O nás

Študentská časť Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej len "ŠČ AS FiF UK") je jednou z dvoch častí Akademického senátu fakulty, ktorý je najvyšším samosprávnym a kontrolným orgánom akademickej obce (AO) fakulty. Študenti majú v 33-miestnom Akademickom senáte FiF UK 12 mandátov. Zamestnanecká komora má 21 členov a je tvorená zástupcami zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. 

Členmi ŠČ AS sú volení zástupcovia študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a doktorandov dennej formy štúdia na FiF UK. Dvanásť zástupcov v ŠČ AS volí priamym tajným hlasovaním zhromaždenie študentskej časti AO fakulty.

Volebné obdobie člena ŠČ AS trvá dva roky, pokiaľ sa jeho mandát neskončí z nejakého dôvodu skôr. Organizácia a priebeh volieb sa riadia platným volebným poriadkom.

ŠČ AS si tajným hlasovaním volí svojho predsedu a 1. a 2. podpredsedu. Ich funkčné obdobie sú dva roky alebo do ukončenia mandátu.

Činnosť ŠČ AS sa riadi platným štatútom Filozofickej fakulty UK.

Medzi naše aktivity patrí napríklad:

  • zastupovanie študentských práv a slobôd spojených so štúdiom na našej fakulte,
  • aktívna snaha o zlepšovanie študentského života,
  • informovanie študentov o aktuálnych témach akademického života na našej fakulte i na univerzite,
  • práca jednotlivých členov ŠČ AS v komisiách, ktoré zriaďuje AS FiF UK ako svoje pracovné, poradné a iniciačné orgány. V súčasnosti je funkčná študijná, ekonomická a legislatívna komisia,
  • aktívna účasť zástupcov delegovaných AS FiF UK vo výberových komisiách podľa poriadku fakulty o výberovom konaní,
  • nominovanie študijných študentských radcov (tútorov) pre prvákov,
  • pripomienkovanie vnútorných dokumentov fakulty a navrhovanie ich úprav,
  • nominovanie študentských zástupcov do Akreditačnej rady FiF UK, Rady pre kvalitu FiF UK, Disciplinárnej komisie FiF UK pre študentov, Etickej rady FiF UK a ostatných orgánov fakulty, v ktorých majú študenti svoje zastúpenie,
  • aktívna komunikácia s vedením fakulty a spolupráca pri riešení rôznorodých podnetov,
  • organizácia kultúrnych podujatí.