Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekan

prof. Martin Slobodník, PhD.
e-mail: martin.slobodnikuniba.sk

Kancelária dekana:
Gondova ulica 2
814 99  Bratislava 1
(1. poschodie, miestnosť č. 134)

poštová adresa:
Filozofická fakulta UK
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Tel.: +421 2 52921078
Fax: +421 2 59339496

Úradné hodiny
utorok:    9:00 – 11:00
štvrtok : 13:00 – 15:00

kontakt – cez asistentku dekana:
Mgr. Barbora Tancerová, M.A.
e-mail: sdfphil.uniba.sk, barbora.tancerovauniba.sk

 

Prof. Martin Slobodník, PhD., je absolventom Filozofickej fakulty UK (čínsky jazyk a kultúra; 1994). V roku 2007 sa habilitoval na docenta v odbore všeobecné dejiny. V roku 2016 bol vymenovaný za profesora v odbore orientálne jazyky a kultúry. Venuje sa dejinám čínsko-tibetských vzťahov a náboženskej politike v Číne. V rokoch 1994–2000 pôsobil v Ústave orientalistiky SAV. V roku 2005 ako štipendista Humboldtovej nadácie absolvoval študijný pobyt na univerzite v Bonne. Získal viaceré domáce i zahraničné granty (Vzdelávacia nadácia Jana Husa, Research Support Scheme, Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange, Academy of Korean Studies). V rokoch 2007–2013 bol vedúcim Katedry východoázijských štúdií. Od 1. júna 2013 zastával post prodekana pre rozvoj fakulty a informačné technológie, od apríla 2017 do jeho kompetencie patrili aj medzinárodné vzťahy. Od 1. februára 2019 pôsobí ako dekan Filozofickej fakulty UK.

Naša univerzita, január 2019

Tézy rozvoja FiF UK (2019 - 2023)