Prodekanka pre bakalárske a magisterské štúdium

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

E-mail: lucia.lichnerovauniba.sk
Telefón: + 421 2 9013 2117
Miestnosť: 115/a (budova na Gondovej ul., 1. poschodie)
Konzultačné hodiny: pondelok 10,00 – 12,00 h

 

Doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD. ukončila v roku 1999 magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK v Bratislave v odbore knižničná a informačná veda v špecializácii na historické knižničné dokumenty a fondy a v odbore moderná neslovanská filológia so špecializáciou na nemecký jazyk a literatúru. Po skončení magisterského štúdia absolvovala interné doktorandské štúdium na Katedre knižničnej a informačnej vedy FiF UK v Bratislave v študijnom odbore knižničná a informačná veda. Od roku 2001 pracuje na Katedre knižničnej a informačnej vedy ako odborná asistentka a od roku 2008 vykonáva činnosť študijnej poradkyne. V roku 2018 sa habilitovala v študijnom odbore knižničná a informačná veda s habilitačnou prácou Nemecká tlačená kniha na slovenskom území do konca 17. storočia (1477-1699): vydavateľsko-funkčný konštrukt. Vo svojej pedagogickej a vedeckej činnosti sa venuje problematike dejín autorského práva, bibliografie a bibliografickej kontroly, dejín knihy a knižníc, dejín knižnej distribúcie, vydavateľstva a kníhtlačiarstva, písania záverečných prác, mennej katalogizácie a manažmentu informačných inštitúcií. Participovala na riešení viacerých vedeckých projektov VEGA a KEGA, napr. Modelovanie informačného prostredia digitálnej vedy, 2015-2017, Akademické informačné prostredie – modelovanie z hľadiska informačnej ekológie, 2009-2011, INWENT - Informačné štúdiá v podmienkach web 2.0 a nových technológií, 2009-2011. Je zodpovednou redaktorkou zborníka Knižničná a informačná veda. Funkciu prodekanky pre bakalárske a magisterské štúdium zastáva od 1. 3. 2019.