Zápisnice zo zasadnutí a informácie o voľbách

Voľby 2017

Riadne a doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK 2017

Uznesenie č. 2/2017 zo zasadnutia predsedníctva Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave zo dňa 5.9.2017

Predsedníctvo Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na základe Štatútu fakulty a Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK vyhlasuje všeobecné a doplňovacie voľby do študentskej časti AS FiF UK na päť (5) riadnych mandátov s funkčným obdobím 30.10.2017 až 29.10.2019 a na jeden (1) uvoľnený mandát na funkčné obdobie do 22.10.2018. Voľby sa budú konať 11. októbra 2017 od 10:00 do 14:00 v miestnosti G003 v hlavnej budove fakulty na Gondovej 2. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK. Voľby organizuje volebná komisia pre voľby do študentskej časti AS FiF UK zvolená členmi študentskej časti AS FiF UK. 

Predseda volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:

Mgr. Viktor Svetský

KANDIDÁTKY A KANDIDÁTI

Zoznam kandidátok a kandidátov (funkčné obdobie od 12. októbra 2017 do 22. októbra 2018)

Volebné programy: Prachárová, Teličák

Zoznam kandidátok a kandidátov (funkčné obdobie od 30. októbra 2017 do 29. októbra 2019)

Volebné programy: Brezovská, Füle, Kotvas, Košťaliková, Krištofová, Lauko, Steuer, Varíni

Verejné predstavovanie kandidátov sa neuskutočnilo.

Výsledky volieb:

Riadne voľby do ŠČ AS FiF UK (funkčné obdobie od 30. októbra 2017 do 29. októbra 2019)
Zvolení boli (počet odovzdaných hlasov/počet vydaných hlasovacích lístkov):
Mgr. Hana Košťaliková (41/90)
Šimon Kotvas (31/90)
Lukáš Füle (30/90)
Mgr. Slavomíra Krištofová (27/90)
Max Steuer, M.A. (27/90)

Nezvolená kandidátka a nezvolení kandidáti:

Johana Eva Brezovská (16/90)
Bc. Timotej Lauko (14/90)
Mgr. Jakub Varíni (10/90)

Doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK (funkčné obdobie od 12. októbra 2017 do 22. októbra 2018):
Zvolená bola Mgr. Veronika Prachárová s 54 odovzdanými hlasmi z 90 vydaných hlasovacích lístkov. 

Nezvolený kandidát: Ing. Bc. Peter Teličák (33/90)

Zápisnice nájdete tu (riadne voľby) a tu (doplňovacie voľby).

Doplňovacie voľby do AS UK 2017

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na základe čl. 13 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK), a na základe Uznesenia AS UK č. 125/2017 zo dňa 28. 6. 2017, vyhlasuje doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesto člena študentskej časti AS UK v aktuálnom funkčnom období do 31.10.2019 za volebný obvod FiF UK. Voľby sa budú konať dňa 22. novembra 2017 od 10:00 do 14:00 v miestnosti G003 v budove fakulty na Gondovej 2. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do AS UK. Voľby organizuje volebná komisia fakulty zvolená AS FiF UK. 

Návrhy zostavené podľa Zásad volieb do AS UK je potrebné podávať prostredníctvom podateľne adresované predsedovi volebnej komisie (dr. Peter Barrer, Katedra anglistiky a amerikanistiky, barrer1@uniba.sk) najneskôr vo štvrtok, 16. novembra 2017, do 15:00.

Výsledky volieb

Zoznam kandidátok a kandidátov pre voľby do AS UK a počet hlasov [počet vydaných hlasovacích lístkov]:

1. Mgr. Hana Košťaliková (1dSJ): 18 [36]
2. Bc. Timotej Lauko (1moPO): 5 [36]
3. Bc. Zuzana Miháliková (1optansp): 10 [36]
4. Bc. Barbora Vítková (1moPS): 3 [36]

Zvolená bola Mgr. Hana Košťaliková. Zápisnicu nájdete tu.

Doplňovacie voľby do ŠRVŠ 2017

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na základe čl. 30 Zásad volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK), a na základe Uznesenia AS UK zo dňa 25. 10. 2017, vyhlasuje doplňovacie voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na uprázdnené miesto člena ŠRVŠ v aktuálnom funkčnom období do októbra 2018 za volebný obvod FiF UK.

