Zasadnutia vedenia fakulty

Vedenie fakulty je stály poradný orgán dekana. Členmi vedenia fakulty sú prodekani, predseda senátu a tajomník fakulty. Dekan môže na zasadnutia vedenia fakulty prizývať aj iné osoby z radov zamestnancov, doktorandov a študentov fakulty (Štatút FiF UK, čl. 31, ods. 1b a 3).

Prezeranie, či sťahovanie dokumentov, je možné až po prihlásení sa.

Prihlasovacie údaje su rovnaké ako prihlasovacie údaje do AiS-u.

Po ukončení prác, sa nezabudnite korektne odhlásiť.

Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia si môžu zmeniť heslo u svojej študijnej referentky.

Študenti doktorandského štúdia získajú heslo u svojej referentky.

Zamestnanci získajú heslo u Dana Madarása a Matúša Hajdúcha, pracovníkov študijného oddelenia.