovaca

Mgr. Andrej Vrteľ, PhD., predseda Odborovej organizácie pri FiF UK