Voľby sa budú konať dňa 22. novembra 2017 od 10:00 do 14:00 v miestnosti G003 v budove fakulty na Gondovej 2. Návrhy na kandidátov zostavené podľa Zásad volieb do AS UK je možné podávať písomne najneskôr do 16.11.2017 do 15:00 prostredníctvom podateľne fakulty adresované predsedovi volebnej komisie AS FiF UK: Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., Katedra anglistiky a amerikanistiky.

Organizáciou volieb poveruje AS FiF UK Volebnú komisiu AS FiF UK, ktorá bola zvolená na zasadnutí AS FiF UK dňa 11.5.2017 a doplnená o členov elektronickým hlasovaním AS FiF UK dňa 18.9.2017 a na zasadnutí AS FiF UK dňa 16.10.2017.

Zoznam kandidátov pre voľby do ŠRVŠ:
1. Bc. Timotej Lauko (1moPO)

Výsledky volieb

Zvolený bol Bc. Timotej Lauko s 28 hlasmi z 36 vydaných hlasovacích lístkov. Zápisnicu nájdete tu.

<output></output>

Voľby 2016

Voľby do ŠRVŠ

Voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na jeden (1) voľný mandát delegáta UK v ŠRVŠ vo funkčnom období 1.12.2016 – 30.11.2018 za volebný obvod FiF UK sa budú konať dňa 12.10.2016 (streda) od 9:00 do 15:00 v miestnosti G003.

KANDIDÁTKY A KANDIDÁTI

Simona Wolaschková, 3boSO

PREDMETNÉ UZNESENIE AS FiF UK s podrobnými informáciami o návrhu na kandidatúru a priebehu volieb sa nachádza tu (príloha č. 1).

Výsledky volieb:

Zvolená bola Simona Wolaschková (3boSO) s 36 odovzdanými hlasmi zo 40 vydaných hlasovacích lístkov. Zápisnicu nájdete tu

Riadne a doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK 2016

AS FiF UK vyhlásil riadne a doplňovacie voľby do študentskej časti AS FiF
UK
na päť (5) voľných mandátov na funkčné obdobie 2016 až 2018 a dva (2) voľné mandáty na funkčné obdobie do 2017. Voľby sa budú konať 12. októbra 2016 od 9:00 do 15:00 v miestnosti G003.Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK.

KANDIDÁTKY A KANDIDÁTI

Bc. Monika Firbasová, 2moHI (doplňovacie voľby)

Bc. Robert Mihály, 1moFI (riadne voľby)

Mgr. Viktor Svetský, 1dKP (riadne voľby)

Simona Wolaschková, 3boSO (riadne voľby)

Verejné predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 11. októbra 2016 o 12.00 v G003.

Predseda volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:

Max Steuer, M.A.

Viac informácií o priebehu volieb je dostupných v uznesení AS FiF UK tu (prílohy č. 2 a č. 3)

Výsledky volieb:

Riadne voľby do ŠČ AS FiF UK na obdobie 2016-2018:
Zvolení boli (počet odovzdaných hlasov/počet vydaných hlasovacích lístkov):
Bc. Robert Mihály (1moFI): 28/42
Mgr. Viktor Svetský (1dKP): 19/42
Simona Wolaschková (3boSO): 15/42

Doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK na obdobie 2016-2017:
Zvolená bola Monika Firbasová (2moHI) s 24 odovzdanými hlasmi zo 42 vydaných hlasovacích lístkov. 

Zápisnice nájdete tu (riadne voľby) a tu (doplňovacie voľby).

Doplňovacie voľby do AS UK 2016

Doplňovacie voľby do Akademického senátu UK na uprázdnené miesto člena študentskej časti AS UK v aktuálnom funkčnom období do 31.10.2019 za volebný obvod FiF UK sa uskutočnia 9.11.2016 od 10:00 do 14:00 vo vestibule budovy fakulty na Gondovej 2. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do AS UK.

KANDIDÁT

Mgr. Viktor Svetský, 1dKP

Predseda volebnej komisie pre voľby do AS UK:

doc. Mgr. Bohdan ULAŠIN, PhD.

PREDMETNÉ UZNESENIE AS FiF UK s podrobnými informáciami o návrhu na kandidatúru a priebehu volieb sa nachádza tu.

Výsledky volieb: Zvolený bol kandidát Mgr. Viktor Svetský (1dKP) s 85 hlasmi z 92 vydaných hlasovacích lístkov.

Zápisnica z volieb sa nachádza tu (zverejnené 13.11.2016).

