VŠEOBECNÉ VOĽBY DO AS UK 2019-2023

Oznam o všeobecných voľbách do Akademického senátu UK.


30. 09. 2019 16.01 hod.

Vážené členky akademickej obce FiF UK, vážení členovia akademickej obce FiF UK,

Akademický senát FiF UK na svojom poslednom zasadnutí (17.6.2019) vyhlásil v súlade s čl. 18 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 10/2008) a v súlade so Zásadami volieb do Akademického senátu Univerzity Komenského v Bratislave (vnútorný predpis UK č. 4/2015), všeobecné voľby do AS UK, vo volebnom obvode: Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta.

Tieto voľby sa budú konať v dátume 16.10.2019 v čase od 09:00 do 15:00 v miestnosti G236 v hlavnej budove FiF UK na Gondovej ul. 2.

Voľbami sa zvolia na funkčné obdobie od 01.11.2019 do 31.10.2023 traja (3) zástupcovia zamestnaneckej časti akademickej obce FiF UK a dvaja (2) zástupcovia študentskej časti akademickej obce FiF UK.

Voľby do AS UK sa riadia Zásadami volieb do AS UK (Vnútorný predpis UK č. 4/2015).

Právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za zamestnaneckú časť akademickej obce FiF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov zamestnaneckej časti akademickej obce FiF UK, a to z členov zamestnaneckej časti akademickej obce FiF UK; právo navrhovať kandidáta na člena AS UK za študentskú časť akademickej obce FiF UK má ktorýkoľvek člen alebo skupina členov študentskej časti akademickej obce FiF UK, a to z členov študentskej časti akademickej obce FiF UK; člen akademickej obce môže za kandidáta navrhnúť samého seba.

Návrh kandidáta musí mať listinnú podobu a musí obsahovať:

  1. meno a priezvisko navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  2. vlastnoručný podpis navrhovateľa alebo navrhovateľov,
  3. meno a priezvisko kandidáta,
  4. vlastnoručne podpísaný súhlas kandidáta, že súhlasí so svojou kandidatúrou do akademického senátu.

Ďalšie odporúčané náležitosti návrhu kandidáta sú:

  1. v prípade kandidáta do zamestnaneckej časti akademického senátu označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom kandidát pôsobí; v prípade kandidáta do študentskej časti akademického senátu označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
  2. v prípade navrhovateľa zo zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty označenie konkrétneho pracoviska, na ktorom navrhovateľ pôsobí; v prípade navrhovateľa zo študentskej časti akademickej obce fakulty označenie študijného programu, ktorý študent študuje, prípadne aj stupeň a rok (ročník) štúdia,
  3. e-mailová adresa kandidáta,
  4. e-mailová adresa navrhovateľa alebo navrhovateľov

Návrh na kandidáta ako aj súhlas s kandidatúrou sa podáva predsedovi volebnej komisie  (Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD., ) prostredníctvom podateľne fakulty, najneskôr do 8. októbra 2019 do 15.00 hod.

Na návrhy, ktoré nespĺňajú vyššie uvedené náležitosti sa neprihliada