Rigorózne konanie

Prihlásiť sa na rigoróznu skúšku a obhajobu rigoróznej práce môžete po skončení magisterského stupňa vysokoškolského štúdia v skončenom, alebo v príbuznom odbore. Postup rigorózneho konania upravuje Vnútorný predpis č. 8/2024 Zásady rigorózneho konania na UK.

Pred podaním prihlášky na rigoróznu skúšku je potrebné sa skontaktovať s predsedom príslušnej rigoróznej komisie a predložiť mu individuálne navrhnutú tému rigoróznej práce. Predseda rigoróznej komisie súhlas s témou potvrdí na tlačive: Návrh témy rigoróznej práce. Súhlas je potrebné podať spolu s prihláškou. Pre informáciu o predsedovi rigoróznej komisie pre konkrétny študijný program prosím kontaktujte prosím Ing. Ligačovú. 

Tlačivo Prihláška na rigoróznu skúšku

 

Prílohy:

 

 • kópia vysokoškolského diplomu;
 • kópia vysvedčenia o štátnej skúške alebo kópia vysvedčenia o štátnej záverečnej skúške;
 • kópia dodatku k diplomu, ak bol vydaný;
 • overená kópia rodného listu, u vydatých uchádzačiek aj overená kópia sobášneho listu;
 • životopis; 
 • zoznam publikovaných prác s úplnými bibliografickými údajmi alebo verejných prehliadok umeleckých výkonov, ako aj ohlasov na ne, ak také uchádzač má;
 • tlačivo Návrh témy rigoróznej práce podpísaný príslušným predsedom rigoróznej komisie;

 

Prihlášku s prílohami eviduje podateľňa  FiF UK a podať si ju môžete kedykoľvek počas akademického roka.

Smernica rektora UK č. 32/2023 informuje o základných náležitostiach záverečných a kvalifikačných prác, ich bibliografickej registrácii, kontrole originality, uchovávaní a sprístupňovaní na UK v Bratislave.

Poplatok za rigorózne konanie je 600,-€.

 

Ing. Andrea Ligačová

Referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia
Doktorandské štúdium, rigorózne konanie, štipendiá
e-mail: andrea.ligacovauniba.sk
tel.: + 421 2 9013 2123
miestnosť: 121 (budova na Gondovej, 1. poschodie)

Od 22.7-4.8.2024 dovolenka

Úradné hodiny 

pondelok09:00 - 12:00
utorok09:00 - 12:00
streda09:00 - 12:00
štvrtok09:00 - 12:00
piatok09:00 - 12:00

 

 

Zoznam študijných odborov a akreditovaných študijných programov (Mgr.), v ktorých má Filozofická fakulta UK právo uskutočňovať rigorózne konanie (rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác) podľa zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov:

P. č.

Študijný odbor

Študijný program

1.

Historické vedy (PhDr.)

archeológia

2.

Historické vedy (PhDr.)

archívnictvo, muzeológia a digitalizácia historického dedičstva

3.

Filozofia( PhDr.)

estetika

4.

Historické vedy (PhDr.)

etnológia a kultúrna antropológia

5.

Filozofia (PhDr.)

filozofia

6.

Filológia (PhDr.)germánske štúdiá

7.

Historické vedy (PhDr.)

história

8.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

informačné štúdiá

9.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

marketingová komunikácia

10.

Vedy o umení a kultúre (PhDr.)

muzikológia

11.Filológia (PhDr.)maďarský jazyk - editorstvo a vydavateľská prax

12.

Filológia (PhDr.)

východoázijské jazyky a kultúry

13.

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

pedagogika

14.

Politické vedy (PhDr.)

politológia

15.

Psychológia (PhDr.)

psychológia

16.

Historické vedy (PhDr.)

religionistika

17.Filológia (PhDr.)románske štúdiá

18.

Filológia (PhDr.)

slovanské štúdiá

19.

Filológia (PhDr.)

stredoeurópske štúdiá

20.

Filológia (PhDr.)

ruské a východoeurópske štúdiá

21.

Filológia (PhDr.)

slovenský jazyk a literatúra

22.

Sociológia a kultúrna antropológia (PhDr.)

sociológia

23.

Mediálne a komunikačné štúdiá (PhDr.)

žurnalistika

24.

Filológia (PhDr.)

 

 • anglický jazyk a kultúra
 • arabský jazyk a kultúra
 • bulharský jazyk a kultúra
 • francúzsky jazyk a kultúra
 • grécky jazyk a kultúra
 • holandský jazyk a kultúra
 • maďarský jazyk a kultúra
 • nemecký jazyk a kultúra
 • ruský jazyk a kultúra
 • slovenský jazyk a kultúra
 • španielsky jazyk a kultúra
 • taliansky jazyk a kultúra
 

25.

Učiteľstvo a pedagogické vedy (PaedDr.)

 

 • učiteľstvo anglického jazyka a literatúry
 • učiteľstvo histórie
 • učiteľstvo estetickej výchovy
 • učiteľstvo filozofie
 • učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry
 • učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
 • učiteľstvo pedagogiky
 • učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry