Prodekan pre prijímacie konanie a vzťahy s verejnosťou

doc. Mgr. Vladimír Zvara, PhD.

E-mail: vladimir.zvarauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2077, + 421 918 425 188
Miestnosť: G137 (budova na Gondovej, 1. poschodie)
Úradné hodiny: pondelok, 12.00 – 13.00 hod., resp. podľa dohody

 

V rokoch 1987 – 1992 študoval hudobnú vedu a estetiku na Karlovej univerzite v Prahe (u profesorov Ivana Vojtěcha a Miloša Jůzla). Ako doktorand absolvoval dlhodobé študijné pobyty v Bazileji, Bayreuthe a Viedni. V rokoch 1998 – 2001 pracoval v Ústave hudobnej vedy SAV. Od roku 2002 pôsobí na Katedre muzikológie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského, kde vyučuje dejiny opery, dejiny hudby 19. a 20. storočia a hudobnú estetiku (docent od roku 2005, vedúci katedry 2007 – 2019). V rokoch 1996 – 2007 bol dramaturgom Opery Slovenského národného divadla, kde inicioval niektoré osobité projekty (opera Martina Burlasa Kóma). Ako dramaturg sa podieľal na janáčkovských operných produkciách režiséra Petra Konwitschného (Z mrtvého domu, Zürich a Viedeň 2011, Její pastorkyňa, Graz a Augsburg 2014, Věc Makropulos, Bratislava 2016). Pedagogicky pôsobil na univerzitách v Bayreuthe a Prahe, ako aj na Vysokej škole múzických umení. Podieľa sa na medzinárodných vedeckých projektoch, pôsobí ako publicista, editor a prekladateľ. Predseda správnej rady Nadácie Jána Cikkera (2000 – 2002), člen redakčnej rady časopisu Musicologica Brunensia (od roku 2008) a rôznych grantových komisií. V rokoch 2019 – 2023 bol prodekanom Filozofickej fakulty UK pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium, od mája 2023 je prodekanom pre prijímacie konanie a vzťahy s verejnosťou.