Doplňovacie voľby do ŠČ AS FiF UK 2016

AS FiF UK vyhlásil doplňovacie voľby do študentskej časti AS FiF UK na dva (2) voľné mandáty na funkčné obdobie 2016 až 2018 a jeden (1) voľný mandát na funkčné obdobie do 2017. Voľby sa budú konať 9. novembra 2016 od 10:00 do 14:00 vo vestibule budovy fakulty na Gondovej 2. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK.

KANDIDÁTKA A KANDIDÁTI

Šimon Kotvas, 1bpANSK (funkčné obdobie 2016-2017)

Gabriela Križanová, 3boPS (funkčné obdobie 2016-2018)

Martin Vetrík, 2boPS (funkčné obdobie 2016-2018)

Verejné predstavovanie kandidátov sa uskutoční dňa 8. novembra 2016 o 12:00 v G003.

Predsedníčka volebnej komisie pre voľby do ŠČ AS FiF UK:

Bc. Monika Firbasová

Viac informácií o priebehu volieb a podávaní návrhov na kandidatúru je dostupných v uznesení AS FiF UK tu.

Výsledky volieb: Na funkčné obdobie 2016-2018 boli zvolení Gabriela Križanová (3boPS) so 62 hlasmi a Martin Vetrík (2boPS) so 61 hlasmi z 93 vydaných hlasovacích lístkov.

Na funkčné obdobie 2016-2017 bol zvolený Šimon Kotvas (1bpANSK) so 44 hlasmi z 93 vydaných hlasovacích lístkov.

Zápisnice z volieb nájdete tu.

Výsledky Doplňujúcich volieb 2016

Výsledky doplňovacích volieb do ŠČ AS FiF UK

Za senátora bol zvolený Samuel Chrťan, 2boZU.

Volebná štatistika:
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 91
- z toho odovzdaných a platných 91

Hlasy za jednotlivých kandidátov:
1. Samuel Chrťan, 2boZU - 76 hlasov
2. Bc. Amer Owaida, 1mpANAR - 13 hlasov
3. Adam Sarlós, 3boHI - 2 hlasy
4. Mgr. Danslav Slavenskoj, 1dSV - 0 hlasov

Výsledky volieb do ŠRVŠ za FiF UK

Za zástupkyňu FiF UK v ŠR VŠ bola zvolená Simona Wolaschková. Jeden mandát FiF UK v ŠRVŠ ostáva naďalej neobsadený.

Volebná štatistika:
Počet vydaných hlasovacích lístkov: 89
- z toho odovzdaných a platných 81
- neplatných 8

Hlasy za jednotlivých kandidátov:
1. Simona Wolaschková - 81 hlasov

Zápisnice z volieb nájdete tu

Doplňujúce voľby 2016

Zápisnice z volieb nájdete tu.

Doplňujúce voľby do Študentskej rady vysokých škôl (ŠRVŠ) na dva (2) voľné mandáty zástupcov UK v ŠRVŠ vo funkčnom období 1.12.2014 – 30.11.2016 za volebný obvod FiF UK sa budú konať dňa 2.3.2016 (streda) od 10:00 do 14:00 v miestnosti G003.

Kandidátka na zástupkyňu UK v ŠRVŠ za volebný obvod FiF UK je:

Simona Wolaschková, 2boSO

Aktualizácia: Kandidátka Mgr. Jana Blusková (1dPE/x) dňa 29.2.2016 oznámila stiahnutie svojej kandidatúry.

PREDMETNÉ UZNESENIE AS FiF UK s podrobnými informáciami sa nachádza TU.

__________________________________________________________________________________

Akademický senát schválil uznesenie o doplňujúcich voľbách do AS FiF UK.

Voľby sa budú konať 2. marca 2016 od 10:00 do 14:00 v miestnosti G003.

Predstavovanie kandidátov sa uskutoční 1. marca 2016 o 11:00 v G003.

Kandidátky a kandidáti na jeden uvoľnený mandát na funkčné obdobie do konca akademického roka 2016/2017 sú:

Samuel Chrťan, 2boZU

Bc. Amer Owaida, 1mpANAR

Adam Sarlós, 3boHI

Mgr. Danslav Slavenskoj, 1dSV

Aktualizácia: Kandidátka Mgr. Jana Blusková (1dPE/x) dňa 29.2.2016 oznámila stiahnutie svojej kandidatúry.

