Magisterské štúdium

Uchádzači o magisterské štúdium na Filozofickej fakulte UK musia okrem absolvovania bakalárskeho študijného programu splniť i kritériá prijímacieho konania. Prijímacie konanie považuje vedenie fakulty za nevyhnutné v situácii, keď celkový záujem o magisterské štúdium na FiF UK prevyšuje jej kapacitu. Proces prijímania študentov na magisterské štúdium je systémový a transparentný.

Podmienky a pravidlá prijímacieho konania na FiF UK, ako aj zoznam otváraných študijných programov magisterského štúdia, stanovuje každoročne Akademický senát FiF UK. Základným predpokladom prijatia uchádzača na magisterské štúdium je absolvovanie bakalárskeho štúdia v tom istom alebo príbuznom študijnom programe, na ktorý nadväzuje zvolený magisterský študijný program. Fakulta v rámci prijímacieho konania zohľadňuje výsledky dosiahnuté v bakalárskom štúdiu. Súčasťou prijímacieho konania na fakultou otvárané magisterské študijné programy môže byť aj prijímacia skúška.

Prijímacie skúšky sa realizujú formou písomných testov, alebo prijímacieho kolokvia. Obsahovú náplň prijímacích skúšok na študijné programy magisterského štúdia určujú katedry a schvaľuje dekan fakulty.

O pravidlách a požiadavkách na prijímacie konanie v jednotlivých študijných programoch sú uchádzači informovaní prostredníctvom internetovej stránky fakulty najneskôr dva mesiace pred uzávierkou prihlášok na magisterské štúdium. Prijímaní sú uchádzači o štúdium jednotlivých študijných programov podľa poradia aké získali na základe kritérií stanovených pravidlami prijímacieho konania. Počet prijatých na štúdium otváraných programov magisterského štúdia stanovuje každoročne Akademický senát FiF UK. Zoznamy uchádzačov prijatých na magisterské štúdium stanovuje na základe výsledkov prijímacieho konania dekan fakulty. FiF UK umožňuje skontrolovať správnosť výsledku hodnotenia prijímacieho konania aj každému uchádzačovi o štúdium.

Pre zahraničných uchádzačov o magisterské štúdium na FiF UK platia tie isté kritériá a pravidlá ako pre uchádzačov zo SR.

 

Štruktúru a podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2024/2025 zverejníme najneskôr v priebehu februára 2024.