Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium

doc. Mgr. Nina Cingerová, PhD.

E-mail: nina.cingerovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2118
Miestnosť: G136 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Úradné hodiny: pondelok, 12.00 – 13.00 hod., resp. podľa dohody

 

Študovala na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Absolvovala magisterské štúdium v študijnom programe ruský jazyk a kultúra/nemecký jazyk a kultúra a doktorandské štúdium v študijnom programe slavistika. V období medzi magisterským a doktorandským štúdiom pôsobila ako redaktorka zahraničného oddelenia v denníku Hospodárske noviny, od skončenia doktorandského štúdia pôsobí na katedre rusistiky a východoeurópskych štúdií ako odborná asistentka, od roku 2020 ako docentka v odbore slovanské jazyky a literatúry. V rokoch 2020 – 2023 vedúcou katedry. Je členkou odborovej komisie doktorandského študijného programu Slavistika, členkou odborovej komisie doktorandského študijného programu Translatológia, spolugarantkou doktorandského študijného programu Translatológia a členkou Medialingvistickej komisie pri Medzinárodnom komitéte slavistov. Prednáša jazykovedné disciplíny, vedie metodologické a prekladové semináre a vo vedeckej činnosti sa zameriava predovšetkým na analýzu špecifík ruského verejného diskurzu. Je autorkou, resp. spoluautorkou dvoch vedeckých monografií a štyroch vysokoškolských učebníc. Je spoluautorkou dvoch vedeckých prác v monografiách, ktoré vyšli v angličtine v zahraničných vydavateľstvách Routledge a Palgrave Macmillan. Po skončení doktorandského štúdia v roku 2012 bola, resp. je, riešiteľkou viacerých projektov KEGA, VEGA a projektu APVV. Participuje v networkingovom projekte ENLIGHT Rise. Od mája 2023 je prodekankou pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium.