Ciele:

Príprava a realizácia kurzov, prednášok a seminárov, ktoré :

  • sprostredkujú dôležité poznatky, teoretické koncepcie a reflexiu problémov z tematickej oblasti rodových štúdií
  • iniciujú rodovú senzitivitu na jestvujúce štrukturálne nerovnosti medzi rodmi
  • povedú ku kultivácii kritického myslenia a schopnosti argumentácie z rodového pohľadu
  • odkryjú možnosti rodových analýz mnohých spoločensko-politických problémov
  • prispejú k osvojeniu rodovo-diferencovanej perspektívy pri dekonštrukcii rodových stereotypov, rolí a symbolov
  • podporia zavádzanie gender mainstreamingu do spoločenskej praxe

Realizácia vedecko-výskumnej činnosti, ktorá je tematicky zameraná na rodovú problematiku a vychádza z metodologických prístupov, ktoré boli vypracované v rôznych feministických teóriách

Integrácia rodovej perspektívy do spoločensko-vedných disciplín, ich obohatenie o nové témy, prístupy a výsledky

Otvorenie priestoru pre interdisciplinárne diskusie o rodovej problematike z hľadiska historického, ako aj z hľadiska života žien a mužov v súčasnej spoločnosti

Odborné vedenie študentiek a študentov, doktorandiek a doktorandov v ich vedeckom záujme o rodovú problematiku