Realizované disciplinárne konania

Akademický rok Disciplinárny priestupok Uložené disciplinárne opatrenie
2018/52019 • úmyselný násilný čin proti zamestnancovi UK, výtržnosť a hrubá neslušnosť • podmienečné vylúčenie zo štúdia
podmienka: na dobu 6 mesiacov, nedopustenie sa ďalšieho disciplinárneho priestupku a osobné ospravedlnenie
2019/2020 • vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora  • podmienečné vylúčenie zo štúdia
• podmienka: do 6 mesiacov vypracovať esej na tému „Citačná etika a plagiátorstvo“ v rozsahu najmenej 6 normovaných strán 
2020/2021 • vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora  • podmienečné vylúčenie zo štúdia
• podmienka: odovzdanie originálnej diplomovej práce bez známok plagiátorstva 
2020/2021
(53 konaní)
• odpisovanie alebo nedovolená spolupráca alebo napovedanie v priebehu písomného hodnotenia študijných výsledkov  • vylúčenie zo štúdia (9)
• podmienečné vylúčenie zo štúdia (27); podmienka: 12 mesiacov, nedopustiť sa ďalšieho disc. priestupku
• pokarhanie (14)
• bez opatrenia (3)
2020/2021 • vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora (diplomová práca)  • podmienečné vylúčenie zo štúdia
• podmienka: do 31. 8. 2021 -odovzdanie novej diplomovej práce bez znakov plagiátorstva v termíne do 31. 8. 2021 
2021/2022 • vydávanie cudzej práce za vlastnú, použitie cudzej práce alebo jej časti vo vlastnej práci bez príslušného odkazu na pôvodné dielo alebo doslovné použitie časti cudzej práce bez citovania pôvodného autora (podklady k bakalárskej práci)  • pokarhanie (vzhľadom na neúmyselné konanie z nedbanlivosti a udelenie FX z predmetu Seminár k BP) 
    *Zápisnice ku jednotlivým konaniam sú k dispozícii u predsedníčky disciplinárnej komisie.