Doplňujúce pedagogické štúdium

Rozhodnutia o prijatí na DPŠ sú zasielané vždy do 15. septembra. Spolu s rozhodnutím budú zaslané aj základné informácie k organizácii štúdia a termínom prvého stretnutia.

FORMY ŠTÚDIA

DENNÁ (prezenčná) forma DPŠ je určená len študentom magisterských a doktorandských neučiteľských študijných programov na FIF UK a realizuje sa súbežne so štúdiom ich študijného programu. 

EXTERNÁ (dištančná) forma DPŠ je určená absolventom magisterských neučiteľských spoločenskovedných programov. Otvorenie externej formy DPŠ v danom akademickom roku závisí od počtu záujemcov o toto štúdium. 

MODULY ŠTÚDIA

ZÁKLADNÝ modul (pedagogicko-psychologický základ) v trvaní 1 roka

Na základný modul DPŠ môžu byť prijatí:

- študenti II. stupňa vysokoškolského štúdia na FiF UK, ktorí majú záujem o doplnenie štúdia učiteľstva na základe záujmu o problematiku pedagogicko-psychologického základu (denná forma)

- absolventi študijného odboru v neučiteľských študijných odboroch na vyučovanie predmetov, ktorých obsah nadväzuje na obsah študijných programov alebo študijných odborov a vykonané štátne skúšky (externá forma)

! V prípade, že máte po základnom module záujem absolvovať rozširujúci modul, je potrebné sa pozrieť, ktoré rozširujúce moduly a v akej forme budú pre nasledujúci akad. rok otvárané.

ROZŠIRUJÚCI modul pre aprobačný predmet v trvaní 1 roka

Podmienkou prijatia na rozširujúci modul je:

úspešné absolvovanie základného modulu (získané osvedčenie), štátnej skúšky na bakalárskom stupni v príslušnom študijnom programe a zároveň pokračujúce magisterské štúdium v príslušnom študijnom programe (denní študenti)

alebo 

úspešné absolvovanie základného modulu (získané osvedčenie) a zároveň štátnej skúšky na magisterskom stupni v príslušnom študijnom programe (externí študenti). Podmienkou prijatia je, aby študijný program, ktorý záujemca o DPŠ vyštudoval, korešpondoval s obsahom predmetu, na vyučovanie ktorého chce získať učiteľskú spôsobilosť.

PODMIENKY PRE PRIJATIE NA ROZŠIRUJÚCE MODULY  (akceptované študijné odbory a programy)

dostupné tu.

ROZŠIRUJÚCE MODULY OTVÁRANÉ V AR 2024/2025 (D = denná forma; E = externá forma)

DEJEPIS

 D + E

ANGLICKÝ JAZYK

 D

NEMECKÝ JAZYK

 D + E

FRANCÚZSKY JAZYK

 D + E

ŠPANIELSKY JAZYK

 D + E

LATINSKÝ JAZYK

 D + E

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

 D + E

TALIANSKY JAZYK

 D + E

HUDOBNÁ VEDA

 D + E

UMENIE A KULTÚRA

 D + E

MEDIÁLNE A INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ A  KNIHOVNÍCTVO

 D + E

PEDAGOGIKA

 D + E

PSYCHOLÓGIA

 D + E

ČÍNSKY JAZYK

 D + E

MAĎARSKÝ JAZYK

 D + E

RUSKÝ JAZYKneotvára sa 
GRÉCKY JAZYKneotvára sa

ROZŠIRUJÚCE MODULY OTVÁRANÉ V AR 2025/2026 (D = denná forma; E = externá forma)

