O nás

Študentská časť Akademického senátu Filozofickej fakulty Univerzity Komenského (ďalej len "ŠČ AS") je jednou z dvoch častí Akademického senátu fakulty, ktorý je najvyšším samosprávnym a kontrolným orgánom akademickej obce (AO) fakulty. Zamestnanecká komora má 20 členov a je tvorená zástupcami zamestnaneckej časti akademickej obce fakulty. Študenti majú v 30-miestnom Akademickom senáte FiF UK 10 mandátov.

Členmi ŠČ AS sú volení zástupcovia študentov bakalárskeho a magisterského štúdia a doktorandov dennej formy štúdia na FiF UK. Desiatich zástupcov v ŠČ AS volí priamym tajným hlasovaním zhromaždenie študentskej časti AO fakulty.

Volebné obdobie člena ŠČ AS trvá dva roky, pokial sa jeho mandát neskončí z nejakého dôvodu skôr. Voľby sa uskutočňujú počas každého akademického roka, pričom sa každý rok štandardne obsadzuje päť mandátov v ŠČ AS. Organizácia a priebeh volieb sa riadia platným volebným poriadkom.

ŠČ AS si tajným hlasovaním volí svojho predsedu a podpredsedu. Ich funkčné obdobie je jeden rok, alebo do ukončenia mandátu.

Činnosť ŠČ AS sa riadi platným štatútom Filozofickej fakulty UK. Medzi aktivity ŠČ AS patrí napríklad:

  • práca jednotlivých členov ŠČ AS v komisiách, ktoré zriaďuje AS FiF UK ako svoje pracovné, poradné a iniciačné orgány. V súčasnosti je funkčná študijná, ekonomická, legislatívna, návrhová, volebná a disciplinárna komisia (ako súčasť AS FiF UK),
  • aktívna účasť zástupcov delegovaných AS FiF UK vo výberových komisiách podľa poriadku fakulty o výberovom konaní,
  • voľba zástupcu študentov FiF UK do Študentskej rady vysokých škôl,
  • návrh na udelenie čestného titulu "Študent honoris causa" významným osobnostiam spoločenského, kultúrneho a vysokoškolského života a osobám, ktoré sa zaslúžili o rozvoj akademického života fakulty.