Voľby 2015

Všeobecné voľby do akademického senátu UK 2015 - 2019

Akademický senát Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (AS FiF UK) na základe Čl. 12 vnútorného predpisu č. 14/2015, Zásady volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (AS UK), a na základe Uznesenia č. 11. 5/2015 AS UK zo dňa 27.5.2015,vyhlasuje

všeobecné voľby do Akademického senátu UK na funkčné obdobie od 1. 11. 2015 do 31. 10. 2019 za volebný obvod FiF UK na 3 mandáty (zamestnanecká časť) a 2 mandáty (študentská časť)

Voľby sa budú konať dňa 14. 10. 2015 (streda) od 10:00 do 15:00 v miestnosti G003. Voľby sa riadia podľa platných Zásad volieb do AS UK – uniba.sk/fileadmin/ruk/legislativa/2015/Vp_2015_14_.pdf.

V zmysle Čl. 16 Zásad volieb do AS UK sa návrhy na kandidátov na zástupcov fakulty v AS UK podávajú nasledovne:

- Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za zamestnaneckú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce tejto fakulty. 

- Právo navrhovať kandidáta na člena akademického senátu za študentskú časť akademickej obce fakulty má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty, a to z členov študentskej časti akademickej obce tejto fakulty.

- Člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

- Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,

b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,

c) meno a priezvisko kandidáta,

d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu.

- Ďalej sa odporúča, aby návrh obsahoval:

a) v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,

b) v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce fakulty označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,

c) e-mailová adresa kandidáta a e-mailová adresa navrhovateľa (navrhovateľov).

Návrhy na kandidátov na zástupcov fakulty v AS UK sa podávajú najneskôr do 6. 10. 2015, do 15:00 predsedovi volebnej komisie pre voľby do AS UK, doc. Mgr. Bohdanovi ULAŠINOVI, PhD. prostredníctvom podateľne fakulty.


Voľby do Študentskej časti Akademického senátu FiF UK na funkčné obdobie 2015 - 2017

AS FiF UK vyhlásil všeobecné voľby do študentskej časti AS FiF UK na päť (5) voľných mandátov na funkčné obdobie 2015 až 2017. Voľby sa riadia podľa Zásad volieb do študentskej časti AS FiF UK, ktorých plné znenie je možné nájsť na web sídle fakulty v časti O fakulte/Dokumenty a vnútorné predpisy medzi vnútornými predpismi.

Návrhy na kandidátov môže písomne podávať ktorýkoľvek člen alebo viacerí členovia akademickej obce z radov študentov FiF UK

do 6.10.2015 do 15:00.

Návrh na kandidáta musí obsahovať:
1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov
2. meno a priezvisko kandidáta
3. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia navrhovateľa alebo navrhovateľov
4. názov študijného programu a špecializácie, rok, stupeň a formu štúdia kandidáta
5. vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou, čo nie je potrebné v prípade, že navrhuje samého seba.

Návrh je potrebné doručiť v 3 vyhotoveniach sekretariátu AS FiF UK prostredníctvom podateľne FiF UK (Gondova 2) alebo osobne p. Márii Strížovej v sídle AS FiF UK.

Bližšie informácie v Uznesení č 2. zo zasadnutia AS FiF UK, ktoré tvorí prílohu zápisnice.


 Vyhlásenie doplňujúcich volieb do Študentskej rady vysokých škôl

Akademický senát FiF UK vyhlásil doplňujúce voľby na 2 voľné mandáty do Študentskej rady vysokých škol za Filozofickú fakultu UK. Navrhovať kandidátov a kandidovať môžu študenti a študentky FiF UK. Kandidát(ka) môže navrhnúť sámého/samú seba.

Návrhy na kandidátov na zástupcov fakulty v ŠRVŠ môže písomne podávať ktorýkoľvek člen alebo viacerí členovia akademickej obce z radov študentov FiF UK predsedovi volebnej komisie fakulty prostredníctvom podateľne FiF UK
najneskôr do 22.9.2015 do 15:00.

Návrh kandidáta musí obsahovať:
a) meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
b) vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
c) meno a priezvisko kandidáta,
d) vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do ŠRVŠ.

Ďalej
sa odporúča, aby návrh obsahoval:
a) označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý študuje kandidát,
b) označenie študijného programu, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia, ktorý študuje navrhovateľ,
c) e-mailovú adresu kandidáta,
d) e-mailovú adresu navrhovateľa alebo navrhovateľov.

Bližšie informácie v Uznesení č 1. zo zasadnutia AS FiF UK, ktoré tvorí prílohu zápisnice.

Voľby 2014

Informácie o vyhlásených voľbách v ak. roku 2014/2015 a zápisnice z volieb:

Archív (do októbra 2014)

Archív dostupných dokumentov zo Zasadnutí ŠČ AS od ak. roka 2008/2009 po ak. rok 2013/2014: