Academic Senate

The Academic Senate is the supreme self-governing academic body of the Faculty of Arts. Members of the Academic Senate are elected by staff members and students of the faculty. The Academic Senate consists of two chambers: staff members’ chamber and students’ chamber.

The Academic Senate provides a forum for collegial discussion and decisions in relation to academic programs and policies.

Chairman of the Academic Senate: Mgr. Martin Bača, PhD.
Chairman of the Staff Members’ Chamber: prof. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc.
Chairman of the Students’ Chamber: Bc. Šimon Kotvas

Staff Members’ Chamber – list of members

Mgr. Pavol Baboš, PhD. Katedra politológie
Mgr. Martin Bača, PhD. Katedra archeológie
Mgr. Eva Benková, PhD. Katedra slovenských dejín
Mgr. John Peter Butler Barrer, PhD. Katedra anglistiky a amerikanistiky
Mgr. Jaroslav Drobný, PhD. Katedra klasickej a semitskej filológie
Mgr. Irina Dulebová, PhD. Katedra rusistiky a východoeurópskych štúdií
Mgr. Ildikó Hizsnyaiová, PhD. Katedra maďarského jazyka a literatúry
Doc. PhDr. Daniel Klimovský, PhD. Katedra politológie

Mgr. Peter Kubínyi, PhD.

PhDr. Katarína Ludrovská, PhD.

Katedra žurnalistiky

Katedra psychológie

doc. PhDr. Gabriela Lubelcová, CSc. Katedra sociológie
PhDr. Vladimír Marko, PhD. Katedra logiky a metodológie vied
Mgr. Ivan Posokhin PhD. Katedra ruského jazyka a literatúry
Mgr. Lukáš Rybár, PhD.   Katedra všeobecných dejín
PhDr. Ladislav Sabela, CSc. Katedra filozofie a dejín filozofie
Mgr. Petra Soláriková, PhD. Katedra psychológie
Mgr. Tomáš Sovinec, PhD. Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Mgr. Pavol Štubňa, PhD. Katedra romanistiky
Prof. PhDr. Pavol Tišliar, PhD.    Katedra etnológie a muzeológie
Mgr. Silvia Vertanová, PhD. Katedra romanistiky