Prestupy

Pravidlá prijímacieho konania pri prestupe študenta z inej vysokej školy na Univerzitu Komenského v Bratislave, Filozofickú fakultu (ďalej len „FiF UK“) upravuje Vnútorný predpis FiF UK č. 6/2022

O prestup z inej vysokej školy môže študent žiadať najneskôr k 5. júlu, najskôr po úspešnom absolvovaní prvého roku štúdia a splnení podmienok na postup do ďalšieho roku štúdia podľa pravidiel stanovených na vysokej škole, z ktorej študent chce prestúpiť. Žiadateľ adresuje žiadosť o prestup dekanovi FiF UK najneskôr do 5. júla príslušného akademického roka elektronicky na adresu so@fphil.uniba.sk a zároveň v listinnej podobe na adresu Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta, Študijné oddelenie, Gondova ulica 2, 811 02 Bratislava 1.

Prílohy k žiadosti:

a) vyplnené a podpísané tlačivo prihlášky (nie cez e-prihlášku) na vysokoškolské štúdium príslušného stupňa (údaje o predchádzajúcom a aktuálnom štúdiu nie je potrebné vypĺňať, poplatok za prihlášku nie je potrebné uhrádzať),
b) výpis o doposiaľ vykonaných študijných povinnostiach potvrdený vysokou školou, z ktorej študent prestupuje na FiF UK,
c) doklad o úspešnom ukončení akademického roka štúdia (toho, ktorý bezprostredne predchádza akademickému roku, od ktorého by sa študent zapísal na štúdium na FiF UK),
d) potvrdenie o tom, že na vysokej škole, z ktorej o prestup žiada, štúdium nezanechal, neprerušil ani nebol zo štúdia vylúčený,
e) sylaby, resp. informačné listy absolvovaných predmetov.

V prípade prestupu zo zahraničnej vysokej školy je študent povinný predložiť rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní potrebného pre daný stupeň štúdia. Rozhodnutie o uznaní dokladu nepredkladá študent zahraničnej vysokej školy, ktorý študuje v krajine, s ktorou Slovenská republika uzavrela medzinárodnú dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní bez ďalšieho administratívneho postupu.