O nás

Študentská časť Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej len "ŠČ AS") je jednou z dvoch častí Akademického senátu fakulty, ktorý je najvyšším samosprávnym a kontrolným orgánom akademickej obce (AO) fakulty. Študenti majú v 30-miestnom Akademickom senáte FiF UK 10 mandátov. Zamestnanecká komora má 20 členov a je tvorená zástupcami zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Členmi ŠČ AS sú volení zástupcovia študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a doktorandov dennej formy štúdia na FiF UK. Desiatich zástupcov v ŠČ AS volí priamym tajným hlasovaním zhromaždenie študentskej časti AO fakulty.

Volebné obdobie člena ŠČ AS trvá dva roky, pokial sa jeho mandát neskončí z nejakého dôvodu skôr. Voľby sa uskutočňujú počas každého akademického roka, pričom sa každý rok štandardne obsadzuje päť mandátov v ŠČ AS. Organizácia a priebeh volieb sa riadia platným volebným poriadkom.

ŠČ AS si tajným hlasovaním volí svojho predsedu a 1. a 2. podpredsedu. Ich funkčné obdobie je jeden rok, alebo do ukončenia mandátu.

 

Činnosť ŠČ AS sa riadi platným štatútom Filozofickej fakulty UK.

Medzi naše aktivity patrí napríklad:

  • zastupovanie študentských práv a slobôd spojených so štúdiom na našej fakulte
  • aktívna snaha o zlepšovanie študentského života
  • informovanie študentov o aktuálnych témach akademického života na našej fakulte i na univerzite
  • práca jednotlivých členov ŠČ AS v komisiách, ktoré zriaďuje AS FiF UK ako svoje pracovné, poradné a iniciačné orgány. V súčasnosti je funkčná študijná, ekonomická, legislatívna, návrhová, volebná a disciplinárna komisia (ako súčasť AS FiF UK),
  • aktívna účasť zástupcov delegovaných AS FiF UK vo výberových komisiách podľa poriadku fakulty o výberovom konaní,
  • voľba zástupcu študentov FiF UK do Študentskej rady vysokých škôl,
  • návrh na udelenie čestného titulu "Študent honoris causa" významným osobnostiam spoločenského, kultúrneho a vysokoškolského života a osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj akademického života fakulty.