Predseda Akademického senátu FiF UK

Mgr. Ivan Lacko, PhD.
e-mail: ivan.lackouniba.sk
tel.: + 421 2 59339289
miestnosť: 102A (budova na Gondovej, 1. poschodie)
úradné hodiny: štvrtok 10:00 – 11:30

 

Mgr. Ivan Lacko, PhD., je absolventom Filozofickej fakulty UK (anglický jazyk a kultúra a nemecký jazyk a kultúra; 1997). V roku 2004 absolvoval doktorandské štúdium na Katedre anglistiky a amerikanistiky v odbore teória literatúry a dejiny konkrétnych národných literatúr. Venuje sa americkej literatúre a reáliám, s hlavným zameraním na divadlo a performance ako spoločenský a politický fenomén v prostredí USA a strednej Európy. V roku 2012 bol štipendistom výskumného programu Fulbrightovej komisie na University of Minnesota v USA. Je zástupcom vedúcej katedry anglistiky a amerikanistiky FiF UK, členom Českej a slovenskej asociácie amerikanistov a od roku 2013 predsedom Akademického senátu FiF UK.