Filozofická fakultaUniverzita Komenského v Bratislave

Dekan

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
e-mail: jaroslav.susoluniba.sk

Kancelária dekana:
Gondova ulica 2
814 99  Bratislava 1
(1. poschodie, miestnosť č. 134)

poštová adresa:
Filozofická fakulta UK
Gondova 2, P.O.BOX 32
814 99  Bratislava

Tel.: +421 2 52921078
Fax: +421 2 59339496

Úradné hodiny
utorok: 13:00 – 15:00
streda: 10:00 – 12:00

kontakt – cez sekretariát dekana:
Ľubica  Kollárová
e-mail: sdfphil.uniba.sk

 

Prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD., absolvoval štúdium v odbore knižnično-informačné štúdiá na FiF UK v Bratislave (vedecké informácie a knihovníctvo – anglický jazyk; 1986) a ULB v Bruseli (informatologie et documentologie; 1992). Od roku 1988 pracuje na FiF UK, najskôr ako vedecko-výskumný pracovník, neskôr odborný asistent (1990), docent (2003) a profesor (2011). Odborne sa venuje problematike informačných systémov, elektronickej komunikácie, informačného a publikačného správania vo vede a v elektronickom prostredí. Participoval na riešení 15 výskumných úloh, z toho 3 medzinárodných. Absolvoval študijné pobyty v Lisabone (Universidade Autónoma; 1992), Aberdeene (Robert Gordon University; 1994), Washingtone (Library of Congress, Catholic University of America; 1996), Urbana-Champaign (University of Illinois; 1996), Budapešti (Central European University; 1997), Stuttgarte (Fachhochschule Stuttgart; 1998), Darmstadte (Fachhochschule Darmstadt; 2000), Štokholme (Stockholm University; 2002). Od roku 2003 pôsobil ako prodekan fakulty pre bakalárske a magisterské štúdium, funkciu dekana zastáva od februára 2011.