História centra

Občianske združenie Klub feministických filozofiek

Občianske združenie Klub feministických filozofiek bol oficiálne zaregistrovaný v roku 2002 po predchádzajúcej niekoľkoročnej neformálnej spolupráci feministických filozofiek Zuzany Kiczkovej, Etely Farkašovej a Mariany Szapuovej.

Poslaním občianskeho združenia je prispievať k vytváraniu rodovej demokracie na Slovensku. Jeho cieľom je vzdelávať a rozširovať poznatky z oblasti humanitných vied, s dôrazom na feministickú filozofiu, rodové štúdiá, gender mainstreaming a rovnosť príležitostí mužov a žien, a tiež získavať odborných pracovníkov/pracovníčky pre aktívnu spoluprácu na rozvoji rodovej demokracie a plurality.

Ďalším cieľom je prispievať k zvyšovaniu odbornej úrovne svojich členov/-iek s osobitným zreteľom na mladú generáciu, študentov a študentky, uchádzať sa o vedecké granty a rozvíjať vlastnú výskumno-vedeckú činnosť. Považuje ďalej za potrebné vypracovávať expertízy koncepčných materiálov pre vládne i mimovládne inštitúcie rodového aspektu, propagovať výsledky získané z vedeckej a expertnej činnosti a rozvíjať vlastnú edičnú a publikačnú činnosť, s cieľom rozšíriť názorovú pluralitu.

V neposlednom rade má Klub feministických filozofiek záujem usporadúvať národné a medzinárodné konferencie, semináre, vedecké sympóziá, prednášky a diskusie a súčasne spolupracovať s inými vládnymi i mimovládnymi organizáciami, občianskymi združeniami v Slovenskej republike a v zahraničí. Občianske združenie kladie veľký dôraz na prezentáciu nových myšlienok, názorových prúdov a koncepcií feministickej teórie v rôznych médiách.
Členky Klubu feministických filozofiek, ktoré pôsobia predovšetkým na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, majú dlhoročné skúsenosti s uskutočňovaním projektov zameraných na výskum rodovej identity, postavenia žien v spoločnosti a pedagogického pôsobenia v oblasti gender studies.
Doteraz boli úspešnými riešiteľkami projektov podporovaných a financovaných grantovou agentúrou VEGA.

Členky Klubu feministických filozofiek úzko spolupracujú so ženskými vládnymi a mimovládnymi organizáciami, najužšiu spoluprácu majú so záujmovým združením žien ASPEKT.