O Centre rodových štúdií

Centrum rodových štúdií bolo založené v júni 2001 na FiF UK v Bratislave ako prvá inštitúcia na akademickej pôde v rámci Slovenskej republiky, ktorá je zameraná na vzdelávacie a výskumné aktivity v odbore rodové štúdiá. Tento interdisciplinárny odbor sa sústreďuje na vzťahy medzi rodmi v rôznych oblastiach života a ich teoretickej reflexie. Predmetom záujmu sú otázky rodovej identity, rodovo špecifických rozdielov, stereotypov a symbolov, ktoré zásadným spôsobom štruktúrujú povahu vzťahov medzi ženami a mužmi a organizujú nerovnosti medzi nimi.

Činnosť Centra rodových štúdií nadväzuje na tradíciu podobne orientovaných pedagogických a výskumných aktivít, ktoré sa realizovali na Katedre filozofie a dejín filozofie FiF UK v spolupráci s odborníčkami a odborníkmi iných disciplín.

Založením Centra rodových štúdií sa sledoval zámer priblížiť vzdelávanie a výskum na FiF UK štandardom v tých krajinách, kde sú gender studies legitímnou súčasťou spoločensko-vedných disciplín ako výraz demokratickej politiky vzdelávania.