Disciplinárna komisia pre študentov

Disciplinárna komisia FiF UK pre študentov je v zmysle Štatútu FiF UK jedným z orgánov akademickej samosprávy fakulty. Disciplinárna komisia fakulty pre študentov prerokúva disciplinárne priestupky študentov zapísaných v študijných programoch uskutočňovaných na fakulte a predkladá návrh na rozhodnutie dekanovi.

Zloženie Disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov

Predsedníčka:

doc. Mgr. Lucia Lichnerová, PhD.

Členovia:

Mgr. Viera Bartková, PhD.

Mgr. Martin Nuhlíček, PhD.

Katarína Pirháčová

Bc. Štefan Riška

Terézia Mičechová