Prodekan pre rozvoj fakulty a informačné technológie

prof. PhDr. Miloslav Vojtech, PhD.

E-mail: miloslav.vojtech(at)uniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 1328
Miestnosť: G135 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Konzultačné hodiny: streda 09,00 – 11,30 h

 

V roku 1996 absolvoval štúdium slovenského jazyka a literatúry a histórie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní štúdia nastúpil na Katedru slovenskej literatúry a literárnej vedy FiF UK, kde pôsobil najskôr ako interný doktorand, od roku 1998 ako asistent a od roku 1999 ako odborný asistent. V roku 2001 ukončil doktorandské štúdium a získal vedeckú hodnosť PhD. V roku 2005 sa stal docentom v odbore teória a dejiny slovenskej literatúry a v roku 2018 bol menovaný za profesora v odbore slovenský jazyk a literatúra. Venuje sa na problematike dejín slovenskej literatúry konca 18. a 19. storočia, metodológii literárnej histórie, dejinám slovenskej literárnej historiografie a didaktike slovenskej literatúry. Je autorom monografií Od baroka k romantizmu. Literárne smery a tendencie v slovenskej literatúre v rokoch 1780 – 1840 (2003), Literatúra, literárna história a medziliterárnosť (2004), vysokoškolských učebníc Tvorcovia literatúry a literárnej histórie (2013), Slovenská klasicistická a preromantická literatúra (2017) a spoluautorom publikácií Slovník slovenských spisovateľov (1999, 2005), Panoráma slovenskej literatúry I (2004), Portréty slovenských spisovateľov 2, 3 (2000, 2003), Slovensko. Dejiny, divadlo, hudba, jazyk, literatúra, ľudová kultúra, výtvarné umenie (2008) a množstva vedeckých štúdií publikovaných doma i v zahraničí. Je editorom viacerých zborníkov z oblasti literárnej histórie a od roku 2004 editorom série zborníkov StudiaAcademicaSlovaca. Od roku 2002 je členom a od roku 2017 predsedom Rady Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a od roku 2003 je zástupcom riaditeľa StudiaAcademicaSlovaca – centra pre slovenčinu ako cudzí jazyk. V rokoch 2011 – 2019 vykonával funkciu prodekana FiF UK pre bakalárske a magisterské štúdium.

Od 1. júla 2019 je prodekanom pre rozvoj fakulty a informačné technológie.