Študentský ombudsman

Ako sa obrátiť na študentského ombudsmana alebo ombudsmanku?

Otázky a odpovede

Na tejto stránke sa dozviete:

  1. Kto je študentský ombudsman alebo ombudsmanka
  2. S čím sa môžem na túto osobu obrátiť
  3. Ako podať podnet
  4. Čo sa stane po podaní podnetu
  5. Či je zaručená dôvernosť podania
  6. Kto vyberá ombudsmana alebo ombudsmanku

1. Kto je študentský ombudsman/ombudsmanka?

Študentský ombudsman, resp. študentská ombudsmanka na FiF UK vystupuje na obranu akademických a iných práv študentstva. Vytvorenie funkcie iniciovala Študentská časť Akademického senátu FiF UK, ktorá kandidáta alebo kandidátku vyberá a navrhuje dekanovi. V období od 28. 2. 2024 do 31. 8. 2025 na pozícii pôsobí Bc. Simona Kutná, študentka psychológie na FiF UK.

2. S čím sa môžem na ombudsmana/ombudsmanku obrátiť?

Študentský ombudsman/ombudsmanka vybavuje podnety, ktoré sa týkajú najmä:

  • nespravodlivosti, diskriminácie, šikany, nerovného zaobchádzania alebo iného nevhodného konania voči oznamujúcej osobe, uskutočneného v súvislosti so vzdelávacími činnosťami, vrátane hodnotenia,
  • nespravodlivosti, diskriminácie, šikany, nerovného zaobchádzania alebo iného nevhodného konania voči oznamujúcej osobe pri výkone administratívnych činností orgánom fakulty alebo osobe zamestnanej na fakulte,
  • nečinnosti, prieťahov v konaní, porušenia predpisov alebo iného obdobného konania orgánov fakulty alebo osôb zamestnaných na fakulte pri riešení podnetu alebo žiadosti oznamujúcej osoby,
  • systémových nedostatkov spôsobujúcich študentom a študentkám eliminovateľné prekážky v súvislosti s plnením ich študijných povinností na fakulte.

Ak podnet patrí do kompetencie iného orgánu univerzity alebo orgánu fakulty, aktuálna študentská ombudsmanka odporučí postup a môže oznamovateľovi poskytovať súčinnosť.

3. Ako podať podnet?

Podnet ombudsmanke môžete poslať z univerzitnej mailovej adresy na fif.ombudsmanuniba.sk. Podnet musí obsahovať opis porušenia práv a identifikáciu orgánu fakulty alebo osoby zamestnanej na fakulte, ktorá mala porušenie práv spôsobiť. Opis musí byť vecný, jednoznačný a podporený dôkazom. Dôkaz preukazujúci porušenie práv oznamujúcej osoby je povinnou prílohou podnetu.

Na podanie podnetu môžete využiť aj podateľňu FiF UK (poštou alebo osobne).

4. Čo sa stane po podaní podnetu?

Študentská ombudsmanka vás do 7 dní od prijatia podnetu písomne informuje o jeho prijatí a predpokladanej lehote jeho vybavenia. Počas vybavovania podnetu môže s vami konzultovať ďalší postup.

O vybavení podnetu vás bude ombudsmanka informovať písomne. Lehota na vybavenie podnetu je 30 dní, v zložitejších prípadoch 60 dní od doručenia podnetu.

5. Je zaručená dôvernosť môjho podania?

Študentská ombudsmanka je povinná zachovávať mlčanlivosť a považovať podnet vrátane všetkých príloh za dôverný a nesprístupňovať ho tretím osobám, a to aj po skončení výkonu funkcie.

Dôvernosť materiálov a mlčanlivosť môže študentská ombudsmanka porušiť len pri spolupráci s inými orgánmi fakulty, a to len s vaším predchádzajúcim písomným súhlasom.

Za to, že podáte podnet študentskej ombudsmanke, vás nikto nemôže akýmkoľvek spôsobom postihovať, znevýhodňovať alebo inak obmedzovať na vašich právach. Garantuje to vnútorný predpis fakulty.

6. Kto vyberá ombudsmana/ombudsmanku?

Študentského ombudsmana alebo ombudsmanku vymenúva a odvoláva dekan na návrh ŠČ AS FiF UK. Návrh na vymenovanie prijíma ŠČ AS FiF UK nadpolovičnou väčšinou hlasov všetkých členov a členiek ŠČ AS FiF UK. Aktuálnu ombudsmanku vyberala pracovná skupina ŠČ AS FiF UK transparentným dvojkolovým výberovým konaním s verejnými vypočutiami.

Viac informácií nájdete v Štatúte študentského ombudsmana