Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Kolégium dekana

Kolégium dekana je stálym poradným orgánom dekana fakulty. Členmi kolégia dekana sú prodekani, tajomník fakulty,  vedúci katedier, riaditeľ knižnično-informačného pracoviska, predseda akademického senátu fakulty, a zástupca odborovej organizácie fakulty. Dekan môže na zasadnutie kolégia prizývať aj iné osoby z radov študentov a zamestnancov fakulty alebo odborníkov z praxe.