Aktivity

  • Vzdelávacia - kurzy prednášok a seminárov na FiF UK pre študentky a študentov FiF UK, ako aj celej UK - prednášky pre širšiu zainteresovanú verejnosť
  • Výskumná - realizovanie vlastného výskumu a iniciovanie interdisciplinárneho výskumu v oblasti rodu
  • Koordinačná - organizovanie odborných seminárov pre členov/členky CRŠ
  • Konzultačná - odborné konzultácie pre študentov/študentky a širšiu zainteresovanú verejnosť k rodovej problematike
  • Expertízno-poradenská - analýzy koncepčných materiálov pre vládne i mimovládne inštitúcie z hľadiska gender mainstreamingu
  • Publikačná - vydávanie odborných štúdií, prekladov a študijných materiálov
  • Organizačná - realizácia prednášok zahraničných a domácich prednášajúcich a spolupráca s partnerskými inštitúciami
  • Medializačná - spolupráca s médiami za účelom zvýšenia informovanosti širšej verejnosti o rodovej problematike
  • Dokumentačná - archivácia ročníkových, diplomových, dizertačných a habilitačných prác, dokumentácia všetkých aktivít spojených sčinnosťou CRŠ