DEJEPIS

D + E

ANGLICKÝ JAZYK

D

NEMECKÝ JAZYK

D + E

FRANCÚZSKY JAZYK

D + E

ŠPANIELSKY JAZYK

D + E

LATINSKÝ JAZYK

neotvára sa

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA

D + E

TALIANSKY JAZYK

D + E

HUDOBNÁ VEDA

E

UMENIE A KULTÚRA

D + E

MEDIÁLNE A INFORMAČNÉ ŠTÚDIÁ A  KNIHOVNÍCTVO

D + E

PEDAGOGIKA

D + E

PSYCHOLÓGIA

D + E

ČÍNSKY JAZYK

D + E

MAĎARSKÝ JAZYK

D + E

RUSKÝ JAZYK

GRÉCKY JAZYK

neotvára sa

Uchádzači sú na obidva moduly prijímaní samostatne (samostatnou prihláškou) a bez prijímacej skúšky. Na rozširujúci modul je možné sa prihlásiť až po absolvovaní základného modulu. Absolvent získa aprobáciu na predmet až po absolvovaní oboch modulov!

POPLATKY

Externá forma DPŠ – základný modul je spoplatnená sumou 700,- Eur.

Externá forma DPŠ – rozširujúci modul je spoplatnená sumou 800,- Eur.

Denná forma DPŠ – základný modul je spoplatnená sumou 150,- Eur. 

Denná forma DPŠ – rozširujúci modul je spoplatnená sumou 250,- Eur. 

 

*Výška poplatkov za každý modul a formu štúdia je uvedená za celý akademický rok. 

 

PRIHLÁŠKA

Uchádzač je povinný na prihláške vyznačiť, na akú formu modul štúdia sa prihlasuje. V prípade rozširujúceho modulu je potrebné ho konkretizovať (napr. čínsky jazyk a pod.)

Termín odovzdania prihlášky na AR 2024/2025: 15. júl 2024

Prihlášky budú sprístupnené od 1. júna 2024

Tento termín platí aj pre tých uchádzačov o dennú formu, ktorí ešte v júli nebudú mať absolvované štátne skúšky (budú prijatí podmienečne, po štátnej skúške v auguste riadne)!

V prípade záujmu o dva rozširujúce moduly (aprobácie) je nutné podať si dve prihlášky na rozširujúci modul a uhradiť dva poplatky.

Po schválení prihlášky budú  uchádzačovi doručené nasledovné doklady:

1. rozhodnutie o prijatí na štúdium
2. prístupové údaje do Akademického informačného systému fakulty
3. platobný príkaz na úhradu školného

 

PRIHLÁŠKA (pre denné aj externé štúdium): https://e-prihlaska.uniba.sk/ais/eprihlas/#!/home (potrebné je vybrať I./P/D/I.II. stupeň štúdia)

K prihláške na dennú formu DPŠ nie sú potrebné žiadne iné dokumenty.

Povinnou súčasťou prihlášky na externú formu DPŠ (rozširujúci modul) je aj diplom o absolvovaní štúdia (v príbuznom odbore, podľa pravidiel uvedených v pokynoch) a osvedčenie o základnom module DPŠ.

! V prihláške je nutné uviesť (bez týchto údajov nebude prihláška akceptovaná):

  1. Meno, priezvisko, rodné meno
  2. Dátum, miesto narodenia
  3. Rodné číslo
  4. Akademický titul
  5. Telefonický kontakt
  6. Emailovú aktívnu adresu
  7. Adresa trvalého pobytu
  8. Študijný program (základný / rozširujúci modul - konkrétne)
  9. Ukončené najvyššie dosiahnuté vzdelanie, odbor
  10. Informácia o základnom module

Za správnosť údajov uvedených na prihláške zodpovedá uchádzač.

Ďalšie informácie poskytne dr. Martin Čičilla,  martin.cicillauniba.sk, telefón: + 421 2 9013 1310
Miestnosť: G147/b (budova na Gondovej, 1. poschodie).

VÝUČBA

Výučba predmetov základného modulu dennej aj externej formy prebieha spravidla blokovým spôsobom v soboty (3 soboty v semestri).

Pre viac informácií k štúdiu sledujte webovú stránku k DPŠ.