Riešenie sexuálneho obťažovania

Spolu za rešpektujúce a dôstojné študijné a pracovné prostredie

Cieľom Univerzity Komenského v Bratislave je podporovať bezpečné, inkluzívne a rešpektujúce pracovné a študijné prostredie. S tým súvisí snaha predchádzať a vystupovať proti každej forme sexuálneho obťažovania. Zákaz sexuálneho obťažovania je obsiahnutý aj v Etickom kódexe Univerzity Komenského (čl. 68), podľa ktorého je neprípustné dopúšťať sa „verbálneho a neverbálneho sexuálneho obťažovania, fyzického správania sexuálnej povahy a iného obťažovania a nátlaku, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti osoby a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce, nepriateľské alebo urážlivé prostredie, alebo zneužíva postavenie z pozície autority“.

Je na nás všetkých správať sa v súlade s Etickým kódexom a podieľať sa na kultivácii akademického prostredia.

Riešenie prípadov sexuálneho obťažovania na UK upravuje Smernica rektora Univerzity Komenského v Bratislave o riešení prípadov sexuálneho obťažovania na Univerzite Komenského v Bratislave (VP č. 30/2022), účinná od 6. 10. 2022.

Táto stránka poskytuje základné informácie o problematike sexuálneho obťažovania a tiež odporúčania, ako postupovať v prípade, ak ste sa na univerzite so sexuálnym obťažovaním stretli. Nájdete na nej nasledujúce informácie:

  • čo je sexuálne obťažovanie, sexuálny nátlak, neželaná sexuálna pozornosť a sexizmus,
  • ako sa prejavuje sexuálne obťažovanie vo vysokoškolskom prostredí,
  • čo robiť, ak čelíte sexuálnemu obťažovaniu,
  • na koho sa obrátiť pri riešení sexuálneho obťažovania,
  • aký je postup oznamovania sexuálneho obťažovania,
  • čo robiť, ak mám vedomosť o sexuálnom obťažovaní,
  • najčastejšie otázky spojené so sexuálnym obťažovaním na univerzite,
  • kde hľadať podporné služby mimo univerzity. 

ODKAZ JE DOSTUPNÝ TU