Cena Daniela Tupého

Daniel Tupý (26. 8. 1984 – 4. 11. 2005) bol študentom filozofie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského. Vo veku 21 rokov ho zavraždili neonacisti. Jeho vrahovia sú dodnes na slobode. Súťaž o Cenu Daniela Tupého vyhlasuje od roku 2011 dekan Filozofickej fakulty UK. Jej spoluorganizátorom je v súčasnosti Študentská časť Akademického senátu FiF UK, ako aj Nadácia Milana Šimečku a iniciatíva Mladí proti fašizmu.

CENA DANIELA TUPÉHO 2021 – výzva na prihlasovanie súťažných prác

Východiská z nenávisti

Hlavnou témou jedenásteho ročníka súťaže o Cenu Daniela Tupého sú pozitívne príklady prekonávania predsudkov, nedôvery a strachu, ktoré plodia nenávisť a násilie. Privítame súťažné práce vysokoškolákov a vysokoškoláčok zo Slovenska aj zo zahraničia. Ich námetom môžu byť príbehy zo života spoločnosti v súčasnosti i v minulosti, príbehy osobností či komunít, ktoré hľadajú a nachádzajú vzájomné pochopenie, zmierenie a prijatie, ktorým sa darí spracúvať spoločnú minulosť, vyrovnávať šance jednotlivcov na úspech, žiť v harmónii so svojím prostredím.

Súťaž o Cenu Daniela Tupého 2021 sa uskutoční v dvoch kategóriách:

  • Prvá kategória je vyhradená prácam ukotveným v niektorej z vedných disciplín – od odborov humanitných a spoločenskovedných až po právo a ekonómiu. Môže, ale nemusí ísť o texty vychádzajúce z prác zo ŠVOK alebo zo seminárnych prác.
  • Do druhej kategórie sa zaradia práce, ktoré majú formu eseje, reportáže, prípadne videa či podcastu. Zadanie v tejto kategórii je voľnejšie, pokiaľ ide o charakter výstupu a metódu; i v nej však bude určujúcim kritériom obsahový prínos, originalita, konzistentnosť autorského prístupu a argumentačná presvedčivosť.

Podmienky súťaže

  • Súťažnú prácu treba poslať v elektronickej podobe na adresu cdtfphil.uniba.sk, a to najneskôr 15. októbra 2021.
  • Rozsah písomných prác je 7 – 15 normostrán (12 600 – 27 000 znakov), súťažné práce v podobe videa či audia (podcastu) môžu mať od 7 do 20 minút.
  • Jazykom súťažných prác je slovenčina, resp. čeština.
  • Práce posúdi odborná komisia a slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien víťazom sa uskutoční 4. novembra 2021.
  • Komisia udelí v každej kategórii po tri ceny (500 €, 350 €, 200 €). Víťazné práce budú publikované.

Víťazné príspevky z predchádzajúcich ročníkov

Ocenené práce z jubilejného piateho (2015) a desiateho ročníka (2020) súťaže vyšli ako príspevky v zborníkoch. Editorkou oboch zborníkov je prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., predsedníčka súťažnej poroty.

Cena Daniela Tupého 2015

Cena Daniela Tupého 2020