Zástupcovia fakulty v AS UK a RVŠ

Zástupcovia FiF UK v Akademickom senáte UK (AS UK)

Mgr. Martin Bača, PhD., zamestnanecká časť

PhDr. Anikó Dušíková, PhD., zamestnanecká časť

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD., zamestnanecká časť

Mgr. Zuzana Bujačková, študentská časť

Bc. Adam Kubinec, študentská časť

Zástupca FiF UK v Rade vysokých škôl (RVŠ)

Volebné obdobie: 1. 6. 2019 – 31. 5. 2023

prof. PhDr. Zlatica Plašienková, PhD.