Dočasná akreditačná rada

Na základe ustanovení Smernice dekana fakulty, ktorou sa zriaďuje Dočasná akreditačná rada Univerzity Komenského v Bratislave, Filozofickej fakulty (Vnútorný predpis č. 4/2021), bol konštituovaný dočasný orgán FiF UK pre posudzovanie a schvaľovanie nových študijných programov v oblasti poskytovaného vysokoškolského vzdelávania na FiF UK v zmysle Štandardov pre vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania a Štandardov pre študijný program uverejnených 2. júla 2020 Slovenskou akreditačnou agentúrou pre vysoké školstvo. Funkčné obdobie rady je od 1. 2. 2021 do 31. 3. 2021 a jej poslaním je schváliť študijné programy, bude fakulta predkladať na akreditáciu do 31. 3. 2021.

Zloženie Dočasnej akreditačnej rady FiF UK:

prof. PhDr. Leon Sokolovský, CSc. (emeritný profesor Filozofickej fakulty UK) - predseda rady

prof. PhDr. Danuša Serafínová, CSc. (bývalá profesorka Filozofickej fakulty UK)

prof. PhDr. Ján Zambor, CSc. (emeritný profesor Filozofickej fakulty UK)

doc. Marilena Felicia Luţa, PhD. (Univerzita v Bukurešti)

Mgr. Ľubica Szerdová (Pamiatkový úrad Slovenskej republiky)

Mgr. Jana Halmo (študentka doktorandského štúdia, FiF UK Bratislava)

 

Dokumenty a zápisnice zo zasadnutí